Lov om afgrænsning af søterritoriet

Denne konsoliderede version af lov om afgrænsning af søterritoriet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 200 af 07. april 1999

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Danmarks søterritorium udgøres af ydre og indre territorialt farvand.

§ 2

Det ydre territoriale farvand omfatter de områder af havet, som indadtil er begrænset af de i stk. 3 nævnte til enhver tid gældende basislinjer og udadtil er begrænset af linjer trukket således, at afstanden fra ethvert punkt på disse linjer til det nærmeste punkt på basislinjen er 12 sømil (22.224 m).

Stk. 2 Ydergrænsen for det ydre territoriale farvand kan i mangel af anden aftale i forhold til fremmede stater, hvis kyster ligger over for det danske riges kyster i en afstand, der er mindre end 24 sømil, eller som grænser op til Danmark, ikke overskride den midtlinje, som i ethvert punkt ligger lige langt fra de nærmeste punkter på de basislinjer, hvorfra bredden af de to landes søterritorier måles, medmindre særlige omstændigheder nødvendiggør en anden linjeføring.

Stk. 3 Udenrigsministeren fastlægger og bekendtgør det ydre territorialfarvands ydergrænser samt de basislinjer, som i henhold til stk. 1 lægges til grund ved beregningen heraf.

Stk. 4 I farvande, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan udenrigsministeren bestemme, at ydergrænsen for det ydre territoriale farvand fastlægges i en kortere afstand fra basislinjerne end 12 sømil.

§ 3

Det indre territoriale farvand omfatter de vandområder såsom havne, havneindløb, rede, bugter, fjorde, sunde og bælter, som er beliggende inden for de i § 2, stk. 3, nævnte basislinjer.

§ 4

Den bestående ret for fremmede skibe til passage gennem de dele af det indre territoriale farvand i Lillebælt, Storebælt og Øresund, der normalt anvendes til sådan passage, opretholdes uændret.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. maj 1999, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Pligten til at anvende lods i medfør af lodslovens § 8, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. august 1989, i den del af det ydre territoriale farvand, som før den 1. maj 1999 ikke var territorialt farvand, indtræder først den 1. januar 2001.

Stk. 3 Den 1. maj 1999 ophæves anordning nr. 437 af 21. december 1966 om afgrænsningen af søterritoriet.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse rigsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 2 For Grønlands vedkommende kan ydergrænsen for det ydre territoriale farvand fastlægges i en kortere afstand fra basislinjerne end 12 sømil.