Lov om statens regnskabsvæsen

Denne konsoliderede version af lov om statens regnskabsvæsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Lov nr. 131 af 28. marts 1984,
som ændret ved lov nr. 460 af 10. september 1984

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Finansministeren fremlægger inden udgangen af juni måned for folketinget det samlede statsregnskab for det foregående finansår.

Stk. 2 Statsregnskabet skal i sin opstilling følge det pågældende års finans- og tillægsbevillingslove og skal omfatte samtlige statens indtægter og udgifter for det forløbne finansår, statens aktiver og passiver og bevægelserne heri i årets løb.

§ 2

Reglerne om statens regnskabsvæsen omfatter samtlige ministerier, institutioner m.v., hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov.

Stk. 2 Vedkommende minister kan bestemme, at lovens regler om regnskabsvæsen og regler, der udstedes efter loven herom, skal finde anvendelse for institutioner, foreninger, fonde m.v., Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

  • 1) hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller

  • 2) som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en institution m.v., som er omfattet af nr. 1, såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtageren.

Stk. 3 Stk. 2 finder dog ikke anvendelse i det omfang, der i anden lovgivning er regler om regnskabsvæsen, som ikke er forenelige med loven eller regler fastsat efter loven.

§ 3

Finansministeren fastsætter regler om statens regnskabsvæsen. Ved reglernes fastsættelse kan finansministeren ud over at tage hensyn til sikkerhed og orden inden for regnskabsområdet tage hensyn til mulighederne for at tilvejebringe oplysninger til brug for økonomisk planlægning, styring og kontrol. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

§ 4

Ministerier og de institutioner m.v., der er omfattet af § 2, stk. 1, meddeler finansministeren de oplysninger og tilvejebringer det regnskabsmæssige materiale, som finansministeren finder nødvendigt for at aflægge statsregnskabet.

§ 5

Ministerier og institutioner m.v., der er omfattet af § 2, stk. 1, skal udarbejde en instruks om regnskabsvæsenet i ministeriet eller institutionen.

Stk. 2 Denne instruks skal udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjer, der fastsættes af finansministeren.

§ 6

Finansministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Lov om statens regnskabsvæsen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 178 af 21. maj 1937, ophæves.