Partiregnskabsloven

Denne konsoliderede version af partiregnskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Lov nr. 404 af 13. juni 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 27. september 2023,
som ændret ved lov nr. 714 af 13. juni 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Privat bidrag til politiske partier
I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er der i titlen til § 1 ved en fejl blevet skrevet "Private" i stedet for "Privat", jf. lov nr. 404 af 13. juni 1990.
§ 1

Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som medlemmerne hører til, skal tilsikre, at bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt opkrævet over medlemskontingentet er frivilligt for det enkelte medlem.

§ 2

Medlemmer, der ønsker at blive fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet, skal afgive en skriftlig erklæring herom.

Stk. 2 Foreningen skal en gang hvert år tilsende medlemmerne en blanket, der indeholder teksten til en sådan erklæring. Denne forpligtelse kan opfyldes ved, at blanketten trykkes i et medlemsblad eller lignende publikation. Erklæringen skal have følgende tekst: »Jeg ønsker at være fritaget for at betale bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt over medlemskontingentet.« En kopi af blanketten indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren tillige med dokumentation for, at blanketten er tilsendt foreningens medlemmer.

Stk. 3 Erklæringen skal indsendes til foreningens revisor. Dette skal fremgå af den i stk. 2 nævnte blanket. Erklæringer, som medlemmerne indsender til foreningen, skal straks videresendes til foreningens revisor. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om blankettens udformning og om revisors behandling af de modtagne erklæringer.

Stk. 4 Der må ikke ske uberettiget videregivelse af oplysninger om, hvem der er fritaget for betaling af bidrag eller har anmodet herom.

Forbud mod anonyme tilskud
§ 2a

Politiske partier, herunder regionale og kommunale kandidatlister, må fra en tilskudsyder ikke modtage anonyme tilskud på over 20.000 kr. (2017-niveau).

Stk. 2 Modtager et parti, herunder en regional eller kommunal kandidatliste, tilskud i strid med stk. 1, skal partiet, herunder den regionale eller kommunale kandidatliste, returnere tilskuddet til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen. Tilskud, der ikke kan returneres til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen, skal overføres til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden for samme frist.

Stk. 3 En tilskudsyder, hvis tilskud er overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. stk. 2, kan, indtil 6 måneder efter at tilskuddet er overført, kræve tilskuddet tilbagebetalt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Stk. 4 Tilskud, der ikke er krævet tilbagebetalt inden for fristen i stk. 3, tilfalder statskassen.

§ 2b

En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, og som enten ikke er berettiget til eller ikke ønsker at få udbetalt tilskud efter § 3 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., skal til regionsrådet indsende en erklæring med oplysning om den samlede størrelse af anonyme tilskud, kandidatlisten har modtaget i det foregående kalenderår, og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, kandidatlisten i det foregående kalenderår har returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. § 2 a. Erklæringen skal alene indsendes for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et anonymt tilskud på over 20.000 kr. (2017-niveau), og erklæringen skal indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår. Regionsrådet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen erklæringen på regionens hjemmeside.

Stk. 2 En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og som enten ikke er berettiget til eller ikke ønsker at få udbetalt tilskud efter § 4 i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., skal til kommunalbestyrelsen indsende en erklæring med oplysning om den samlede størrelse af anonyme tilskud, kandidatlisten har modtaget i det foregående kalenderår, og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, kandidatlisten i det foregående kalenderår har returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. § 2 a. Erklæringen skal alene indsendes for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et anonymt tilskud på over 20.000 kr. (2017-niveau), og erklæringen skal indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen erklæringen på kommunens hjemmeside.

Politiske partiers regnskaber
§ 3

Partier, der har været opstillet til det senest afholdte valg til Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal aflægge regnskab over partiets landsorganisations indtægter og udgifter. Regnskabet skal indeholde oplysninger om følgende indtægtstyper:

  • 1) Offentlig partistøtte.

  • 2) Kontingentindtægter.

  • 3) Yderligere private tilskud fra private personer.

  • 4) Renteindtægter.

  • 5) Tilskud fra internationale organisationer, kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger.

Stk. 2 Såfremt et parti i regnskabsåret, jf. § 4, stk. 1, fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. (2017-niveau), skal tilskudsyderens navn og adresse fremgå af regnskabet. Regnskabet skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. § 2 a.

Stk. 3 Regnskabet skal indeholde oplysning om balance og egenkapital.

Stk. 4 Regnskabet skal indeholde oplysning om, at eventuelle indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for partiet til folketingsvalg og regionsrådsvalg, indberettes til regionsrådet, og at eventuelle indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for partiet til kommunalbestyrelsesvalg, indberettes til kommunalbestyrelsen.

§ 4

Regnskabet aflægges årligt for perioden 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Regnskabet skal underskrives af partiets ledelse og indeholde en erklæring om, at partiet ikke har haft andre indtægter end anført i regnskabet.

Stk. 3 Regnskabet skal revideres af en revisor, der er godkendt efter revisorloven.

§ 5

Partiets ledelse indsender senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning en bekræftet kopi af regnskabet til Folketinget, der fremlægger regnskabet til gennemsyn for offentligheden.

Regulering af beløb
§ 5a

Beløbene i § 2 a, stk. 1, § 2 b, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 100 kr.

Stk. 2 Reguleringen sker på grundlag af de beløb, der var gældende på reguleringstidspunktet før afrunding.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2018.

Straffebestemmelser, ikrafttræden m.v.
§ 6

Overtrædelse af § 2, stk. 4, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges foreninger (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 6a

Den, der overtræder § 2 a, stk. 2, og den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 2 b, stk. 1 eller 2, eller § 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2 I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er der i § 6 a, stk. 2, ved en fejl blevet skrevet "urigtig" i stedet for "urigtige", jf. § 1, nr. 2, og § 2, stk. 1, i lov nr. 464 af 7. juni 2001. På samme måde straffes den, der afgiver urigtige erklæring efter § 4, stk. 2.

Stk. 3 På samme måde straffes den, der undlader at indsende en bekræftet kopi af regnskabet til Folketinget inden for den frist, der er fastsat i § 5.

Stk. 4 Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 1991.

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.