Bekendtgørelse om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19- kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2070 af 16. november 2021

Kapitel 3 Fastlæggelse af informationskilder til brug for datadeling
§ 7

Følgende informationskilder kan, jf. lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område, § 1, stk. 1-3, danne grundlag for foretagelsen af samkøring og anden behandling af oplysninger:

  • 1) De registre, databaser m.v., som Slots- og Kulturstyrelsen fører efter gældende ret.

  • 2) De registre, databaser m.v., som skatteforvaltningen fører efter gældende ret, herunder indkomstregistret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister.

  • 3) De registre, databaser mv., Erhvervsstyrelsen fører med henblik på varetagelsen af sine opgaver relateret til administrationen af kompensationsordninger i anledningen af covid-19 situationen.

  • 4) Offentligt tilgængelige informationskilder.

Stk. 2 Anvendelse af oplysninger fra kilder omfattet af stk. 1 skal ske i overensstemmelse med de regler, der måtte være fastsat herom ved lov eller i henhold til lov.