Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 411 af 27. april 2017

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Regeringen kan indgå en aftale med Europol om operationelt og strategisk samarbejde. Aftalen finder anvendelse her i landet efter bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 2

Bestemmelserne i straffelovens 14. og 16. kapitel finder anvendelse, når forholdet er begået mod eller af Europol-ansatte under udførelse af opgaver i forbindelse med deltagelse i fælles efterforskningshold i Danmark eller i anledning af samme.

Stk. 2 Klager over Europol-ansattes adfærd under udførelse af opgaver i forbindelse med deltagelse i fælles efterforskningshold i Danmark behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 11 a og 93 b.

§ 3

Justitsministeren kan fastsætte regler om tavshedspligt og beskyttelse af informationer.

Stk. 2 Justitsministeren kan fastsætte regler om straf af bøde eller fængsel indtil 2 år for overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 3 Lov nr. 1261 af 16. december 2009 om Den Europæiske Politienhed (Europol) ophæves den 1. maj 2017.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.