14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Lov nr. 963 af 09. december 1992,
som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Aftale af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde med tilhørende bilag, protokoller og erklæringer mellem De Europæiske Fællesskaber, deres medlemsstater og Republikken Finland, Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Edsforbund, Kongeriget Sverige og Republikken Østrig kan ratificeres på Danmarks vegne.

Stk. 2 Aftale af 14. oktober 2003 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge (EFTA-landene) og Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (de tiltrædende lande) om deltagelse af Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (de tiltrædende lande) i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan ratificeres på Danmarks vegne.

Stk. 3 Regeringen kan indgå tilsvarende aftaler om andre landes deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i forbindelse med de pågældende landes optagelse i EU.

§2 Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af lovgivningens krav om indfødsret, bopæl, hjemsted, oprindelse, bestemmelsessted, etablering og lokalisering i eller uden for Danmark eller EU og om fravigelse af pensionsberegningsbestemmelserne i lov om social pension samt regler om konsumption af immaterialrettigheder, i det omfang dette er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter de i § 1 omtalte aftaler. Erhvervelsesbekendtgørelsen

Stk. 2 Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser om, at produkter m.v., som er godkendt til markedsføring m.v. i lande, der er omfattet af de i § 1 omtalte aftaler, ikke kræver godkendelse i Danmark, i det omfang dette er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter de i § 1 omtalte aftaler.

Stk. 3 Endvidere kan vedkommende minister fastsætte bestemmelser om fravigelse af lovgivning, der indeholder rettigheder og forpligtelser eller andre byrder, herunder regler om lovvalg, der efter EU-retten tilkommer eller påhviler personer, selskaber m.v. fra EU-lande, således at lovgivningen tillige omfatter personer m.v. fra EFTA/EØS-lande, i det omfang det er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter de i § 1 omtalte aftaler. EU-opholdsbekendtgørelsen

§3 Udenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. § 1 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§4 Loven gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2 Loven gælder for Grønland kun i det omfang, som følger af EF-traktatbestemmelserne ved Grønlands udtræden af EU.

profile photo
Profilside