Sømandsbeskatningsloven § 2

Denne konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning af søfolk

Lov nr. 386 af 27. maj 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1181 af 21. september 2023

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1. Dansk skib : Et skib, som er registreret med hjemsted her i landet med en bruttotonnage på 20 t eller derover. Et skib, som er registreret med hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet med en bruttotonnage på 20 t eller derover, og som uden besætning overtages til befragtning af et dansk rederi, sidestilles med dansk skib. Et skib, som er registreret med hjemsted her i landet, og som uden besætning overtages til befragtning af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk rederi, anses ikke for et dansk skib.

 • 2. Udenlandsk skib: Et skib med en bruttotonnage på 20 t eller derover, som ikke anses for et dansk skib.

 • 3. Begrænset fart :

  • a) Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe, der væsentligst sejler på danske indsøer, indre vandveje og fjorde.

  • b) Anvendelse af skibe i stationær virksomhed, herunder havnefart og lign.

  • c) Fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed med skibe uden egne fremdrivningsmidler.

  • d) Rutetrafik, hvor sejldistancen fra havn til havn er mindre end 50 sømil.

  • e) Anden fart eller bugser- og bjærgningsvirksomhed, når forholdene er sådan, at den pågældende person har mulighed for regelmæssigt at overnatte på sin sædvanlige bopæl.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 3, litra a-c og e, finder tilsvarende anvendelse ved virksomhed med kabellægningsfartøjer.