Statstidendeloven

Denne konsoliderede version af statstidendeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statstidende

Lov nr. 419 af 31. maj 2000,
som ændret ved lov nr. 621 af 12. juni 2013

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Statstidende
§ 1

Forskningsministeren fører en database, der indeholder de meddelelser, som ifølge § 3 optages i Statstidende .

Stk. 2 Meddelelserne formidles til offentligheden på følgende måder:

  • 1) Gennem det elektroniske Statstidende, der offentliggøres via Internettet eller lignende alment tilgængeligt elektronisk medium.

  • 2) Gennem det trykte Statstidende, der udgives, så længe forholdene tilsiger det, jf. § 7, stk. 3.

  • 3) Som elektroniske masseudtræk inklusive personnumre til afgrænsede grupper af modtagere.

Stk. 3 Forskningsministeren fastsætter regler om opbygningen, driften og brugen af Statstidende, herunder regler for de tekniske sikkerhedskrav og krav til beskyttelse og bevaring af oplysninger i systemet.

Stk. 4 Forskningsministeren udpeger en udgiver, der er ansvarlig for administration af databasen og for formidling af meddelelser til offentligheden.

§ 2

Statstidende er ikke omfattet af medieansvarsloven.

Kapitel 2 1 Optagelse af meddelelser i Statstidende
§ 3

I Statstidende optages alle meddelelser, som i henhold til lovgivningen skal offentliggøres i Statstidende.

Stk. 2 Forskningsministeren kan efter aftale med vedkommende minister fastsætte regler om, at meddelelser, som efter lovgivningen skal offentliggøres, uden at det i lovgivningen kræves, at offentliggørelse skal ske i Statstidende, skal optages i Statstidende. Offentliggørelsen skal opfylde særlovgivningens krav hertil.

Stk. 3 Forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke andre meddelelser der kan optages i Statstidende.

Stk. 4 Forskningsministeren kan efter aftale med vedkommende minister fastsætte regler om, at den, der får optaget en meddelelse i Statstidende, jf. stk. 1 og 2, skal meddele Statstidende personnummer henholdsvis virksomhedsnummer på den, som meddelelsen vedrører.

Stk. 5 Forskningsministeren kan efter aftale med vedkommende minister fastsætte regler om, at meddelelser, som efter lovgivningen skal offentliggøres, og hvor det i lovgivningen er foreskrevet, at offentliggørelsen skal ske på en bestemt måde, skal offentliggøres gennem det samme tekniske rammesystem som Statstidende. Offentliggørelsen skal opfylde særlovgivningens krav hertil.

Stk. 6 Finansministeren kan fastsætte regler om, at levering af meddelelser til optagelse i Statstidende skal ske digitalt.

§ 4

Den, der leverer en meddelelse til offentliggørelse i Statstidende, skal sikre, at oplysningerne i meddelelsen ikke er urigtige eller vildledende. Leverandøren af meddelelsen har pligt til snarest muligt at berigtige oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende.

Stk. 2 Anmodning om berigtigelse af urigtige eller vildledende oplysninger kan indgives til udgiveren af Statstidende eller til den, der har leveret meddelelsen.

Stk. 3 Udgiveren af Statstidende træffer endelig administrativ afgørelse om optagelse af meddelelser i Statstidende, herunder om anmodninger om berigtigelse af urigtige eller vildledende oplysninger. Afgørelser, der vedrører pligtmæssige meddelelser, kan dog indbringes for vedkommende minister.

Kapitel 3 1 Offentliggørelse m.v.
§ 5

Alle meddelelser offentliggøres i det elektroniske og det trykte Statstidende. Offentliggørelse af personoplysninger må kun ske med de begrænsninger, der følger af stk. 2 og 3.

Stk. 2 Efter 1 år fra tidspunktet for offentliggørelse må personoplysninger, der i anden sammenhæng anses for fortrolige, ikke kunne søges i det elektroniske Statstidende ved at bruge personens navn eller anden form for personidentifikation som søgekriterium. Forskningsministeren kan dog efter indstilling fra vedkommende minister fastsætte regler om, at fortrolige personoplysninger skal være søgbare i et længere tidsrum end 1 år, hvis afgørende grunde taler herfor.

Stk. 3 Personnumre må kun offentliggøres ved proklamaer i dødsboer, jf. dog § 6, stk. 3.

§ 6

Enhver har adgang til gratis at læse og søge i det elektroniske Statstidende.

Stk. 2 Oplysninger fra det elektroniske Statstidende kan forudbestilles til regelmæssig aflevering i elektronisk form.

Stk. 3 Masseudtræk af oplysninger, som omfatter personnumre, kan alene ske i det omfang, anden lovgivning tillader det, og efter aftale med udgiveren af Statstidende. Udgiveren fastsætter nærmere vilkår for modtagerens brug af oplysningerne.

§ 7

Hvor der er knyttet retsvirkninger til offentliggørelsen af en meddelelse i Statstidende, følger retsvirkningerne af offentliggørelsen i det trykte Statstidende.

Stk. 2 Forskningsministeren fastsætter regler om, på hvilke steder det trykte Statstidende skal være gratis tilgængeligt for offentligheden, så længe der er retsvirkninger knyttet til offentliggørelsen af det trykte Statstidende.

Stk. 3 Forskningsministeren kan fastsætte regler om, at retsvirkningerne skal følge af offentliggørelsen i det elektroniske Statstidende og i tilknytning hertil, at udgivelsen af det trykte Statstidende ophører. Regler herom kan først fastsættes, når det elektroniske Statstidende er gratis tilgængeligt for offentligheden på de steder, som er fastsat i medfør af stk. 2.

§ 8

Forskningsministeren fastsætter regler om overførsel af oplysninger i det elektroniske Statstidende til arkiv.

Kapitel 4 1 Betalingsbestemmelser
§ 9

Forskningsministeren fastsætter regler om betaling for den trykte udgave af Statstidende, levering af særlige tjenesteydelser i tilknytning til brugen af det elektroniske Statstidende og masseudtræk af oplysninger fra Statstidende, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 2 Forskningsministeren fastsætter regler om betaling for optagelse af meddelelser i Statstidende.

Stk. 3 Udgiveren af Statstidende træffer endelig administrativ afgørelse om beregning af betaling som nævnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 5 1 Straffebestemmelser
§ 10

Overtrædelse af § 4, stk. 1, og af vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 3, 2. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 I regler udstedt i medfør af § 1, stk. 3, kan der fastsættes bestemmelser om straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 1 Ikrafttræden m.v.
§ 11

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 10 af 23. januar 1903 om en statstidende.

Kapitel 7 1
§ 12

(Udeladt af Redaktionen).

Kapitel 8 1
§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.