14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statsrevisorerne

Denne konsoliderede version af lov om statsrevisorerne bygger på lovbekendtgørelse nr. 4 af 07. januar 1997, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statsrevisorerne

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. juni 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Folketinget vælger mindst 4 og højst 6 lønnede statsrevisorer og en stedfortræder for hver statsrevisor. Inden for den forannævnte ramme fastsættes antallet af statsrevisorer ved folketingsbeslutning.

§2 Statsregnskabet afgives til statsrevisorerne senest 6 måneder efter finansårets udløb.

Stk. 2 Statsrevisorerne gennemgår det årlige statsregnskab og påser, at samtlige statens indtægter er opført deri, og at ingen udgift er afholdt uden hjemmel i finansloven eller anden bevillingslov.

Stk. 3 Statsrevisorerne kontrollerer, at regnskabet er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Stk. 4 Statsrevisorerne kan foretage undersøgelser og afgive beretninger om

  • 1) regionerne,

  • 2) alle institutioner, foreninger, fonde m.v., der modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en statsstøttet institution, eller som modtager bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov,

  • 3) alle selvstændige forvaltningssubjekter, der er oprettet ved lov, herunder bevillingslov, eller ved Folketingets Finansudvalgs tiltrædelse af en bevillingsansøgning, og

  • 4) alle interessentskaber og virksomheder, hvori staten, en af de i nr. 2 nævnte institutioner, foreninger, fonde m.v. eller en af de i nr. 3 nævnte selvstændige forvaltningssubjekter deltager som interessent eller personligt ansvarlig virksomhedsdeltager.

Stk. 5 Statsrevisorernes virksomhed omfatter ikke Danmarks Nationalbank i dens egenskab af centralbank.

Stk. 6 De i stk. 4 nævnte undersøgelser kan gennemføres, uanset hvilke regler om regnskabsaflæggelse og revision der er gældende for de pågældende institutioner m.v. Statsrevisorerne kan anmode rigsrevisor om at foretage lignende undersøgelser og afgive beretning herom til statsrevisorerne.

Stk. 7 Statsrevisorerne bistår folketingets udvalg med fremskaffelse af revisionsmæssige oplysninger.

§3 Statsrevisorerne er berettiget til at lægge de beretninger, der i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. afgives af rigsrevisor, til grund for deres virksomhed i medfør af § 2.

§4 Statsrevisorerne kan ved besigtigelser og undersøgelser på stedet søge alle regnskabsmæssige oplysninger nærmere uddybet.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte regnskaber omfatter årsregnskaber med eventuelle koncernregnskaber og årsberetninger, periode- og delregnskaber samt relevant regnskabsmateriale, herunder bogføringsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v., samt andet materiale og oplysninger, som efter statsrevisorernes skøn er af betydning for udførelsen af deres hverv.

Stk. 3 Enhver, som virker i offentlig tjeneste, har pligt til at meddele statsrevisorerne de oplysninger og aktstykker, som de anser fornødne for udøvelsen af deres hverv.

Stk. 4 Såfremt der efter stk. 3 afgives dokumenter, der er omfattet af bestemmelser om undtagelse af interne dokumenter fra retten til aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen, vil sådanne dokumenter fortsat være undtaget fra aktindsigt efter afgivelsen til statsrevisorerne.

§5 Statsregnskabet forelægges folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning.

Stk. 2 Statsrevisorernes endelige betænkning over statsregnskabet omfatter de i § 18, stk. 5, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. omtalte oplysninger. Inden afgivelse af betænkning søger statsrevisorerne eventuelle tvivlsspørgsmål afklaret og redegør herfor i betænkningen.

Stk. 3 Skønner nogen af statsrevisorerne, at en sag, der omtales i den endelige betænkning, gør det påkrævet, at folketinget træffer en beslutning, afgives der indstilling herom i forbindelse med bemærkningerne til sagen.

§6 Nærmere bestemmelser om statsrevisorernes valg og virksomhed fastsættes ved folketingsbeslutning.

§7 Denne lov træder i kraft samtidig med lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Ved ikrafttrædelsen bortfalder lov nr. 95 af 4. april 1928 om revisionen af statsregnskabet, som ændret ved lov nr. 281 af 24. oktober 1953 og lov nr. 157 af 10. maj 1967.

profile photo
Profilside