Lov om Studievalg Danmark § 10

Denne konsoliderede version af lov om Studievalg Danmark er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 311 af 25. april 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1690 af 13. august 2021

§ 10

Loven træder i kraft den 1. maj 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 2-5, 7-9 og 11-17 træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 3 Sager, hvor myndighedsansvaret overgår til Studievalg Danmark efter denne lov, og som ikke er afgjort eller afsluttet inden den 1. august 2018, behandles færdige i Studievalg Danmark.

Stk. 4 Regler fastsat i medfør af § 1, stk. 1-4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 5 Regler fastsat i medfør af § 9, stk. 3, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1565 af 19. december 2017 forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.