14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om etablering af et udvalg om FE og PET

Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester

Lov nr. 378 af 06. juli 1988, jf.
lovbekendtgørelse nr. 937 af 26. august 2014

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om etablering af et udvalg om FE og PET

§1 Med det formål at have indseende med forsvarets og politiets efterretningstjenester etableres et udvalg.

Stk. 2 Udvalget udgøres af 5 folketingsmedlemmer udpeget af de folketingspartier, som har sæde i Folketingets Præsidium. Udvalget vælger selv sin formand.

Stk. 3 Hvert medlem af udvalget kan foranledige udvalget indkaldt til møde. Endvidere kan drøftelse i udvalget finde sted efter ønske fra regeringen.

Stk. 4 Til udvalget knyttes en sekretær, som ikke er medlem af Folketinget. Sekretæren skal stå i fast tjenesteforhold til Folketinget.

§2 Regeringen giver årligt udvalget en orientering om efterretningstjenesternes virksomhed.

Stk. 2 Regeringen holder udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed.

Stk. 3 Regeringen giver på udvalgets anmodning oplysninger om efterretningstjenesternes virksomhed, herunder statistiske oplysninger.

Stk. 4 Udvalget kan anmode justitsministeren og forsvarsministeren om at foranledige, at cheferne for henholdsvis politiets og forsvarets efterretningstjeneste er til stede i forbindelse med et udvalgsmøde med henblik på at besvare spørgsmål.

Stk. 5 Forud for udstedelsen af retningslinjer for efterretningstjenesternes virksomhed underretter regeringen udvalget om indholdet af disse. Henlæggelse af væsentlige nye opgaver til Politiets Efterretningstjeneste skal ligeledes ske efter underretning af udvalget.

Stk. 6 Forud for offentliggørelsen af den årlige redegørelse, som Politiets Efterretningstjeneste afgiver om sin virksomhed, jf. § 2 i lov om Politiets Efterretningstjeneste, forelægger regeringen udvalget denne.

Stk. 7 Regeringens orientering af udvalget sker under hensyntagen til de særlige forhold, som gør sig gældende for efterretningsvirksomhed.

§2a Udpegning af medlemmerne af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, jf. § 16 i lov om Politiets Efterretningstjeneste, med undtagelse af formanden sker efter drøftelse med udvalget.

Stk. 2 Regeringen forelægger forud for offentliggørelsen udvalget de årlige redegørelser, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne afgiver om sin virksomhed, jf. § 22 i lov om Politiets Efterretningstjeneste og § 19 i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Stk. 3 Regeringen underretter udvalget, hvis en henstilling fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne ikke følges.

§3 Udvalget kan enten mundtligt eller skriftligt over for regeringen tilkendegive sin opfattelse vedrørende de spørgsmål, som tages under behandling i udvalget.

Stk. 2 Udvalget kan afgive beretning til Folketinget om sin virksomhed, herunder om, hvilke emner der har været under behandling i udvalget. Beretningen kan offentliggøres.

§4 Den bevillingsmæssige kontrol med efterretningstjenesterne er ikke omfattet af udvalgets indseende. Udvalget kan dog i forbindelse med indhentning af oplysninger hos regeringen blive gjort bekendt med generelle bevillingsmæssige forhold i relation til efterretningstjenesterne. Regeringen underretter desuden udvalget om efterretningstjenesternes årlige budget.

§5 Udvalgets medlemmer og sekretær er forpligtede til at bevare tavshed om, hvad de erfarer i udvalget.

§6 Loven træder i kraft den 1. august 1988.

profile photo
Profilside