Lov om årpenge for prinsesse Alexandra

Denne konsoliderede version af lov om årpenge for prinsesse Alexandra er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1128 af 24. november 2004

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

For prinsesse Alexandra fastsættes en årpenge med et årligt grundbeløb, der udgør 1.526.000 kr.

Stk. 2 Årpengebeløbet udgør grundbeløbet reguleret pr. 1. april og 1. oktober i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte. Reguleringen sker i forhold til lønindekset for 4. kvartal 2000. Reguleringen pr. 1. april sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 4. kvartal i året forud for reguleringen. Reguleringen pr. 1. oktober sker på baggrund af udviklingen i lønindekset til og med 2. kvartal i året for reguleringen.

Stk. 3 Årpengebeløbet udbetales månedligt forud.

Stk. 4 Der ydes refusion af udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms efter de regler, der i øvrigt gælder for statsinstitutioner. Refusionen er årligt begrænset til en procentandel af årpengebeløbet svarende til den til enhver tid gældende momssats.

Stk. 5 Såfremt prinsesse Alexandra indgår nyt ægteskab, erstattes årpengebeløbet af en særlig ydelse med samme grundbeløb, i forhold til hvilken bestemmelserne i denne lov finder tilsvarende anvendelse, dog således, at momsrefusionsadgangen i henhold til stk. 4 bortfalder.

§ 2

Så længe prinsesse Alexandra oppebærer årpenge efter § 1, stk. 1, eller en særlig ydelse efter § 1, stk. 5, kan hun ikke modtage vederlag for statstjeneste.

§ 3

(Udeladt af Redaktionen).

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. oktober 2004.