Partistøtteloven

Denne konsoliderede version af partistøtteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Lov nr. 940 af 23. december 1986, jf.
lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Generelle bestemmelser
§ 1

Lovens formål er at støtte det politiske arbejde her i landet såvel på landsplan som på regionalt og kommunalt plan.

Stk. 2 Ved politisk arbejde forstås i denne lov enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i landet ved

  • 1) at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter,

  • 2) at etablere og drive organisationer,

  • 3) at samarbejde med andre organisationer eller

  • 4) på anden måde.

Stk. 3 Tilskud, der udbetales i henhold til denne lov, skal anvendes til politisk arbejde her i landet, der retter sig mod tilskudsmodtagerens organisation eller medlemmer eller mod andre organisationer inden for eller uden for det pågældende område eller mod vælgerne inden for det pågældende område.

Stk. 4 I det omfang der påregnes udbetalt eller er udbetalt støtte til politisk arbejde i henhold til anden lovgivning, kan udgifterne hertil ikke medregnes ved opgørelse efter denne lov af, hvilke udgifter der påregnes afholdt henholdsvis er afholdt til politisk arbejde. Tilsvarende gælder i det omfang, andre tilskud, der udbetales i henhold til denne lov, påregnes anvendt eller er anvendt til politisk arbejde.

Støtteberettigede og støttens størrelse
§ 2

Et parti, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde her i landet. Tilskuddet udgør årligt 22,30 kr. for hver stemme, partiet har fået ved valget, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 En kandidat, der har opstillet sig uden for partierne ved det senest afholdte folketingsvalg, har ret til tilskud til sit politiske arbejde her i landet. Tilskuddet udgør årligt 22,30 kr. for hver stemme, kandidaten har fået ved valget, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Der ydes ikke tilskud til partier og kandidater uden for partierne, der har fået færre end 1.000 stemmer ved valget.

§ 3

En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i regionen. Tilskuddet udgør årligt 2,50 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 500 stemmer ved valget, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Til kandidatlister, som i henhold til lov om kommunale og regionale valg indgik i et listeforbund, ydes tilskud uanset bestemmelsen i stk. 2, såfremt listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

§ 4

En kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen. Tilskuddet udgør årligt 4 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer, ved valget, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Til kandidatlister, som i henhold til lov om kommunale og regionale valg indgik i et listeforbund, ydes tilskud uanset bestemmelsen i stk. 2, såfremt listeforbundet har fået 100 stemmer, i Københavns Kommune 500 stemmer, eller derover.

§ 4a

(Ophævet).

Støtte fra staten
§ 5

Partier og kandidater uden for partierne, der ønsker at modtage tilskud efter § 2, skal indgive ansøgning herom til økonomi- og indenrigsministeren, der afgør, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.

Stk. 2 Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. Ansøgningen underskrives af formanden for partiets landsorganisation henholdsvis af kandidaten uden for partierne.

Stk. 3 Tilskud udbetales til partiets landsorganisation henholdsvis kandidaten uden for partierne på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen.

§ 6

Tilskud efter § 2 udbetales for et kalenderår. Tilskud udbetales første gang for kalenderåret efter det kalenderår, hvor folketingsvalget blev afholdt, jf. dog stk. 2, og sidste gang for det kalenderår, hvor næste folketingsvalg afholdes.

Stk. 2 Har tilskudsmodtageren ikke deltaget i det foregående folketingsvalg eller ikke fået mindst 1000 stemmer ved dette valg, udbetales tilskud efter § 2 første gang for den resterende del af det kalenderår, hvor folketingsvalget blev afholdt. Tilskuddet udbetales med en forholdsmæssig del af det årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned, hvor folketingsvalget blev afholdt.

Stk. 3 Tilskud udbetales på én gang, jf. dog § 7, stk. 3, når økonomi- og indenrigsministeren har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.

§ 7

Udbetaling af tilskud efter § 2 kan kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde her i landet i det kalenderår, tilskuddet vedrører.

Stk. 2 Udbetaling af tilskud efter § 2 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til økonomi- og indenrigsministeren om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde her i landet i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, erklæringen vedrører. § 5, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 3 Er der i medfør af stk. 1 udbetalt et tilskud, der er mindre end tilskuddet efter § 2, kan der indgives supplerende ansøgning i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Udbetaling af tilskud efter supplerende ansøgning kan kun ske i det i stk. 1 nævnte omfang og er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en supplerende erklæring som nævnt i stk. 2 til økonomi- og indenrigsministeren. Supplerende ansøgning og supplerende erklæring indsendes inden udgangen af det kalenderår, ansøgningen og erklæringen vedrører. § 5, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af supplerende ansøgning og supplerende erklæring.

§ 7a

Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 2 for et eller flere foregående kalenderår, er det en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud, jf. § 7, stk. 1, for det aktuelle kalenderår, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde her i landet i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, ligger forud for det kalenderår, hvor det foregående folketingsvalg blev afholdt.

Stk. 2 Svarer de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde her i landet i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår, kun delvis til det fulde tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af tilskud efter § 2 for det aktuelle kalenderår.

Stk. 3 Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 2 for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår, bortset fra helt særlige tilfælde, alene betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til økonomi- og indenrigsministeren om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde her i landet i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår. Erklæringen indsendes inden udgangen af det aktuelle kalenderår. § 5, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

§ 7b

For politiske partier, der er omfattet af § 3 i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber, er udbetaling af tilskud efter § 2 i denne lov betinget af, at det seneste regnskab, partiet efter lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber er forpligtet til at aflægge, er indsendt til økonomi- og indenrigsministeren, og at regnskabet indeholder de oplysninger, der kræves efter § 3 i den nævnte lov. Regnskabet indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud.

Stk. 2 For de i stk. 1 nævnte partier er udbetaling af tilskud efter § 2 ligeledes betinget af, at en revisor, der er godkendt efter revisorloven, ved attestation af den i § 7 a, stk. 3, nævnte erklæring bekræfter, at de udgifter, der mindst er afholdt til politisk arbejde her i landet i det i § 7 a, stk. 1, nævnte seneste kalenderår, svarer til det i erklæringen angivne.

§ 7c

Rigsrevisor kan direkte fra en modtager af tilskud efter § 2 kræve forelagt til gennemgang regnskabsmateriale vedrørende det ydede tilskud efter § 2, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for gennemgangen af, om betingelserne for tilskud efter denne lov er opfyldt, og om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med denne lov. I øvrigt finder lov om revisionen af statens regnskaber m.m. anvendelse på gennemgangen efter 1. pkt., bortset fra § 4, § 6, stk. 1, § 16, § 17, stk. 3, og § 18, stk. 2.

§ 7d

Udbetaling af tilskud efter § 2, stk. 2, til kandidater uden for partierne er endvidere betinget af, at kandidaten har indsendt en erklæring til økonomi- og indenrigsministeren med oplysning om, hvorvidt kandidaten fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidaten. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud.

Stk. 2 Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på ministeriets hjemmeside de erklæringer, ministeriet har modtaget efter stk. 1.

Støtte fra regionen
§ 8

Kandidatlister, der ønsker at modtage tilskud efter § 3, skal indgive ansøgning herom til regionsrådet, der afgør, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.

Stk. 2 Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. Er der efter § 44, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg sket anmeldelse af, hvilken forening eller hvilke vælgere i regionen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modtage tilskud, underskrives ansøgningen af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke sket en sådan anmeldelse, underskrives ansøgning for kandidatlister for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. Ansøgning for andre kandidatlister, der ikke har foretaget en sådan anmeldelse, underskrives af den person, der er nævnt i § 23 a, i lov om kommunale og regionale valg eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten.

Stk. 3 Er der efter § 44, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg sket anmeldelse af, hvilken forening eller hvilke vælgere i regionen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modtage tilskud, udbetales tilskud til den angivne forening henholdsvis den person, der i overensstemmelse med stk. 2, 2. pkt., har underskrevet ansøgningen, på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen. Er der ikke sket en sådan anmeldelse, udbetales tilskud til en kandidatliste for et parti, der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, til vedkommende partiorganisation på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen. Tilskud til andre kandidatlister, der ikke har foretaget en sådan anmeldelse, udbetales til den person, der i overensstemmelse med stk. 2, 4. pkt., har underskrevet ansøgningen, på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen.

§ 9

Tilskud efter § 3 udbetales for et kalenderår. Tilskud udbetales første gang for kalenderåret efter det kalenderår, hvor regionsrådsvalget blev afholdt, og sidste gang for det kalenderår, hvor næste regionsrådsvalg afholdes.

Stk. 2 Tilskud for et kalenderår udbetales på én gang, jf. dog § 10, stk. 3, når regionsrådet har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.

§ 10

Udbetaling af tilskud efter § 3 kan kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.

Stk. 2 Udbetaling af tilskud efter § 3 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter der mindst påregnes anvendt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, erklæringen vedrører. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 3 Er der i medfør af stk. 1 udbetalt et tilskud, der er mindre end tilskuddet efter § 3, kan der indgives supplerende ansøgning i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Udbetaling af tilskud efter supplerende ansøgning kan kun ske i det i stk. 1 nævnte omfang og er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en supplerende erklæring som nævnt i stk. 2 til regionsrådet. Supplerende ansøgning og supplerende erklæring indsendes inden udgangen af det kalenderår, ansøgningen og erklæringen vedrører. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af supplerende ansøgning og supplerende erklæring.

§ 10a

Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 3 for et eller flere foregående kalenderår, er det en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud, jf. § 10, stk. 1, for det aktuelle kalenderår, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, ligger forud for det kalenderår, hvor det foregående regionsrådsvalg blev afholdt.

Stk. 2 Svarer de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår, kun delvis til det fulde tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af tilskud efter § 3 for det aktuelle kalenderår.

Stk. 3 Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 3 for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår, bortset fra helt særlige tilfælde, alene betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i regionen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår. Erklæringen indsendes inden udgangen af det aktuelle kalenderår. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

§ 10b

Udbetaling af tilskud efter § 3 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren, jf. også stk. 2, i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Såfremt dette er tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 2 a i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 2 Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, tillige omfatte partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkommende region, bortset fra partiets kommuneorganisationer og eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommuner, jf. § 11 d, stk. 2.

Stk. 3 Udbetaling af tilskud efter § 3 er endvidere betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg, fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses, ligesom det skal oplyses, hvilken kandidat tilskuddet er ydet til. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af de kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg. Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg, og erklæringen skal indeholde oplysning herom. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 8, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 4 Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der er omfattet af § 8, stk. 2, 3. pkt., skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 3, tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg.

Stk. 5 Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige til kommunalbestyrelsesvalg, skal erklæringen efter stk. 3 tillige omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Stk. 6 Kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg eller folketingsvalg og eventuelt tillige til kommunalbestyrelsesvalg, jf. stk. 5, skal efter anmodning fra tilskudsmodtageren inden for en af tilskudsmodtageren fastsat frist indberette oplysninger om de modtagne tilskud, der skal afgives erklæring om, jf. stk. 3-5, til tilskudsmodtageren.

Stk. 7 Regionsrådet offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på regionens hjemmeside de erklæringer, regionsrådet har modtaget efter stk. 1-5.

Støtte fra kommunen
§ 11

Kandidatlister, der ønsker at modtage tilskud efter § 4, skal indgive ansøgning herom til kommunalbestyrelsen, der afgør, om betingelserne for at yde tilskud er opfyldt.

Stk. 2 Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. Er der efter § 44, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg sket anmeldelse af, hvilken forening eller hvilke vælgere i kommunen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modtage tilskud, underskrives ansøgningen af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke sket en sådan anmeldelse, underskrives ansøgning for kandidatlister for et parti, der pr. 1. august i det seneste kommunale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. Ansøgning for andre kandidatlister, der ikke har foretaget en sådan anmeldelse, underskrives af den person, der er nævnt i § 23 a, i lov om kommunale og regionale valg eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten.

Stk. 3 Er der efter § 44, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg sket anmeldelse af, hvilken forening eller hvilke vælgere i kommunen der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modtage tilskud, udbetales tilskud til den angivne forening henholdsvis den person, der i overensstemmelse med stk. 2, 2. pkt., har underskrevet ansøgningen, på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen. Er der ikke sket en sådan anmeldelse, udbetales tilskud til en kandidatliste for et parti, der pr. 1. august i det seneste kommunale valgår var opstillingsberettiget til folketingsvalg, til vedkommende partiorganisation på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen. Tilskud til andre kandidatlister, der ikke har foretaget en sådan anmeldelse, udbetales til den person, der i overensstemmelse med stk. 2, 4. pkt., har underskrevet ansøgningen, på en konto i et pengeinstitut, hvorom der gives oplysning i forbindelse med ansøgningen.

§ 11a

Tilskud efter § 4 udbetales for et kalenderår. Tilskud udbetales første gang for kalenderåret efter det kalenderår, hvor kommunalbestyrelsesvalget blev afholdt, og sidste gang for det kalenderår, hvor næste kommunalbestyrelsesvalg afholdes.

Stk. 2 Tilskud for et kalenderår udbetales på én gang, jf. dog § 11 b, stk. 3, når kommunalbestyrelsen har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.

§ 11b

Udbetaling af tilskud efter § 4 kan kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.

Stk. 2 Udbetaling af tilskud efter § 4 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde i kommunen i det kalenderår, tilskuddet vedrører. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, erklæringen vedrører. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 3 Er der i medfør af stk. 1 udbetalt et tilskud, der er mindre end tilskuddet efter § 4, kan der indgives supplerende ansøgning i det pågældende kalenderår. Udbetaling af tilskud efter supplerende ansøgning kan kun ske i det i stk. 1 nævnte omfang og er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en supplerende erklæring som nævnt i stk. 2 til kommunalbestyrelsen. Supplerende ansøgning og supplerende erklæring indsendes inden udgangen af det kalenderår, ansøgningen og erklæringen vedrører. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af supplerende ansøgning og supplerende erklæring.

§ 11c

Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 4 for et eller flere foregående kalenderår, er det en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud, jf. § 11 b, stk. 1, for det aktuelle kalenderår, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette kalenderår. Dette gælder dog ikke, hvis det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, ligger forud for det kalenderår, hvor det foregående kommunalbestyrelsesvalg blev afholdt.

Stk. 2 Svarer de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår, kun delvis til det fulde tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af tilskud efter § 4 for det aktuelle kalenderår.

Stk. 3 Har tilskudsmodtageren modtaget tilskud efter § 4 for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår, bortset fra helt særlige tilfælde, alene betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i kommunen i det i stk. 1 nævnte seneste kalenderår. Erklæringen indsendes inden udgangen af det aktuelle kalenderår. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

§ 11d

Udbetaling af tilskud efter § 4 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren, jf. også stk. 2, i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Såfremt dette er tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og oplysning om den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 2 a i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 2 Er tilskudsmodtageren kommuneorganisationen for et parti, der er omfattet af § 11, stk. 2, 3. pkt., skal de oplysninger, der svarer til de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, tillige omfatte eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune.

Stk. 3 Udbetaling af tilskud efter § 4 er endvidere betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om, hvorvidt kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses, ligesom det skal oplyses, hvilken kandidat tilskuddet er ydet til. Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af de kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg. Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, og erklæringen skal indeholde oplysning herom. Erklæringen indsendes inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. § 11, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved indsendelse af denne erklæring.

Stk. 4 Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, tillige til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, skal erklæringen efter stk. 3 ikke omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget, og som skal indberettes efter § 10 b, stk. 3, jf. stk. 5.

Stk. 5 Kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, skal efter anmodning fra tilskudsmodtageren inden for en af tilskudsmodtageren fastsat frist indberette oplysninger om de modtagne tilskud, der skal afgives erklæring om, jf. stk. 3 og 4, til tilskudsmodtageren.

Stk. 6 Kommunalbestyrelsen offentliggør inden for en rimelig frist efter modtagelsen på kommunens hjemmeside de erklæringer, kommunalbestyrelsen har modtaget efter stk. 1-4.

Klagebestemmelse
§ 12

Afgørelser efter §§ 8-11 d kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren.

Regulering af beløb
§ 12a

Beløbene i § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, og § 11 d, stk. 1 og 3, reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre. Beløbene i § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, og § 11 d, stk. 1 og 3, afrundes dog opad til nærmeste beløb, der kan deles med 100 kr.

Stk. 2 Reguleringen sker på grundlag af de beløb, der var gældende på reguleringstidspunktet før afrunding.

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren bekendtgør hvert år, hvilken regulering der skal finde sted. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2018.

Andre bestemmelser
§ 13

Udbetalinger efter denne lov medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

§ 14

Udgifterne til tilskud efter § 2 afholdes af statskassen. Udgifterne til tilskud efter §§ 3 og 4 afholdes af henholdsvis regionerne og kommunerne.

Straffebestemmelser
§ 14a

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes den, der afgiver urigtig erklæring efter § 7, stk. 2 og 3, § 7 a, stk. 3, § 10, stk. 2 og 3, § 10 a, stk. 3, § 11 b, stk. 2 og 3, og § 11 c, stk. 3, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2 Den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger efter § 7 d, stk. 1§ 10 b eller § 11 d, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 3 Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 15

Loven træder i kraft den 1. januar 1987.

Stk. 2 (Udelades)

Stk. 3 (Udelades)

Stk. 4 (Udelades)

§ 16

Bestemmelserne i §§ 3, 4 og 8-12 gælder ikke for Færøerne og Grønland.