Lov om afholdelse af folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 153 af 31. marts 1993

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Der afholdes folkeafstemning den 18. maj 1993 om forslag til lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten.

§ 2

Ved folkeafstemningen stemmes for og imod lovforslaget. Til lovforslagets bortfald kræves, at et flertal af de i afstemningen deltagende folketingsvælgere, dog mindst 30 procent af samtlige stemmeberettigede, har stemt imod lovforslaget.

§ 3

Berettiget til at deltage i afstemningen er enhver, der på afstemningsdagen opfylder betingelserne for valgret til Folketinget, og som er optaget på de valglister, der er omtalt i stk. 2.

Stk. 2 Det påhviler kommunalbestyrelsen at udarbejde en valgliste over kommunens vælgere og at udsende valgkort efter reglerne i kapitel 4 i lov om valg til Folketinget.

Stk. 3 Bekendtgørelse om afstemningen og om udsendelsen af valgkort sker i overensstemmelse med reglerne i § 21 i lov om valg til Folketinget.

§ 4

Bestemmelserne i § 95, stk. 3, og §§ 97-107 i lov om valg til Folketinget finder tilsvarende anvendelse ved folkeafstemningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Brevstemmeafgivning til folkeafstemningen kan tidligst finde sted fra den dag, hvor loven træder i kraft.

§ 5

Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.