Bekendtgørelse om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19- kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2070 af 16. november 2021

Kapitel 4 Opbevaring og sletning af oplysninger
§ 8

Oplysninger, der behandles efter § 4, opbevares af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Personoplysninger, der behandles efter § 4, slettes senest 5 år efter, at oplysningerne er indsamlet til brug for den enkelte samkøring og anden behandling, medmindre andet følger af anden lovgivning.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan i konkrete tilfælde beslutte, at sletning efter stk. 2 skal udsættes i op til 2 år ad gangen, når tungtvejende hensyn gør fortsat behandling nødvendig. Sletning efter stk. 2 kan højst udsættes i 5 år.

Stk. 4 For personoplysninger, der er genanvendt i en anden sammenhæng end den, personoplysningerne blev indsamlet til brug for, jf. § 6, regnes slettefristen i den nye behandling fra genanvendelsestidspunktet.

Stk. 5 Beslutninger efter stk. 3 skal begrundes.

§ 9

Slots- og Kulturstyrelsen undersøger regelmæssigt behovet for lagringen af personoplysninger omfattet af § 4 og påser, at personoplysninger ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.