Statstidendeloven § 5

Denne konsoliderede version af statstidendeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statstidende

Lov nr. 419 af 31. maj 2000,
som ændret ved lov nr. 621 af 12. juni 2013

§ 5

Alle meddelelser offentliggøres i det elektroniske og det trykte Statstidende. Offentliggørelse af personoplysninger må kun ske med de begrænsninger, der følger af stk. 2 og 3.

Stk. 2 Efter 1 år fra tidspunktet for offentliggørelse må personoplysninger, der i anden sammenhæng anses for fortrolige, ikke kunne søges i det elektroniske Statstidende ved at bruge personens navn eller anden form for personidentifikation som søgekriterium. Forskningsministeren kan dog efter indstilling fra vedkommende minister fastsætte regler om, at fortrolige personoplysninger skal være søgbare i et længere tidsrum end 1 år, hvis afgørende grunde taler herfor.

Stk. 3 Personnumre må kun offentliggøres ved proklamaer i dødsboer, jf. dog § 6, stk. 3.