14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Kompensationsloven (energi- og miljøafgifter)

Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Lov nr. 472 af 12. juni 2009, jf.
lovbekendtgørelse nr. 944 af 05. august 2015,
som ændret ved lov nr. 191 af 27. februar 2017, lov nr. 1724 af 27. december 2018, lov nr. 1559 af 27. december 2019, lov nr. 1944 af 15. december 2020, lov nr. 2202 af 29. december 2020 og lov nr. 906 af 21. juni 2022

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Kompensationsloven (energi- og miljøafgifter)

Kapitel 1
1
Forarbejder

Skattefri kompensation

§1 Til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som den første dag i indkomståret er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A, ydes en skattefri kompensation for indkomståret 2022 med et beløb, der udgør 263 kr. Til personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som den første dag i indkomståret er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A, ydes en skattefri kompensation med et beløb, der udgør 875 kr.

Stk. 2 Til personer, der den første dag i indkomståret er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A, og som har et barn eller børn, der ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år, ydes i overensstemmelse med § 5 en skattefri kompensation med det beløb, der er anført i 2. og 3. pkt., hvis barnet den første dag i indkomståret faktisk opholder sig her i landet, ikke har indgået ægteskab, ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler. For indkomståret 2022 udgør beløbet 90 kr. pr. barn, dog maksimalt 180 kr. For indkomståret 2023 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 kr. Til personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., ydes kompensationen med det beløb, der er anført i 5. og 6. pkt.  For indkomståret 2022 udgør beløbet 110 kr. pr. barn, dog maksimalt 220 kr. For indkomståret 2023 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 120 kr. pr. barn, dog maksimalt 240 kr.

Stk. 3 Opholder barnet sig den første dag i indkomståret i udlandet, skal opholdsbetingelsen i stk. 2, 1. pkt.,, anses for opfyldt, hvis der er tale om et kortvarigt ophold, eller hvis der er tale om et midlertidigt ophold som led i et uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet.

Stk. 4 Til personer, som opfylder betingelserne i stk. 1, ydes et skattefrit tillæg på 140 kr., jf. dog 2. pkt. Til personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., ydes tillægget med et beløb på 280 kr.

Stk. 5 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på personer, som har valgt beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F.

§2 Den kompensation, som er nævnt i § 1, stk. 1, nedsættes med 7,5 pct. af grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 6, i det omfang topskattegrundlaget overstiger et bundfradrag på 362.800 kr. (2010-niveau).

Stk. 2 Den kompensation til personer med børn, som er nævnt i § 1, stk. 2, nedsættes med 7,5 pct. af grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 6, i det omfang topskattegrundlaget overstiger bundfradraget efter stk. 1 med tillæg for indkomståret 2022 på 3.507 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nedsættes den kompensation til personer med børn, som er nævnt i § 1, stk. 2, med 7,5 pct. af grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 6, i det omfang topskattegrundlaget overstiger bundfradraget efter denne lovs § 2, stk. 1, med tillæg af 11.667 kr.

Stk. 3 Det tillæg, som er nævnt i § 1, stk. 4, bortfalder, hvis grundlaget for topskat efter personskattelovens § 7, stk. 1 og 3, overstiger et grundbeløb på 212.000 kr. (2010-niveau).

Stk. 4 For ægtefæller finder personskattelovens § 7, stk. 6, anvendelse ved den beregning, der skal foretages efter stk. 1-3.

Stk. 5 Bundfradraget i stk. 1 og grundbeløbet i stk. 3 reguleres efter personskattelovens § 20.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Administration m.v.

§3 Udgifterne til kompensation efter § 1 afholdes af statskassen.

§4 Kompensation efter § 1 ydes efter kildeskattelovens § 60, jf. § 62. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at opnå kompensation efter § 1 er opfyldt.

§5 Kompensationen til personer med børn efter § 1, stk. 2, ydes til personer, der ved indkomstårets udløb har ret til at få udbetalt børne- og ungeydelse, jf. § 4 i lov om en børne- og ungeydelse. I tilfælde, hvor hele børne- og ungeydelsen for et barn udbetales til én modtager, jf. § 4, stk. 1, 3. pkt., eller stk. 2, 5-8 eller 10, i lov om en børne- og ungeydelse, ydes kompensation med det dobbelte af beløbene pr. barn i § 1, stk. 2. Det maksimale beløb, der udbetales efter § 1, stk. 2, 2. pkt., forhøjes med 90 kr. pr. barn, der udbetales dobbelt ydelse for, jf. 2. pkt., dog maksimalt med 180 kr. Det maksimale beløb, der udbetales efter § 1, stk. 2, 3. pkt., forhøjes med 120 kr. pr. barn, der udbetales dobbelt ydelse for, jf. 2. pkt., dog maksimalt med 240 kr. Det maksimale beløb, der udbetales efter § 1, stk. 2, 5. pkt., forhøjes med 110 kr. pr. barn, der udbetales dobbelt ydelse for, jf. 2. pkt., dog maksimalt med 220 kr. Det maksimale beløb, der udbetales efter § 1, stk. 2, 6. pkt., forhøjes med 120 kr. pr. barn, der udbetales dobbelt ydelse for, jf. 2. pkt., dog maksimalt med 240 kr.

§6 Den person, til hvem der ydes supplerende kompensation efter § 1, stk. 2, har pligt til at oplyse told- og skatteforvaltningen om ændringer i den pågældendes forhold, der medfører bortfald af retten til kompensation.

§7 Offentlige myndigheder skal efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen af en sag efter denne lov.

§8 Kompensation efter § 1 indgår ikke ved beregning af ydelser efter den sociale lovgivning eller efter lovgivningen om uddannelsesstøtte.

§9 Krav på kompensation efter § 1 kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning.

§10 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgning om supplerende kompensation efter § 1, stk. 2, jf. § 5.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Straf

§11 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om, hvorvidt betingelserne for at opnå kompensation efter § 1 er opfyldt,

  • 2) fortier oplysninger om, hvorvidt vedkommende er berettiget til at opnå kompensation efter § 1, eller

  • 3) overtræder § 6.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§12 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2010.

§13 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside