EGTS-loven

Denne konsoliderede version af eGTS-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

Lov nr. 309 af 30. april 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 346 af 14. april 2016

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål
§ 1

Loven har til formål i overensstemmelse med de regler, der følger af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), at fastlægge regler om deltagelse af danske myndigheder, offentligretlige organer m.v., jf. § 2, stk. 1, i en EGTS og regler om registrering, opløsning m.v. af en EGTS med hjemsted i Danmark.

Kapitel 2 1 Ansøgning om deltagelse i en EGTS m.v.
§ 2

En EGTS kan bestå af medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, offentligretlige organer og af sammenslutninger af disse.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan godkende, at nationale, regionale og lokale myndigheder samt offentligretlige organer fra tredjelande og oversøiske territorier kan deltage i en EGTS med hjemsted i Danmark.

Stk. 3 En EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har fået overdraget, og som kun omfatter lettelse og fremme af det territoriale samarbejde med henblik på at styrke den økonomiske og sociale samhørighed, og som fastlægges af medlemmerne med udgangspunkt i, at de alle ligger inden for rammerne af den kompetence, som det enkelte medlem har i henhold til national lovgivning.

Stk. 4 Uden finansielt bidrag fra Det Europæiske Fællesskab kan de opgaver, der tillægges en EGTS, kun omfatte de typer af samarbejde, der er opført i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde.

Stk. 5 En EGTS, hvor et eller flere medlemmer har begrænset ansvar, jf. artikel 12, stk. 2, i forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), kan kun registreres med hjemsted i Danmark, hvis der tegnes passende forsikringer eller stilles en garanti fra en bank eller et finansieringsinstitut, eller hvis EGTS’en er omfattet af en garanti fra en offentlig myndighed eller staten til dækning af de risici, der er forbundet med de aktiviteter, der udføres af EGTS’en.

§ 3

Anmodninger om deltagelse i en EGTS fremsendes til Erhvervsstyrelsen. Anmodninger skal være bilagt kopi af den foreslåede aftale, der regulerer EGTS’en, de foreslåede vedtægter og en redegørelse fra den eller de relevante ressortministerier om, at det pågældende danske medlems deltagelse i EGTS’en er i overensstemmelse med den kompetence, medlemmet har i henhold til dansk lovgivning. Hvis den foreslåede aftale og de foreslåede vedtægter ikke er udarbejdet på dansk, skal der tillige indsendes en autoriseret oversættelse på dansk. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse efter udtalelse fra eventuelle berørte ressortministerier.

Stk. 2 Ændringer i aftalen, der regulerer en EGTS, og væsentlige ændringer i en EGTS’ vedtægter skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 I forbindelse med godkendelsen af en anmodning vedrørende en EGTS, der har hjemsted i Danmark, bestemmer Erhvervsstyrelsen, hvem der fører kontrol med en EGTS’ forvaltning af offentlige midler. Eventuelle udgifter forbundet med kontrollen afholdes af den pågældende EGTS.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om anmodninger om deltagelse i en EGTS.

Stk. 5 Afgørelser, der træffes af Erhvervsstyrelsen efter stk. 1-3 og regler fastlagt i medfør af stk. 4, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6 En EGTS er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen.

Kapitel 3 1 Registrering
§ 4

Ledelsen for en EGTS med hjemsted i Danmark skal anmelde den pågældende EGTS til registrering i Erhvervsstyrelsen. Som bilag til anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen skal vedlægges godkendelse af anmodninger efter § 3 og tilsvarende godkendelser fra de relevante kompetente udenlandske myndigheder.

§ 5

En EGTS med hjemsted i Danmark er pligtig og eneberettiget til i sit navn at benytte betegnelsen »europæisk gruppe for territorialt samarbejde« eller forkortelser, der er dannet deraf.

Stk. 2 Navnet på en EGTS med hjemsted i Danmark skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsen. I navnet må ikke optages slægtsnavn, firma, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer EGTS’en, eller noget, som kan forveksles hermed.

Stk. 3 Navnet på en EGTS med hjemsted i Danmark må ikke være egnet til at vildlede. Navnet må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med EGTS’ens formål. Angiver navnet en bestemt virksomhed, må det ikke bibeholdes uforandret, når virksomhedens art væsentligt forandres.

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på binavne for en EGTS med hjemsted i Danmark. Ved benyttelse af binavnet skal EGTS’ens hovednavn tilføjes binavnet i parentes.

Stk. 5 En EGTS med hjemsted i Danmark skal på breve og andre forretningspapirer samt på sin hjemmeside angive navn, hjemsted (hovedkontor) og registreringsnummer.

§ 6

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for anmeldelse af en EGTS, gebyr for sådan anmeldelse, gebyr for offentliggørelse i forbindelse med anmeldelse og gebyr for udskrifter m.v. Erhvervsstyrelsen kan desuden fastsætte gebyr for rykkerskrivelse m.v. ved for sen betaling.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om registrering og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark, herunder registrering og offentliggørelse af dennes aftale, vedtægter, ledelse og revisor.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til §§ 4 og 5 og forskrifter udstedt i henhold til § 6, stk. 1 og 2, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende EGTS.

Kapitel 4 1 Regnskab, revision og opløsning
§ 7

For en EGTS med hjemsted i Danmark finder bogføringslovens og årsregnskabslovens regler tilsvarende anvendelse som for et aktieselskab.

Stk. 2 Årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 2. pkt., gælder ikke for en EGTS med hjemsted i Danmark, idet disse har pligt til at lade årsrapporten revidere uanset størrelse.

§ 8

Bestemmelserne om likvidation, tvangsopløsning og konkurs i selskabslovens kapitel 14 gælder med de nødvendige afvigelser, der følger af en EGTS’ særlige karakter.

Stk. 2 Træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse efter reglerne i selskabslovens kapitel 14, finder selskabslovens § 371 anvendelse.

§ 9

Anmoder en kompetent offentlig myndighed skifteretten om at opløse en EGTS med hjemsted i Danmark, skal den pågældende myndighed straks give Erhvervsstyrelsen underretning om, at den pågældende anmodning om opløsning af en EGTS er sendt til skifteretten. Erhvervsstyrelsen registrerer EGTS’en som værende »under tvangsopløsning«.

Kapitel 5 1 Straf
§ 10

Overtrædelser af § 5 kan straffes med bøde.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af § 6, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges en EGTS strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 11

Loven træder i kraft den 1. juni 2008.

§ 12

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.