Lov om statens regnskabsvæsen § 1

Denne konsoliderede version af lov om statens regnskabsvæsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Lov nr. 131 af 28. marts 1984,
som ændret ved lov nr. 460 af 10. september 1984

§ 1

Finansministeren fremlægger inden udgangen af juni måned for folketinget det samlede statsregnskab for det foregående finansår.

Stk. 2 Statsregnskabet skal i sin opstilling følge det pågældende års finans- og tillægsbevillingslove og skal omfatte samtlige statens indtægter og udgifter for det forløbne finansår, statens aktiver og passiver og bevægelserne heri i årets løb.