Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 963 af 09. december 1992,
som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Aftale af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde med tilhørende bilag, protokoller og erklæringer mellem De Europæiske Fællesskaber, deres medlemsstater og Republikken Finland, Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Edsforbund, Kongeriget Sverige og Republikken Østrig kan ratificeres på Danmarks vegne.

Stk. 2 Aftale af 14. oktober 2003 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af Den Europæiske Union) og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge (EFTA-landene) og Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (de tiltrædende lande) om deltagelse af Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (de tiltrædende lande) i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan ratificeres på Danmarks vegne.

Stk. 3 Regeringen kan indgå tilsvarende aftaler om andre landes deltagelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i forbindelse med de pågældende landes optagelse i EU.

§ 2

Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af lovgivningens krav om indfødsret, bopæl, hjemsted, oprindelse, bestemmelsessted, etablering og lokalisering i eller uden for Danmark eller EU og om fravigelse af pensionsberegningsbestemmelserne i lov om social pension samt regler om konsumption af immaterialrettigheder, i det omfang dette er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter de i § 1 omtalte aftaler. Erhvervelsesbekendtgørelsen

Stk. 2 Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser om, at produkter m.v., som er godkendt til markedsføring m.v. i lande, der er omfattet af de i § 1 omtalte aftaler, ikke kræver godkendelse i Danmark, i det omfang dette er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter de i § 1 omtalte aftaler.

Stk. 3 Endvidere kan vedkommende minister fastsætte bestemmelser om fravigelse af lovgivning, der indeholder rettigheder og forpligtelser eller andre byrder, herunder regler om lovvalg, der efter EU-retten tilkommer eller påhviler personer, selskaber m.v. fra EU-lande, således at lovgivningen tillige omfatter personer m.v. fra EFTA/EØS-lande, i det omfang det er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter de i § 1 omtalte aftaler. EU-opholdsbekendtgørelsen

§ 3

Udenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. § 1 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne.

Stk. 2 Loven gælder for Grønland kun i det omfang, som følger af EF-traktatbestemmelserne ved Grønlands udtræden af EU.