Sømandsbeskatningsloven

Denne konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning af søfolk

Lov nr. 386 af 27. maj 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1181 af 21. september 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 102 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 29579 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Skatteret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Lovens anvendelsesområde
§ 1

Lønindkomst, som erhverves ved arbejde om bord på skibe m.v., beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der følger af denne lov.

Stk. 2 Loven finder tilsvarende anvendelse på beskatning af lønindkomst ved arbejde om bord på skib, der midlertidigt er ude af drift på grund af reparationsarbejde, midlertidig oplægning og lign. Det er en betingelse, at den, som erhverver lønindkomsten, umiddelbart forud for reparationsarbejdet eller den midlertidige oplægning og lign. var omfattet af denne lov, og at ansættelsesforholdet ikke alene er indgået med henblik på at udføre arbejde om bord på skib, som er ude af drift.

Stk. 3 Personer, som erhverver indkomst ved arbejde om bord på skib, som de ejer, eller i hvilket de som partredere eller interessenter ejer en andel, er omfattet af denne lov. Det er en betingelse for anvendelsen af §§ 5, 6 og 8, at ejerens, partrederens eller interessentens aflønning svarer til den, der ydes til ansatte med samme anciennitet m.v.

Stk. 4 Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for personer, som udøver bestemmende indflydelse over det rederi, som ejer det skib, hvor den pågældende udfører arbejde, og dermed nærtstående personer. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 2. Ved nærtstående personer forstås personer som nævnt i ligningslovens § 16 H, stk. 2, 3. og 4. pkt.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1. Dansk skib : Et skib, som er registreret med hjemsted her i landet med en bruttotonnage på 20 t eller derover. Et skib, som er registreret med hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet med en bruttotonnage på 20 t eller derover, og som uden besætning overtages til befragtning af et dansk rederi, sidestilles med dansk skib. Et skib, som er registreret med hjemsted her i landet, og som uden besætning overtages til befragtning af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk rederi, anses ikke for et dansk skib.

 • 2. Udenlandsk skib: Et skib med en bruttotonnage på 20 t eller derover, som ikke anses for et dansk skib.

 • 3. Begrænset fart :

  • a) Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe, der væsentligst sejler på danske indsøer, indre vandveje og fjorde.

  • b) Anvendelse af skibe i stationær virksomhed, herunder havnefart og lign.

  • c) Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe uden egne fremdrivningsmidler.

  • d) Rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil.

  • e) Anden fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed, når forholdene er sådan, at den pågældende person har mulighed for regelmæssigt at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 3, litra a-c og e, finder tilsvarende anvendelse ved virksomhed med kabellægningsfartøjer.

Sømandsfradrag
§ 3

Personer, der uden for begrænset fart erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på danske eller udenlandske skibe, som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af passagerer eller gods, som bugser- og bjærgningsfartøj eller som kabellægningsfartøj, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb på 56.900 kr., jf. dog § 3 a. Har skibet en bruttotonnage på 500 t eller derover, udgør fradraget efter 1. pkt. 105.000 kr., medmindre skibet anvendes til regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater.

Stk. 2 Personer, som erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, der vil kunne omfattes af §§ 8 eller 10, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage et beløb på 56.900 kr.

Stk. 3 Har en person kun lønindtægt som nævnt i stk. 1 eller stk. 2 i en del af året, eller er der tale om ansættelse på deltid, nedsættes fradraget forholdsmæssigt. Det er en betingelse for fradrag, at forhyringsvilkårene for den pågældende svarer til, hvad der sædvanligvis gælder for søfolk.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved erhvervelse af lønindkomst ved arbejde udført om bord på skibe og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udvinding af kulbrinter uden for dansk søterritorium og dansk kontinentalsokkelområde, samt ved arbejde om bord på skole- og øvelsesskibe, jf. lov om maritime uddannelser.

Stk. 5 Stk. 1 og 3 finder tilsvarende anvendelse for personer, som uden for begrænset fart erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på forsknings- og havundersøgelsesskibe.

Stk. 6 Det er en betingelse for fradrag efter stk. 1, 2, 4 og 5, at fartøjet eller installationen er registreret med hjemsted her i landet eller i en anden EU- eller EØS-medlemsstat, og at fartøjet sejler under et flag fra en EU- eller EØS-medlemsstat.

§ 3a

Ved arbejde om bord på et dansk eller udenlandsk skib, som sejler i regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater, finder § 3 kun anvendelse på personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 2, og som er statsborgere i en EU- eller EØS-medlemsstat eller i Schweiz. Med personer, som er statsborgere i en EU-medlemsstat, sidestilles personer, der er statsborgere i Det Forenede Kongerige, og som er omfattet af anden del, afsnit II, kapitel 2, i Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019/C 384 I/01).

§ 4

Når der foretages fradrag efter § 3, kan der ikke samtidig foretages fradrag efter ligningslovens § 9, stk. 1, ligningslovens §§ 9 B-9 D og ligningslovens § 13 samt efter pensionsbeskatningslovens § 49, stk. 1.

Stk. 2 Personer, som kan foretage fradrag efter § 3, er ikke omfattet af ligningslovens § 9 A, stk. 1-9.

Beskatning ved arbejde om bord på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister eller skibsregistre i andre EU- eller EØS-medlemsstater
§ 5

Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, erhvervet lønindkomst ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som udelukkende anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indkomst. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på dødsboer omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2. Gratialer og fratrædelsesgodtgørelser m.v., jf. ligningslovens § 7 U, er omfattet af 1. pkt., når den pågældende ydelse har direkte tilknytning til arbejde udført om bord på skib som nævnt i 1. pkt.

Stk. 2 Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 2, svarer ikke skat af lønindkomst erhvervet ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som udelukkende anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 og § 3 gælder også ved arbejde om bord på et specialfartøj, når fartøjet er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister og udelukkende udfører aktiviteter, der vil kunne omfattes af tonnageskattelovens § 6 eller § 8 a, nr. 1 eller 2 eller nr. 3, 1. pkt., hvor betingelsen i 2. pkt. ikke finder tilsvarende anvendelse, eller nr. 4-6.

Stk. 4 Skattefritagelse efter stk. 1-3 er betinget af, at løn og godtgørelser m.v. er fastsat under hensyn til skattefritagelsen.

Stk. 5 Personer, som kan anvende stk. 1-3, er ikke omfattet af ligningslovens § 9 A, stk. 1-9.

§ 5a

(Ophævet)

§ 5b

§ 5 finder tilsvarende anvendelse for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 2, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, og som erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på et udenlandsk skib, der er registreret med hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat og sejler under et flag fra en EU- eller EØS-medlemsstat, såfremt skibet udelukkende anvendes til formål, der vil kunne omfattes af tonnageskattelovens § 6 eller § 8 a, nr. 1 eller 2 eller nr. 3, 1. pkt., hvor betingelsen i 2. pkt. ikke finder tilsvarende anvendelse, eller nr. 4-6.

Stk. 2 Skattefritagelse efter stk. 1 er betinget af, at arbejdsgiveren er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 11 a. Det er endvidere en betingelse, at skibet ikke anvendes til sejlads med passagerer mellem danske havne.  2. pkt. gælder dog ikke ved fart til og fra havanlæg.

§ 6

Ved arbejde om bord på skib, som anvendes som bugser- og bjærgningsfartøj inden for EU/EØS, finder § 5 udelukkende anvendelse i tilfælde, hvor skibet udfører virksomhed med karakter af søtransport i mindst 50 pct. af den tid, skibet i løbet af et indkomstår er i drift. Det er en betingelse, at fartøjet har hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat.

Stk. 2 Ved anvendelsen af stk. 1 fordeles ventetid forholdsmæssigt mellem den tid, der er medgået til bugser- og bjærgningsaktiviteter til søs, og den tid, der er anvendt til andre aktiviteter.

§ 7

Ved arbejde om bord på et skib, som sejler i regelmæssig passagersejlads mellem havne i EU- eller EØS-medlemsstater, finder § 5 kun anvendelse på personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 2, og som er statsborgere i en EU- eller EØS-medlemsstat eller i Schweiz. Med personer, som er statsborgere i en EU-medlemsstat, sidestilles personer, der er statsborgere i Det Forenede Kongerige, og som er omfattet af anden del, afsnit II, kapitel 2, i Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2019/C 384 I/01).

Stk. 2 Ved anvendelsen af stk. 1 er det en betingelse, at skibet er registreret med hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat og sejler under et flag fra en EU- eller EØS-medlemsstat.

Beskatning ved arbejde om bord på andre skibe
§ 8

§ 5 finder uanset tonnageskattelovens bestemmelser tilsvarende anvendelse ved arbejde uden for EU/EØS om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som nævnt i § 10, stk. 1.

§ 9

For personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 2, og som erhverver lønindkomst som nævnt i kildeskattelovens § 43, stk. 1, ved arbejde udført om bord på dansk skib uden for begrænset fart uden at være omfattet af § 5, stk. 2, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindkomsten. Tilsvarende gælder for personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 2, og som uden at være omfattet af § 8 erhverver lønindkomst ved arbejde om bord på stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, som nævnt i § 10, stk. 1.

Stk. 2 En skattepligtig efter stk. 1 kan dog vælge at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Valget skal træffes senest den 1. maj efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 3 Den skat, der efter stk. 1 og 2 beregnes for personer, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, tilfalder henholdsvis Færøernes og Grønlands landskasse bortset fra tilfælde, hvor de pågældendes lønindkomst indgår i grundlaget for refusion til rederiet efter § 10. Når der vælges beskatning efter stk. 2, opgøres det beløb, der tilfalder henholdsvis Færøernes og Grønlands landskasse, som den del af den pågældendes samlede danske skat, som forholdsmæssigt falder på indkomst, som kan beskattes efter stk. 1.

Andre bestemmelser
§ 10

Danske rederier, som udøver virksomhed med stenfiskerfartøjer, herunder sandsugere, og rederier, der har hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat og er godkendt efter § 11 b, og som udøver sådan virksomhed, kan efter ansøgning få refusion, jf. stk. 2-5, for personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 2, og som uden at være omfattet af § 8 udfører arbejde om bord på et fartøj, der opfylder en af følgende betingelser:

 • 1) Fartøjet er registreret med hjemsted her i landet med en bruttotonnage på 20 t eller derover.

 • 2) Fartøjet er registreret med hjemsted i en EU- eller EØS-medlemsstat med en bruttotonnage på 20 t eller derover og uden besætning er overtaget til drift af et rederi som nævnt i 1. pkt.

 • 3) Fartøjet er registreret med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark med en bruttotonnage på 20 t eller derover og sejler under et flag fra en EU- eller EØS-medlemsstat.

Stk. 2 Der kan opnås refusion, hvis fartøjet udfører søtransportaktiviteter som nævnt i § 10 a i mindst 50 pct. af den tid, det er i drift.

Stk. 3 Det er en betingelse for refusion, at det enkelte fartøj har egne fremdrivningsmidler og eget lastrum til transport af materialer indvundet fra havbunden.

Stk. 4 Refusion ydes måned for måned eller på årsbasis til rederiet med et beløb, der for hver enkelt lønmodtager beregnes som 37 pct. af den del af bidragsgrundlaget opgjort efter arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, der kan henføres til arbejde udført om bord på et fartøj, som opfylder betingelserne i stk. 1-3.  1. pkt. gælder i det omfang, lønindkomsten kan beskattes i Danmark.

Stk. 5 Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse for personer som nævnt i § 1, stk. 3. Refusionen ydes som 37 pct. af det gennemsnitlige grundlag for refusion efter stk. 4 for lønmodtagere, som udfører arbejde om bord på det pågældende fartøj.

Stk. 6 Rederier, som ønsker refusion efter stk. 1-5, skal føre særskilt regnskab for søtransportens omfang.

Stk. 7 Ved regulering af for meget udbetalte refusionsbeløb finder opkrævningslovens § 7 tilsvarende anvendelse.

§ 10a

Som søtransport efter § 10, stk. 2, anses transport på havet af indvundne materialer, herunder følgende:

 • 1) Sejlads mellem havn og indvindingsplads.

 • 2) Sejlads mellem indvindingsplads og det sted, hvor de indvundne materialer skal losses, og selve losningen.

 • 3) Sejlads mellem lossested og havn.

 • 4) Sejlads mellem indvindingspladser.

 • 5) Sejlads ved assistance på foranledning af offentlig myndighed i forbindelse med oprydning efter olieudslip m.v.

 • 6) Erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods til destinationer eller punkter på havet.

 • 7) Mobilisering til søs mellem opgaver svarende til et lastskibs sejlads i ballast.

Stk. 2 Sandsugning og opmudring anses ikke som søtransport. Som søtransport anses heller ikke virksomhed, der udføres på indsøer og på indre vandveje som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2016/1629 af 14. september 2016 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, om ændring af direktiv 2009/100/EF og om ophævelse af direktiv 2006/87/EF.

§ 11

Udbetales skattefri nettoløn efter §§ 5-8 og grundlaget herfor viser sig ikke at være til stede, hæfter alene arbejdsgiveren for den A-skat og de bidrag efter lov om arbejdsmarkedsbidrag og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som skulle have været indbetalt. A-skatten og bidrag som nævnt i 1. pkt. beregnes på grundlag af den bruttoløn, som ligger til grund for fastsættelsen af den skattefri nettoløn, jf. § 5, stk. 4. De skyldige A-skatter og bidrag betragtes som forfaldne på de tidspunkter, hvor de ville være forfaldet, hvis §§ 5-8 ikke havde været anvendt.

§ 11a

En arbejdsgiver med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen til at udbetale skattefri nettoløn efter §§ 5-8. Godkendelsen må ikke være tilbagekaldt, jf. stk. 3.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen godkender en arbejdsgiver efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Arbejdsgiveren skal være berettiget til at udbetale nettoløn efter §§ 5-8.

 • 2) Arbejdsgiveren skal opfylde de betingelser, der stilles til en tilsvarende arbejdsgiver med skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser, der påhviler en tilsvarende arbejdsgiver med skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

 • 3) Det skal være muligt i medfør af Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF med senere ændringer, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere arbejdsgiverens dokumentation vedrørende forpligtelserne som nævnt i nr. 2.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen tilbagekalder en godkendelse efter stk. 1, hvis betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt. Tilbagekaldes godkendelsen, ophører arbejdsgiverens mulighed for at udbetale skattefri nettoløn efter §§ 5-8 på tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Stk. 4 Omregning fra fremmed valuta i forbindelse med indberetning af nettoløn efter §§ 5-8 sker til Nationalbankens middelkurs på forfalds- eller udbetalingstidspunktet.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af arbejdsgivere med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark efter stk. 1 og 2, herunder om indberetning, oplysning og hæftelse, samt om tilbagekaldelse efter stk. 3.

§ 11b

En arbejdsgiver med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark skal være godkendt af told- og skatteforvaltningen til at modtage refusion efter § 10. Godkendelsen må ikke være tilbagekaldt, jf. stk. 3.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen godkender en arbejdsgiver efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Arbejdsgiveren skal være berettiget til at modtage refusion efter § 10.

 • 2) Arbejdsgiveren skal opfylde de betingelser, der stilles til en tilsvarende arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, og indvillige i at påtage sig de forpligtelser, der påhviler en tilsvarende arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

 • 3) Det skal være muligt i medfør af Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF som ændret ved Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets direktiv 2016/2258/EU af 6. december 2016 for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen og Rådets direktiv 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller anden aftale om udveksling af oplysninger at verificere arbejdsgiverens dokumentation vedrørende forpligtelserne som nævnt i nr. 2.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen tilbagekalder en godkendelse efter stk. 1, hvis betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt. Tilbagekaldes godkendelsen, ophører arbejdsgiverens mulighed for at modtage refusion efter § 10 på tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Stk. 4 Omregning fra fremmed valuta i forbindelse med indberetning af løn til beregning af refusion efter § 10 sker til Nationalbankens middelkurs på forfalds- eller udbetalingstidspunktet.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af arbejdsgivere med hjemsted i en anden EU- eller EØS-medlemsstat end Danmark efter stk. 1 og 2, herunder om indberetning, indeholdelse og hæftelse, samt om tilbagekaldelse efter stk. 3.

§ 12

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse og administration.

§ 12a

Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser om refusion efter § 10.

Stk. 2 Er forholdet begået med forsæt til uberettiget at opnå refusion, kan straffen stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4 I forskrifter, som skatteministeren udsteder i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

§ 13

(Ophævet).

Overgangsbestemmelser
§ 14

Sejldistancen efter § 2, nr. 3, litra d, fastsættes til 25 sømil ved arbejde i trafik på ruter, hvor der den 23. februar 2005 var givet dispensation efter bestemmelserne i § 5, stk. 4, i lov om særlige fradrag til sømænd m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001, som ændret ved § 11 i lov nr. 394 af 28. maj 2003.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis besejlingen af en rute er ophørt efter den 23. februar 2005.

§ 15

Hvis der senest den 23. februar 2005 er givet dispensation efter § 5, stk. 3, i lov om særlige fradrag til sømænd m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 723 af 6. august 2001, som ændret ved § 11 i lov nr. 394 af 28. maj 2003, til et skib og betingelserne i § 3, stk. 1-3, for at foretage fradrag ikke er opfyldt, kan told- og skatteforvaltningen efter ansøgning tillade, at søfolk, som udfører arbejde om bord på det pågældende skib, kan foretage fradrag efter § 3, stk. 1-3. Tilladelse gives, når skibet fortsat anvendes til det formål, der lå til grund for dispensationen, og den bortfalder, når dette ikke længere er tilfældet. Er tilladelsen bortfaldet, kan der ikke gives ny tilladelse.

§ 16

Personer, som den 23. februar 2005 ikke var afskåret fra at anvende ligningslovens § 9 A, stk. 1-9, jf. ligningslovens § 9 A, stk. 11, og som kan foretage fradrag efter § 3, kan vælge fortsat at være omfattet af ligningslovens § 9 A, stk. 1-9. Er der foretaget fradrag efter § 3, finder 1. pkt. ikke længere anvendelse. Når 1. pkt. vælges anvendt, kan der ikke foretages fradrag efter § 3.

§ 16a

Fra og med indkomståret 2017 til og med indkomståret 2018 finder § 5 ikke anvendelse ved arbejde om bord på skibe, der udfører virksomhed omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 1-3, virksomhed omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 4, med nedlægning, inspektion og reparation af rørledninger på havbunden, herunder rendegravning i den forbindelse, eller virksomhed omfattet af tonnageskattelovens § 8 a, nr. 5 eller 6.

Ikrafttrædelsesbestemmelser og ændring af anden lovgivning
§ 17

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lovens §§ 3 og 4, 14-16 og 27 har virkning fra og med indkomståret 2006.

§ 18

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§§ 19-28

(Udeladt af Redaktionen).