Lov om Dansk Sprognævn § 6

Denne konsoliderede version af lov om Dansk Sprognævn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 320 af 14. maj 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 13. februar 2015

§ 6

Repræsentantskabet består af indtil 43 medlemmer. Heraf udpeges 40 medlemmer af kulturministeren efter indstilling fra organisationer, institutioner, foreninger m.v. med interesse for det danske sprog. Når repræsentantskabet er nedsat, kan det indstille til kulturministeren, at denne udpeger yderligere 3 navngivne medlemmer, som enten kan være personlige medlemmer eller repræsentanter for organisationer, institutioner, foreninger m.v. med interesse for det danske sprog.

Stk. 2 Kulturministeren beskikker medlemmerne for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske én gang. Genbeskikkelse af personlige medlemmer kan dog ske ubegrænset.

Stk. 3 Repræsentantskabet træder sammen mindst to gange om året. Ved det første møde orienterer formanden om regnskabet og aflægger beretning om arbejdet i det forløbne år. Ved det andet møde orienterer formanden om budgettet og strategien for det kommende år.

Stk. 4 Formand og næstformand for Dansk Sprognævns bestyrelse, jf. § 4, stk. 2, fungerer tillige som formand og næstformand for repræsentantskabet.