International bistandsloven

Denne konsoliderede version af international bistandsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Lov nr. 118 af 7. februar 2012,
som ændret ved lov nr. 1535 af 19. december 2017 og lov nr. 902 af 21. juni 2022

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 RÅDETS DIREKTIV 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (Offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 31. marts 2010)
  • Bilag 2 RÅDETS DIREKTIV 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (Offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 11. marts 2011)
Kapitel 1 1 Gennemførelse af Rådets direktiv 2010/24/EU om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger
§ 1

Der ydes efter reglerne i dette kapitel bistand til stater, der er medlem af Den Europæiske Union, til inddrivelse af alle fordringer i henhold til artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010, der er optaget som bilag 1 til denne lov.

§ 2

Skatteministeren udpeger den eller de myndigheder, der kan fremsætte eller modtage anmodning om bistand i medfør af direktivet (kontaktmyndighed).

Kapitel 2 1 Gennemførelse af Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF
§ 3

Der ydes efter reglerne i dette kapitel bistand i skattesager til stater, der er medlem af Den Europæiske Union, vedrørende alle former for skatter, der opkræves af eller på vegne af en medlemsstat eller en medlemsstats territoriale eller administrative underenheder, herunder lokale myndigheder, efter Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011, der er optaget som bilag 2 til denne lov, med senere ændringer.

§ 4

Skatteministeren udpeger den eller de myndigheder, der kan fremsætte eller modtage anmodning om bistand i medfør af direktivet (kontaktmyndighed).

§ 5

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om udveksling af oplysninger m.v. efter direktivet.

Kapitel 3 1 Ikrafttræden m.v.
§ 6

(Udeladt af Redaktionen)

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§§ 8-14

(Udeladt af Redaktionen)