Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1599 af 20. december 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af 07. februar 2019,
som ændret ved lov nr. 2381 af 14. december 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens formål og anvendelsesområde
§ 1

Loven har til formål at fastlægge administrationen af tilskud til Danmark fra Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden), Den Europæiske Socialfond Plus (Socialfonden Plus) og Fonden for Retfærdig Omstilling i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, der følger af Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, gældende forordninger og vejledninger og beslutninger truffet af Europa-Kommissionen.

Stk. 2 Loven har endvidere til formål at fastlægge administrationen af Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af de i stk. 1 nævnte fonde.

Stk. 3 Loven finder bortset fra kapitel 3, 3 a og 4 anvendelse på fonde, hvor det er forudsat, at administrationen af fondene skal gennemføres efter reglerne om delt forvaltning mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i henhold til finansforordningen, og hvor erhvervsministeren bestemmer det.

Stk. 4 Erhvervsministeren har samme beføjelser vedrørende de i stk. 3 nævnte fonde, som i henhold til loven er tillagt ministeren vedrørende Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

§ 2

Tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling gives under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2021/1060/EU af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik. Tilskud fra Regionalfonden gives desuden under målet om europæisk territorialt samarbejde.

Kapitel 2 1 Administrationens organisering
§ 3

Erhvervsministeren er den øverste ansvarlige myndighed for administrationen af Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i Danmark og for koordineringen heraf. Erhvervsministeren fordeler under iagttagelse af fællesskabsretlige regler og retningslinjer de midler fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling, der tildeles under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og målet om europæisk territorialt samarbejde, herunder midler til administration, og Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af fondene.

Stk. 2 Erhvervsministeren fordeler under iagttagelse af fællesskabsretlige regler og retningslinjer midler fra de fonde, der er nævnt i § 1, stk. 3.

Stk. 3 Erhvervsministeren udpeger relevante myndigheder til administration af fondene omfattet af denne lov.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan forelægge betalingsanmodninger for Europa-Kommissionen, modtage betalinger fra Europa-Kommissionen og træffe afgørelse om tilsagn om og udbetaling af tilskud, herunder forskudsvis udbetaling, fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling samt Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af fondene. Erhvervsministeren kan foretage tilbagebetalinger til Europa-Kommissionen af tilskud fra fondene i tilfælde af konstaterede fejl eller uregelmæssigheder.

Stk. 5 Forskudsvis udbetaling af tilskud under Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling vil under forbehold af det endelige projektregnskabs godkendelse kunne ske, selv om den danske stat endnu ikke har modtaget beløbet fra Europa-Kommissionen.

§ 4

Tilskud kan ydes som direkte tilskud, globaltilskud eller i form af andre finansielle instrumenter.

§ 5

Staten og kommuner kan medfinansiere de projekter, hvortil der kan ydes tilskud under Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

Stk. 2 Regioner kan inden for projekter om kvalificeret arbejdskraft under Socialfonden Plus medfinansiere projekter. Regioner kan med hjemmel i anden lovgivning medfinansiere projekter under Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

§ 6

Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om administration af tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling i Danmark samt Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af fondene.

Stk. 2 Tilskud kan bortfalde helt eller delvis, og et allerede udbetalt tilskud kan kræves tilbagebetalt helt eller delvis, hvis det konstateres, at

  • 1) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte planer og betingelser, herunder at projektet ikke når de forudsatte mål for output eller resultater,

  • 2) de gældende regler ikke overholdes, herunder betingelserne i denne lov og administrative bestemmelser, der er udstedt i medfør af denne lov eller de gældende forordninger og programmer på området, eller

  • 3) forudsætningerne for tilsagn om tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede, herunder at tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, tages under rekonstruktionsbehandling, eller der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager.

Stk. 3 Tilbagebetalingskrav kan tillægges renter efter rentelovens regler.

Stk. 4 Stk. 1-3 gælder tillige for tilskud med offentlige midler til medfinansiering af aktiviteter under Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.

§ 6a

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra de udvalg og offentlige eller private institutioner, som erhvervsministeren i henhold til bemyndigelse har henlagt sine beføjelser eller opgaver til, om forhold, som er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 6b

Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at myndigheder m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den myndighed m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, der har udstedt afgørelserne og dokumenterne, som afsender.

§ 6c

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end en offentlig myndighed m.v., jf. § 6 a, stk. 1 og 4, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

§ 7

Erhvervsministeren kan bemyndige Erhvervsstyrelsen til at udøve de beføjelser, der ved denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder at afgørelser efter denne lov eller efter forskrifter udstedt i medfør af denne lov ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. I forbindelse med fastsættelsen af regler efter 1. pkt. kan erhvervsministeren begrænse prøvelsen til kun at omfatte retlige forhold.

§ 8

Efter aftale med vedkommende minister kan erhvervsministeren henlægge ansvaret for den nationale forvaltning af konkrete aktiviteter under Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling under den pågældende minister.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage administrationsmyndighedsopgaver.

Kapitel 3 1 Overvågningsudvalg
§ 9

Erhvervsministeren nedsætter et eller flere overvågningsudvalg for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst. Udvalgene nedsættes senest 3 måneder efter Europa-Kommissionens godkendelse af programmet.

Stk. 2 Overvågningsudvalgene varetager opgaver, som er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2021/1060/EU af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik.

Stk. 3 Medlemmerne af overvågningsudvalgene repræsenterer ministerier, regionale og kommunale parter samt eventuelt relevante organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen deltager i arbejdet i overvågningsudvalgene, hvor de har en rådgivende funktion. En repræsentant for Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalgene i en rådgivende funktion under de programmer, Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond bidrager til. Erhvervsministeren kan efter udtalelse fra vedkommende overvågningsudvalg træffe beslutning om udpegning af nye eller yderligere medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Der udpeges tillige suppleanter.

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om overvågningsudvalgenes sammensætning i overensstemmelse med artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2021/1060/EU af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik.

Stk. 5 Erhvervsministeren varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i overvågningsudvalgene.

Stk. 6 Overvågningsudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser.

Kapitel 3 a Indstilling af midler under målet om beskæftigelse og vækst
§ 9a

Erhvervsministeren fastlægger den nærmere fordeling af midler under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst fra de i § 1, stk. 1, nævnte fonde mellem de indstillingsberettigede organer. Erhvervsministeren kan beslutte, at ministeren selv udmønter dele af midlerne, hvis særlige forhold tilsiger det.

Stk. 2 Erhvervsministeren følger de indstillingsberettigede organers indstilling af projekter til tilsagn og afslag, medmindre indstillingerne ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, operationelle programmer eller andre forskrifter.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan endvidere fastlægge den nærmere fordeling af midler til administration fra de i § 1, stk. 1, nævnte fonde til støtteberettigede aktioner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2021/1060/EU af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om udmøntning af de i stk. 1, 2. pkt., omhandlede midler.

§ 9b

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der nedsættes af erhvervsministeren i henhold til lov om erhvervsfremme, afgiver indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af tildelte midler fra Socialfonden Plus og Regionalfonden, herunder bl.a. tilskud vedrørende byudvikling, jf. dog § 9 c.

Stk. 2 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan inden for rammerne af de gældende forordninger og de operationelle programmer fastsætte temaer for anvendelsen af midler fra Regionalfonden og Socialfonden Plus.

§ 9c

Erhvervsministeren kan nedsætte et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende byudvikling.

Stk. 2 Indstillingsudvalget nævnt i stk. 1 kan indstille projekter til tilsagn og afslag til erhvervsministerens afgørelse.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for indstillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden.

§ 9d

Regionsrådene afgiver efter høring af de regionale arbejdsmarkedsråd indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af tildelte midler fra Socialfonden Plus til at styrke regionernes arbejde på uddannelsesområdet.

Stk. 2 Regionsrådene kan inden for rammerne af de gældende forordninger, det operationelle program og regionsrådenes opgaver efter anden lovgivning fastsætte temaer for anvendelsen af midlerne i stk. 1.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for regionsrådenes indstillingsret og virke efter stk. 1. Erhvervsministeren kan give Bornholms Regionskommune samme indstillingsret som et regionsråd efter stk. 1.

§ 9e

Social- og ældreministeren afgiver indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af tildelte midler fra Socialfonden Plus til fremme af social integration af de socialt dårligst stillede.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter aftale med social- og ældreministeren fastsætte nærmere regler vedrørende indstillingsretten efter stk. 1.

§ 9f

Erhvervsministeren kan nedsætte et eller flere indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende midler fra Fonden for Retfærdig Omstilling.

Stk. 2 Indstillingsudvalget kan indstille projekter til tilsagn og afslag til erhvervsministerens afgørelse.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for indstillingsudvalget, herunder om udvalgets virke, sammensætning og forretningsorden.

Stk. 4 Erhvervsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for indstillingsudvalget.

Kapitel 3 b Andre fonde, der gennemføres efter reglerne om delt forvaltning mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne
§ 9g

Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om udmøntning af midlerne fra de i § 1, stk. 3, omhandlede fonde.

§ 10

(Ophævet)

§ 11

(Ophævet)

§ 12

(Ophævet)

§ 12a

(Ophævet)

Kapitel 4 1 Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde
§ 13

For grænseoverskridende programmer med dansk deltagelse kan erhvervsministeren efter fastsættelse af nærmere regler og indgåelse af særlige aftaler herom bemyndige regioner, kommuner og andre myndigheder til helt eller delvis at fungere som administrationsmyndighed.

Stk. 2 For tværnationale og interregionale programmer med dansk deltagelse kan erhvervsministeren efter fastsættelse af nærmere regler og indgåelse af særlige aftaler herom bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage administrationsmyndighedsopgaver.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan endvidere for programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde med dansk deltagelse helt eller delvis fungere som administrationsmyndighed.

§ 14

Erhvervsministeren medvirker til nedsættelse af overvågningsudvalg for programmer med dansk deltagelse under målet om europæisk territorialt samarbejde og kan medvirke til nedsættelse af styringsudvalg med rapporteringspligt til overvågningsudvalg.

Kapitel 5 1 Anvendelse af registre
§ 15

Erhvervsministeren kan til brug for administrationen af tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling oprette og drive registre, der føres i elektronisk form.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan til brug for administrationen af denne lov få stillet oplysninger i indkomstregisteret til rådighed, jf. lov om et indkomstregister § 7.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af de relevante forordningsbestemmelser og bestemmelserne i denne lov samt de regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bl.a. med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler for anvendelsen af de i stk. 1 nævnte registre, for samkøring til administrative, tilsyns- eller kontrolmæssige formål og for indhentning af oplysninger til brug for registrene.

Kapitel 6 1 Regnskaber og kontrol m.v.
§ 16

Erhvervsministeren er ansvarlig for, at der gennemføres kontrol og tilsyn med projekter, der får støtte fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling, herunder at der sker regnskabsaflæggelse, revision, effektmåling og evaluering.

Stk. 2 Erhvervsministeren har adgang til at gøre sig bekendt med de enkelte projekters regnskaber, beholdninger osv.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan fra personer og virksomheder, der ydes midler til efter denne lov, kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for efterlevelse af EU-kravene. Erhvervsministeren kan foretage regnskabs- og kasseeftersyn i forbindelse med hvert enkelt projekt.

Stk. 4 Hvis det skønnes nødvendigt for at indhente de i stk. 2 og 3 nævnte oplysninger, kan erhvervsministeren til enhver tid uden retskendelse foretage eftersyn i lokaler m.m., der benyttes af de enkelte projekter, og efterse projektets registreringer, uanset om de ønskede oplysninger opbevares i papirudgave eller i elektronisk form. Materiale af betydning for videre kontrol skal udleveres eller indsendes til erhvervsministeren.

Stk. 5 Den, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, og andre personer, der er tilknyttet projektet, skal yde erhvervsministeren den fornødne vejledning og hjælp ved de i stk. 2 og 3 nævnte eftersyn.

Stk. 6 Politiet yder om nødvendigt erhvervsministeren bistand til gennemførelsen af det i stk. 2 og 3 nævnte eftersyn. Erhvervsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 7 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om kontrol, tilsyn, regnskaber, revision, effektmåling og evaluering samt om budgetter og projektrapporter.

Stk. 8 Stk. 1-7 gælder tillige for projekter, der gennemføres med tilskud fra Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af aktiviteter under Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.

Kapitel 7 1 Sanktioner, forældelse og ikrafttræden m.v.
§ 17

Har en støttemodtager i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling afgivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for berettigelsen af det ydede tilskud, eller er der i øvrigt uberettiget modtaget tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling, skal det med urette modtagne tilskud tilbagebetales med tillæg af renter.

Stk. 2 Er der i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling udvist svigagtigt forhold, kan erhvervsministeren bestemme, at den, der er ansvarlig for ansøgningens indgivelse eller for projektets gennemførelse, foruden at tilbagebetale det modtagne tilskud med tillæg af renter skal udelukkes fra at modtage tilskud til projekter fra Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling i et bestemt tidsrum.

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte forhold straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5 Stk. 1-4 gælder tillige for indgivelse af en ansøgning om eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med tilskud fra Erhvervsministeriets midler til medfinansiering af aktiviteter under Regionalfonden, Socialfonden Plus eller Fonden for Retfærdig Omstilling.

§ 18

Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.

§ 19

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 254 af 12. april 2000 om administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 31. august 2000.

Stk. 3 Ansøgninger, der er modtaget før den 1. januar 2007 i henhold til de i stk. 2 nævnte love, og dertil knyttede projekter behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4 Ansøgninger, der er modtaget efter den 1. januar 2007, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden 2000-2006 behandles efter de hidtil gældende regler. Dog finder § 10 i denne lov anvendelse for tildelingen af disse midler.

§ 20

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.