Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejere

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 604 af 31. maj 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
§ 1

For indeholdelsespligtige, der omfattes af opkrævningslovens § 2, stk. 5, er den sidste rettidige betalingsdag for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juni 2023 den 31. oktober 2023, og for juli 2023 er den sidste rettidige betalingsdag den 12. februar 2024, jf. dog § 3.

§ 2

For indeholdelsespligtige, der omfattes af opkrævningslovens § 2, stk. 6, er den sidste rettidige betalingsdag for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for juli 2023 den 10. november 2023, og for august 2023 er den sidste rettidige betalingsdag den 29. februar 2024, jf. dog § 3.

§ 3

For indeholdelsespligtige, for hvem skatteministeren i medfør af kildeskattelovens § 56 har fastsat regler om fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, finder §§ 1 og 2 ikke anvendelse.

Kapitel 2 1 Midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejere
§ 4

For indkomståret 2023 forhøjes procentsatsen efter ligningslovens § 9 H, stk. 3, 9. pkt., med 8 procentpoint.

Kapitel 3 1 Ikrafttræden m.v.
§ 5

Loven træder i kraft den 1. juni 2023.

Stk. 2 Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2023 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2023, der følger af § 4.

Stk. 3 Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 2 fastsættes af indenrigs- og boligministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2023, der foreligger pr. 1. maj 2025.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.