Kulbrinteskatteloven § 21

Denne konsoliderede version af kulbrinteskatteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i danmark (kulbrinteskatteloven)

Lov nr. 175 af 28. april 1982,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1820 af 16. september 2021,
som ændret ved lov nr. 502 af 16. maj 2023, lov nr. 710 af 13. juni 2023 og lov nr. 1564 af 12. december 2023

§ 21

Personer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 om skattepligt, og som oppebærer indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, svarer alene indkomstskat til staten med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, nævnte procent af den skattepligtige indkomst. Den beregnede skat nedsættes med skatteværdien af et personfradrag efter reglerne i personskattelovens § 10, stk. 1, ved anvendelse af ovennævnte procentsats.

Stk. 2 Personer, som ikke er omfattet af kildeskattelovens § 1, og som arbejder for en arbejdsgiver uden hjemting her i landet, svarer en endelig skat til staten med 30 pct. af indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4 og andre former for indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, hvortil kommer skat efter lov om arbejdsmarkedsbidrag. Ved skatteberegningen indrømmes ikke fradrag. Den skattepligtige kan dog vælge at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Valget skal træffes senest 1. maj i året efter det pågældende indkomstår. Valget kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 3 Personer, der oppebærer indtægt som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, svarer ud over kulbrinteskat alene indkomstskat til staten med den i selskabsskattelovens § 17, stk. 1, 2. pkt., nævnte procent af sådan indkomst. Indkomstskatten beregnes særskilt af indkomst, der er omfattet af § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 4 Skat, der betales af selskaber, selvejende institutioner og foreninger m.v., der ikke er omfattet af reglerne i selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller i § 1 i fondsbeskatningsloven om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, tilfalder staten.

Stk. 5 Foreninger m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, og som oppebærer indtægt som nævnt i § 4, stk. 1 og 2, svarer ud over kulbrinteskat indkomstskat til staten af sådan indkomst med den for indregistrerede aktieselskaber, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, gældende procentsats.

Stk. 6 Skat, der betales af dødsboer, der ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens §§ 1 eller 2 eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, om skattepligt, og som oppebærer indtægt, der er omfattet af denne lov, bortset fra indtægt som nævnt i § 4, tilfalder staten.