Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 498 af 7. juni 2006,
som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Kommunerne afregner til staten et beløb, der opgøres som en del af den samlede nedsættelse af indkomstskatten til staten for et indkomstår som følge af skatteloftet efter personskattelovens § 19.

§ 2

Der opgøres et beløb for kommuner, for hvilke følgende betingelser er opfyldt for det enkelte indkomstskatteår:

  • 1) Den kommunale udskrivningsprocent overstiger den efter § 2, stk. 2, opgjorte procent, og

  • 2) den kommunale udskrivningsprocent for indkomståret er højere end den kommunale udskrivningsprocent for 2007.

Stk. 2 . Den i stk. 1, nr. 1, anførte procent opgøres som den størrelse, den kommunale udskrivningsprocent højst kan have for det pågældende indkomstår, uden at skatteloftet, jf. personskattelovens § 19, stk. 1, finder anvendelse.

§ 3

For de kommuner, der er omfattet af § 2, opgøres beløbet ved at gange kommunens skønnede indkomstgrundlag for skatten efter personskattelovens § 5, nr. 2, med den mindste af følgende to størrelser:

  • 1) Det antal procentpoint, hvormed den kommunale udskrivningsprocent for det pågældende år overstiger den kommunale udskrivningsprocent for 2007.

  • 2) Det antal procentpoint, hvormed den kommunale udskrivningsprocent for det pågældende år overstiger den efter § 2, stk. 2, opgjorte procent.

§ 4

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om beregning og afregning af beløb efter denne lov og regler om opgørelsen af kommunens skønnede indkomstgrundlag for skatten efter personskattelovens § 5, nr. 2, som er anført i § 3. Bekendtgørelse om kommuners afregning af beløb til staten som følge af personskattelovens skrå skatteloft for personlig indkomst

Stk. 2 Kommunens skønnede indkomstgrundlag for skatten efter personskattelovens § 5, nr. 2, som anført i § 3 indgår i opgørelsen endeligt som opgjort pr. 1. juli i indkomståret.

§ 5

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2007.

Stk. 2 Lov nr. 468 af 30. juni 1993 om fordeling mellem staten, kommunerne og amtskommunerne af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft ophæves.