Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 457 af 08. maj 2013

Forvaltning af tilskud samt budget, regnskab og revision
§ 8

Kulturministeren fastsætter nærmere regler om forvaltning af tilskud, om indsendelse af budget i forbindelse med ansøgning og om regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 2 Afgivne tilsagn om tilskud kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor en tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 3 Udbetalinger af tilskud kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes som driftstilskud.

Stk. 5 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for tilskud, garantier m.v., der ydes i henhold til §§ 2-4.