Lov om Dansk Sprognævn § 4

Denne konsoliderede version af lov om Dansk Sprognævn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 320 af 14. maj 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 13. februar 2015

§ 4

Dansk Sprognævn ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 1 medlem af bestyrelsen. 5 medlemmer udpeges af og blandt medlemmer af repræsentantskabet, jf. § 6. 1 medlem udpeges af og blandt Dansk Sprognævns medarbejdere.

Stk. 2 Kulturministeren udpeger bestyrelsens formand og næstformand blandt bestyrelsens medlemmer efter indstilling fra repræsentantskabet.

Stk. 3 Bestyrelsen skal sammensættes således, at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.