14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse nr. 798 af 02. juni 2022

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om særtransport

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. juni 2022

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse fastsætter regler for særtransport, hvorved, medmindre andet er bestemt, forstås transport af udeleligt gods, der nødvendiggør overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen), på lastbil og vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn eller sættevogn, samt kørsel med mobilkran, stort påhængsredskab og med belæsset såvel som ubelæsset blokvogn.

Stk. 2 Bekendtgørelsen omfatter også returkørsel fra nødretsopgaver med køretøj, hvis konstruktion nødvendiggør overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, i belæsset såvel som ubelæsset stand.

Stk. 3 Bekendtgørelsen gælder også særtransport, der gennemføres med udenlandske køretøjer.

Kapitel 2

Definitioner

§2 Blokvogn
Ved blokvogn forstås, jf. færdselslovens § 2, nr. 3, en bil, sættevogn eller påhængsvogn, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering som bil, sættevogn eller påhængsvogn, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.

Stk. 2 Blokvogn inddeles i:

 • 1) Motordrevet blokvogn.

 • 2) Bloksættevogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som sættevogn. Blokvogn, hvori der indgår en blokvognsdolly, som er indskudt mellem det trækkende køretøj og sættevogn/bloksættevogn, anses som en bloksættevogn, hvis blokvognsdollyen er forsynet med hovedbolt.

 • 3) Blokpåhængsvogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som påhængsvogn. Blokvogn, hvori der indgår en blokvognsdolly, som er indskudt mellem det trækkende køretøj og sættevogn/bloksættevogn, anses som en blokpåhængsvogn, hvis blokvognsdollyen er forsynet med prodsøje.

Stk. 3 Blokvogn kan sammensættes af en eller flere af følgende enheder:

 • 1) Sættevogn, bloksættevogn eller blokpåhængsvogn.

 • 2) Dolly eller blokvognsdolly.

 • 3) Blokvognsmoduler, hvorved forstås chassisenheder, der ud fra typebetegnelser og identifikationsnumre kan sammensættes i forskellige kombinationer efter fabrikantens anvisninger til en blokvogn uden anvendelse af tilkoblingsanordninger.

 • 4) Bærende gods, der udgør chassisforbindelsen, og hvor der er anvisning om fastgørelse af godset fra blokvognsfabrikanten eller en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.

Stk. 4 Blokvogn, der er sammensat, jf. stk. 3, behandles i forbindelse med ansøgning om særtransporttilladelse som ét køretøj. Det samme gælder en lastbil eller sættevogn med et typegodkendt ekstra akselmodul, der forlænger køretøjet.

Stk. 5 I forbindelse med syn behandles blokvognsdolly og hvert blokvognsmodul med aksel eller tilkoblingsanordning som en selvstændig blokvogn.

Stk. 6 I forbindelse med tildeling af nummerplader behandles blokvognsdolly og blokvognsmodul med aksel som en selvstændig blokvogn.

§3 Mobilkran
Ved mobilkran forstås et motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, betonpumpe eller mandskabslift), og som ikke opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.

Stk. 2 Mobilkran må køre efter de for motordrevet blokvogn gældende regler i denne bekendtgørelse, hvis den opfylder kravene til indretning og udstyr for motordrevet blokvogn.

Stk. 3 En mobilkran kan være indrettet med integreret påhængskøretøj, hvorved forstås, at den fastmonterede kran på det trækkende køretøj hviler på et påhængskøretøj. Et sådant vogntog anses i forbindelse med syn, godkendelse og tildeling af nummerplade som ét køretøj.

Stk. 4 Lastbil, der i en udførelse hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, betonpumpe eller mandskabslift), og hvis teknisk tilladte vægte og eventuelt akseltryk overstiger de for lastbil tilladte vægte og akseltryk, kan tillige godkendes som mobilkran med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer efter reglerne for mobilkran.

§4 Stort påhængsredskab
Ved stort påhængsredskab forstås påhængsredskab, som overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, og er opbygget på et sættevogns- eller påhængsvognschassis, ved montering af serviceaggregat(er), der nødvendiggør den konkrete bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.

Stk. 2 Stort påhængsredskab kan sammensættes af en eller flere af følgende enheder:

 • 1) Blokvognsmoduler, hvorved forstås chassisenheder, der ud fra typebetegnelser og identifikationsnumre kan sammensættes i forskellige kombinationer efter fabrikantens anvisninger til et påhængsredskab uden anvendelse af tilkoblingsanordninger.

 • 2) Bærende redskab, der udgør chassisforbindelsen, og hvor der er anvisning om fastgørelse af redskabet fra fabrikanten eller en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.

§5 Elektronisk form
Når der i denne bekendtgørelse tillades dokumentation i elektronisk form, forstås at hele dokumentet skal være downloadet på det pågældende medie og være umiddelbart tilgængeligt og læsbart.

§6 Pendelaksel
Ved en pendelaksel forstås i denne bekendtgørelse en aksellinje med mindst fire hjul, der er ophængt således, at en forøget belastning på et vilkårligt hjul automatisk fordeles til mindst ét andet af pendelakslens hjul.

Kapitel 3

Godkendelser

§7 Syn og godkendelse af blokvogn
Blokvogn skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Foretages der i godkendelsesperioden konstruktive ændringer på blokvognen med hensyn til styretøj, bremser, bærende elementer eller tilkoblingsanordning, skal den på ny synes og godkendes. Godkendelse meddeles for en periode på 14 måneder.

Stk. 2 Blokvogne og blokvognsmoduler/-dollyer kan godkendes med forskellige sammenhørende værdier af hastigheder, tilladte vægte, tilladte akseltryk og bremsepræstationer.

Stk. 3 Synsvirksomheden udsteder en blokvognsattest for hver blokvogn. Hvis blokvognen består af blokvognsdolly og/eller flere blokvognsmoduler, jf. § 2, stk. 3, skal hver blokvognsdolly og hvert blokvognsmodul med aksel eller tilkoblingsanordning synes og godkendes, jf. stk. 1, og synsvirksomheden udsteder blokvognsattest for hver af disse. Øvrige modultyper, der kan indgå i blokvognen, kan forlanges medbragt til syn, hvis synsvirksomheden skønner det nødvendigt.

Stk. 4 Synsvirksomheden kan som vilkår for godkendelsen stille særlige krav til blokvognens konstruktion og indretning, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden. Ved godkendelsen kan der fastsættes begrænsninger vedrørende blokvognens anvendelse.

Stk. 5 Synsvirksomheden udsteder en blokvognsattest med tekniske køretøjsdata.

§8 Syn og godkendelse af trækkraft for blokvogn og sammenkobling af blokvogn
Trækkraft for blokvogn skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Som trækkraft for blokvogn kan godkendes lastbil, registreret traktor, registreret motorredskab eller mobilkran, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2 Enhver sammenkobling med tilkoblingsanordning skal være godkendt af en synsvirksomhed, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Ved godkendelse af sammenkobling angiver synsvirksomheden i attest om trækkraft for blokvogn, hvilke blokvogne der må kobles efter køretøjet. Der kan angives konkrete blokvogne eller bestemte typer/modeller.

Stk. 4 Lastbil og blokvogn, herunder blokvognsdolly og blokvognsmodul med tilkoblingsanordning, samt blokvognsdolly, dolly og bloksættevogn, kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af den specifikke sammenkobling, hvis køretøjerne kan sammenkobles uden at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og el-tilslutning end krævet for synsfri sammenkobling. Synsvirksomheden kan dog godkende køretøjerne med 3,5” hovedbolt/skammel. Det skal fremgå af blokvognsattesten og af attest for trækkraft for blokvogn, hvis køretøjerne kan sammenkobles synsfrit.

Stk. 5 Blokvognsmoduler må sammensættes uden synsvirksomhedens godkendelse af sammensætningen. Sammensætningen skal ske efter blokvognsfabrikantens anvisninger. Anvisningerne skal medbringes til synsvirksomheden ved første godkendelse af blokvognsmodulet. Betingelserne for sammensætningen, f.eks. i form af henvisning til identificerbare anvisninger, skal fremgå af blokvognsattesten. For blokvognsmoduler, der er godkendt før 1. februar 2005, kan alternativt accepteres anvisninger for sammensætningen foretaget af en godkendt prøvningsinstans, jf. bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.

Stk. 6 For blokvogn, hvor godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og det trækkende køretøj, skal det trækkende køretøjs sammenkobling med det ubelæssede blokvognsmodul være godkendt af en synsvirksomhed, medmindre blokvognsmodulet kan sammenkobles synsfrit med lastbil, jf. stk. 4.

§9 Lastbil, traktor eller motorredskab, der godkendes som trækkraft for blokvogn, skal opfylde de almindelige gældende bestemmelser for lastbil henholdsvis traktor og motorredskab.

Stk. 2 Lastbil, der er godkendt som trækkraft for bloksættevogn, kan endvidere godkendes med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer. Forhøjelse af lastbilens tilladte vogntogsvægt og største tilladte vægt af påhængskøretøj kan dog godkendes ved syn, uanset disse vægte ikke fremgår af typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, forudsat der fremlægges dokumentation fra lastbilfabrikanten. Ved tjenestevægt skal lastbilen opfylde dimensionsbekendtgørelsens regler om vægte og akseltryk.

Stk. 3 En 2-akslet lastbil, der godkendes som trækkraft for bloksættevogn, kan ikke godkendes med højere tilladte akseltryk end de i dimensionsbekendtgørelsen tilladte. En 3-akslet lastbil, der godkendes som trækkraft for bloksættevogn, kan ikke godkendes med højere tilladte akseltryk end 14.000 kg.

Stk. 4 Påhængs-/sættevogn, hvis teknisk tilladte vægte og eventuelt akseltryk overstiger de for påhængs-/sættevogne tilladte vægte og akseltryk, kan tillige godkendes som art blokpåhængs-/sættevogne med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer efter de for blokvogne gældende regler. Traktorpåhængsvogn kan på tilsvarende måde tillige godkendes som art blokpåhængs-/sættevogn.

Stk. 5 Lastbilens og påhængs-/sættevognens typegodkendelse eller godkendelseserklæring kan omfatte et ekstra akselmodul, som forlænger køretøjet og kun må anvendes i forbindelse med blokvognskørsel eller i tom tilstand. I ubelæsset stand skal køretøjet opfylde dimensionsbekendtgørelsens regler om vægte og akseltryk.

Stk. 6 Køretøjerne registreres med de til almindelig godstransport maksimalt tilladte vægte og akseltryk. De større vægte, akseltryk og et eventuelt forøget akselantal tilladt ved brug i forbindelse med blokvognskørsel, anføres af synsvirksomheden alene på attest om trækkraft for blokvogn eller blokvognsattest. Ændring af art påhængs-/sættevogn til art blokpåhængs-/sættevogne anføres alene på blokvognsattest.

Stk. 7 Køretøjer, der er godkendt til blokvognskørsel i henhold til tidligere gældende regler med større tilladte vægte og akseltryk, kan fortsat godkendes med disse uændrede vægte, uanset de ikke er nævnt på køretøjets typegodkendelse eller godkendelseserklæring. For lastbil, der er godkendt som trækkraft for blokvogn med tilladelig hastighed på 60 km/t., i henhold til de før 1. februar 2005 gældende regler, kan akseltrykkene sættes op i forbindelse med syn, uanset de højere akseltryk ikke, som anført i stk. 1, 2. pkt. fremgår af køretøjets typegodkendelse eller godkendelseserklæring. Forøgelsen forudsætter, at attesten for trækkraft for blokvogn er udstedt inden 1. februar 2005, at der for de berørte aksler ved synet fremlægges dokumentation fra bilfabrikanten eller dennes repræsentant for de tekniske tilladte akseltryk ved 60 km/t., og at det ved synet kontrolleres, at dækkene på de berørte aksler har en tilstrækkelig bæreevne ved en hastighed på 80 km/t.

§10 Syn og godkendelse af stort påhængsredskab
Stort påhængsredskab kan godkendes efter reglerne for blokvogn, hvis

 • 1) køretøjet ikke overstiger 3,30 m i bredden,

 • 2) køretøjet ikke overstiger 4,10 m i højden, og

 • 3) ingen af køretøjets akseltryk overstiger 10.000 kg.

Stk. 2 For stort påhængsredskab godkendt efter stk. 1 gælder bekendtgørelsens regler for blokvogn, jf. dog § 15, nr. 6, og § 18, stk. 9.

§11 Syn og godkendelse af mobilkran
Mobilkran skal synes og godkendes efter reglerne for motordrevet blokvogn.

Stk. 2 Den størst tilladelige hastighed for mobilkran fastsættes efter reglerne for belæsset blokvogn i § 12. Kravet om blokeringsfri bremser i § 12, stk. 3, nr. 4, gælder dog ikke for mobilkran med mere end fire aksler.

Stk. 3 Mobilkran kan godkendes til sammenkobling med en påhængsvogn eller blokpåhængsvogn, hvis vogntogets længde ikke overstiger 23,00 m. Blokpåhængsvognen må ikke være bredere end mobilkranen.

Stk. 4 Sammenkoblingen af mobilkran og påhængskøretøj skal være godkendt af en synsvirksomhed. Ved godkendelsen angiver synsvirksomheden i mobilkranens blokvognsattest, hvilke påhængskøretøjer der kan kobles efter mobilkranen. Der kan angives konkrete påhængskøretøj(er) eller bestemte typer/modeller.

Stk. 5 Mobilkran og påhængskøretøj kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af den specifikke sammenkobling, hvis mobilkranen kan sammenkobles med påhængskøretøjet uden at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og eltilslutning end krævet for lastbil til synsfri sammenkobling. Det skal fremgå af mobilkranens blokvognsattest og påhængskøretøjets registreringsattest eller blokvognsattest, hvis køretøjerne kan sammenkobles synsfrit.

Stk. 6 Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er 60 km/t. eller 45 km/t., skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til bil. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er højst 30 km/t., skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til motorredskab.

Stk. 7 Ved fastsættelse af størst tilladelig hastighed for mobilkran med integreret påhængskøretøj, jf. stk. 3, gælder bestemmelserne i § 9 for det samlede vogntog.

Stk. 8 Ved synsvirksomhedens godkendelse af mobilkran og ikke-integrerede påhængskøretøjer påføres oplysning om sammenkoblingsmuligheder på mobilkranens blokvognsattest, jf. § 7, stk. 3, og synsvirksomheden udfærdiger ligeledes en blokvognsattest for blokpåhængsvognen. Hvis mobilkranen indeholder et integreret påhængskøretøj, påføres det samlede vogntogs data på én blokvognsattest.

§12 Blokvognsattest og attest om trækkraft for blokvogn
Blokvognsattesten og attest om trækkraft for blokvogn skal ved synsvirksomhedens godkendelse påføres oplysning om de tekniske køretøjsdata og om størst tilladelig hastighed i belæsset og ubelæsset stand, og eventuelle fastsatte begrænsninger vedrørende køretøjets anvendelse, jf. § 8, stk. 4.

Stk. 2 Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til den for almindelig lastbil gældende hastighedsgrænse, hvis køretøjets vægt og akseltryk opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, og hvis køretøjet opfylder udstyrskravene til bil henholdsvis påhængs-/sættevogn til bil, og er forsynet med blokeringsfri bremser.

Stk. 3 Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 60 km/t., hvis

 • 1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10.000 kg for aksler med enkeltmonterede dæk, 12.000 kg for aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et foreskrevet oppumpningstryk på højst 9 bar målt med kolde dæk, og 14.000 kg for pendelaksler,

 • 2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 150.000 kg,

 • 3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 45 pct.,

 • 4) køretøjet er forsynet med blokeringsfri bremser (gælder dog ikke lastbil, registreret første gang før den 1. februar 2005),

 • 5) alle aksler er forsynet med affjedring,

 • 6) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, hvis tilladte akseltryk overstiger 10.000 kg, og

 • 7) køretøjet ikke er forsynet med bælter.

Stk. 4 Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 45 km/t., hvis

 • 1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10.000 kg for aksler med enkeltmonterede dæk, 14.000 kg for aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et foreskrevet oppumpningstryk på højst 9 bar målt med kolde dæk, og 16.000 kg for pendelaksler,

 • 2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 250.000 kg,

 • 3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 45 pct.,

 • 4) alle aksler er forsynet med affjedring,

 • 5) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, hvis tilladte akseltryk overstiger 10.000 kg, og

 • 6) køretøjet ikke er forsynet med bælter.

Stk. 5 I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige hastighed for belæssede blokvogne til 30 km/t., hvis køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 30 pct., og til 15 km/t., forudsat at køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 18 pct.

Stk. 6 Den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand fastsættes til den for almindelig lastbil gældende hastighedsgrænse, hvis køretøjets vægt og akseltryk opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, og hvis køretøjet er forsynet med blokeringsfri bremser (kravet om blokeringsfri bremser gælder ikke lastbil, der er registreret første gang før den 1. februar 2005). I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand til 60 km/t., hvis blokvognen er godkendt hertil i belæsset stand, og ellers til 45 km/t. Hastigheden skal dog fastsættes til 30 km/t., hvis blokvognens bremsepræstation er under 45 pct., men minimum 30 pct., og til 15 km/t. hvis bremsepræstationen er under 30 pct., blokvognen er uden affjedring, eller har massiv hjulbeklædning.

Stk. 7 Uanset bestemmelserne i stk. 2-6 kan synsvirksomheden fastsætte en størst tilladelig hastighed, der er lavere, hvis blokvognens konstruktion tilsiger det.

§13 Nummerplade til blokvogn
Nummerplade udleveres af Skatteforvaltningen eller en autoriseret nummerpladeoperatør. Der udleveres én nummerplade pr. blokvogn. Hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, udleveres dog én nummerplade pr. blokvognsmodul med aksler. Til motordrevet blokvogn udleveres to nummerplader.

Stk. 2 Anmodning om udlevering af nummerplade skal være ledsaget af blokvognsattest, forsynet med ansøgers CVR-nummer og synsvirksomhedens godkendelse. For motordrevet blokvogn skal endvidere medbringes dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), der dækker den ønskede udleveringsperiode, jf. bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer m.v. Hvis en blokvogn skifter ejer/bruger, skal nummerpladerne afleveres til Skatteforvaltningen eller en autoriseret nummerpladeoperatør. Er blokvognen ved ejerskifte registreret med nummerplader, har den nye ejer pligt til at meddele ejerskiftet til Skatteforvaltningen snarest muligt og senest fire dage efter ejerskiftet, medmindre nummerpladerne afleveres forinden til Skatteforvaltningen eller en autoriseret nummerpladeoperatør. For motordrevet blokvogn skal den nye ejer/bruger tillige medbringe blokvognsattesten og dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), som dækker den ønskede udleveringsperiode.

Stk. 3 Nummerpladen til blokvognen, eller, hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, nummerpladen til det bageste blokvognsmodul, skal anbringes bag på blokvognen, eventuelt på dennes lygtebom. På de øvrige moduler skal nummerpladen monteres på siden af modulet.

§14 Nummerplade til mobilkran
Bestemmelserne om nummerplade i § 13 finder tilsvarende anvendelse for mobilkran og ikke-integreret påhængskøretøj. Hvis mobilkranen er godkendt til sammenkobling, skal forsikringen omfatte hele vogntoget.

Kapitel 4

Særtransporttilladelse

§15 Krav om særtransporttilladelse
Følgende kørsel forudsætter, at der er udstedt særtransporttilladelse:

 • 1) Godstransport på lastbil eller vogntog bestående af lastbil og påhængs- eller sættevogn, som medfører, at særtransporten overstiger en bredde på 3,30 m eller en højde på 4,10 m.

 • 2) Godstransport på vogntog bestående af lastbil og sættevogn, som medfører, at særtransportens dimensioner overstiger en længde på 22,00 m, hvis sættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, så det ubelæssede sættevognstog er længere end 16,50 m, og 30,00 m, hvis sættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, og hvis der er tvangsstyring på alle aksler. Den forreste aksel kan dog være uden tvangsstyring.

 • 3) Kørsel med bloksættevogntog, som overskrider bestemmelser om vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionerne i § 25, § 28, stk. 1, nr. 1-3, og § 30.

 • 4) Kørsel med blokpåhængsvogntog, som overskrider bestemmelser om vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionerne i §§ 25, 29 og 30.

 • 5) Kørsel med mobilkran og motordrevet blokvogn, som overskrider bestemmelser om vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionerne i §§ 25 og 30.

 • 6) Kørsel med stort påhængsredskab, som overskrider bestemmelser om vægt i dimensionsbekendtgørelsen.

 • 7) Kørsel med traktor eller motorredskab tilkoblet blokvogn.

 • 8) Kørsel med køretøj, jf. § 1, stk. 2, hvis konstruktion nødvendiggør overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.

 • 9) Uddannelsesinstitutioners kørsel med transporter, der overskrider reglerne i dimensionsbekendtgørelsen.

§16 Grundlæggende betingelser for særtransporttilladelse
Tilladelse til særtransport forudsætter, at transporten ikke med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde.

Stk. 2 Afgørelsen af, om en transport med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde, skal hvile på en afvejning af den økonomiske interesse i at gennemføre transporten mod hensynet til færdselssikkerheden.

Stk. 3 Ved afvejningen skal indgå

 • 1) hvor lang en strækning, der skal køres,

 • 2) i hvilket omfang færdselssikkerheden for de øvrige trafikanter nedsættes,

 • 3) i hvilket omfang det er nødvendigt at lave særlige færdselsregulerende foranstaltninger for den øvrige trafik,

 • 4) hvilke øvrige samfundsmæssige tab og omkostninger, der er ved særtransportens gennemførelse, og

 • 5) hvorvidt det er økonomisk og praktisk muligt at anvende en anden transportmåde (f.eks. skib eller tog).

§17 Tilladelse til lastbil og vogntog bestående af lastbil og påhængs-/sættevogn
Vejdirektoratet kan udstede særtransporttilladelse til kørsel med

 • 1) bredt, udeleligt gods, hvis bredde overstiger 3,30 m,

 • 2) langt udeleligt gods på vogntog, som nævnt i § 28, stk. 1, nr. 2, på bestemt angivne strækninger med en samlet længde på indtil 25,0 m hvis det skønnes forsvarligt under hensyntagen til vejenes beskaffenhed og den øvrige færdsel,

 • 3) større længde end nævnt i § 28, stk. 1, nr. 3, hvis sættevognen kan forlænges ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie og har tvangsstyring på alle aksler (den forreste aksel kan dog være uden tvangsstyring),

 • 4) højt, udeleligt gods med en samlet højde, der overstiger 4,10 m,

 • 5) container direkte til og fra skib eller jernbane i kombineret trafik, som engangstilladelse eller strækningstilladelse med en samlet højde på indtil 4,20 m, og

 • 6) high-cube containere direkte til og fra skib eller jernbane i kombineret trafik, på køretøjer opbygget som sidelæssere, som engangstilladelse eller strækningstilladelse med en samlet højde på indtil 4,25 m.

Stk. 2 Vejdirektoratet kan desuden udstede særtransporttilladelse til, at uddannelsesinstitutioner, som led i en uddannelse efter bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter og når det må anses for relevant i relation til den pågældende uddannelse, i nødvendigt omfang kan udføre kørsel med registrerede lastbiler og vogntog, som ikke overskrider dimensionerne i §§ 25 og 27-30.

Stk. 3 Vejdirektoratet skal forhandle tilladelsen med vedkommende vej- eller brobestyrelse(r), hvis dimensionerne er større end; længde 30,00 m, bredde 3,65 m eller højde 4,10 m.

Stk. 4 Ved udstedelse af tilladelse til kørsel med gods er det en forudsætning, at godset er udeleligt i den pågældende dimension eller ikke uden væsentlig vanskelighed kan adskilles, og der kun befordres ét stykke gods, jf. dog § 24, stk. 2-4, og § 29.

§18 Tilladelse til blokvogn
Vejdirektoratet kan efter nedenstående regler tillade særtransport med blokvogn, der nødvendiggør overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, jf. dog §§ 25 og 27-30.

Stk. 2 Vejdirektoratet skal forhandle tilladelsen med vedkommende vej- eller brobestyrelse(r), hvis vægte og akseltryk overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen eller overskrider dimensionerne; længde 30,00 m, bredde 3,65 m eller højde 4,10 m.

Stk. 3 Transport med blokvogn må kun foregå med udeleligt gods, der ikke lovligt kan transporteres på registrerede køretøjer, jf. dog stk. 4-8.

Stk. 4 Ved transport af gods, der er for langt, bredt eller højt, kan der ligeledes medbringes andet gods efter reglerne i stk. 5 og 6, samt § 24, stk. 3 og 4.

Stk. 5 Ved transport af gods, hvor der er afmonteret tilhørende dele (f.eks. en mejetærsker/skårlægger og tilhørende skærebord), må afmonterede dele og andet tilbehør medtages på en blokvogn uanset, at længden af særtransporten derved forøges til en samlet længde på indtil 30,00 m. Intet gods må rage ud over blokvognens bagende. Overstiger vægten af tilbehøret 5.000 kg, må vægten af tilbehøret ikke overstige 10 pct. af vægten af det udelelige gods.

Stk. 6 Ved transport af gods, der er for langt, og eventuelt samtidig for bredt eller højt, kan der medbringes op til tre stykker gods, der hver især er for lange, under forudsætning af, at

 • 1) intet akseltryk overstiger 10.000 kg, for vejvenlig drivaksel/-aksler dog 11.500 kg,

 • 2) vogntogsvægten ikke overstiger 70.000 kg,

 • 3) højden ikke overskrides yderligere ved transport af mere end ét stykke gods,

 • 4) bredden ikke overskrides yderligere ved transport af mere end ét stykke gods, og

 • 5) længden af særtransporten forøges med højst 2,5 m ved transport af to eller tre stykker gods i forhold til transport af ét stykke gods.

Stk. 7 Gods, der giver særlig punktbelastning, anses som særlig tungt gods, og må transporteres på en blokvogn, der er egnet til transporten, også i tilfælde hvor transportens vægt og dimensioner ikke ville medføre overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen ved transport på lastbil eller vogntog bestående af lastbil og påhængs/-sættevogn.

Stk. 8 Uanset godset kunne transporteres på registrerede køretøjer, kan Vejdirektoratet endvidere tillade transport af omfangsrigt, udeleligt gods på blokvogn på følgende vilkår

 • 1) godsets dimensioner nødvendiggør overskridelse af bestemmelserne om dimensioner i dimensionsbekendtgørelsen, og

 • 2) blokvognens bredde overstiger ikke godsets bredde, hvis blokvognen er over 3,30 m bred.

Stk. 9 Vejdirektoratet kan tillade kørsel med stort påhængsredskab, hvis hele vogntogets totallængde ikke overstiger 22,00 m, dog 30,00 m, hvis påhængsredskabet har tvangsstyring på alle aksler. Den forreste aksel kan dog være uden tvangsstyring.

Stk. 10 Vejdirektoratet kan udstede tilladelse til returkørsel med køretøjer, jf. § 1, stk. 2, som har været anvendt til nødretsopgaver. Tilladelse kan endvidere meddeles til kørsel mellem militære eller civile lufthavne, som led i beredskabsøvelser.

§19 Tilladelse til mobilkran
Vejdirektoratet kan efter forhandling med vedkommende vej- eller brobestyrelse(r) tillade kørsel med mobilkran, som overskrider bestemmelser om vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen eller dimensionerne i §§ 25 og 30. Udstyr, der hører til mobilkranen, må transporteres på en blokvogn, der trækkes af mobilkranen eller på et blokvogntog, uanset at der er tale om deleligt gods. Det er en betingelse, at blokvogntoget ikke har højere køretøjsklasse end 100.

§20 Ansøgning om særtransporttilladelse
Ansøgning skal indgives skriftligt på en af Vejdirektoratet godkendt blanket. Ansøgningen skal indgives i tilstrækkelig god tid, inden særtransporten skal gennemføres og under hensyntagen til hvor mange myndigheder, der skal forespørges, inden tilladelse kan gives.

Stk. 2 Ansøgning skal indgives til Vejdirektoratet. Se vejledning på www.vd.dk.

Stk. 3 Ansøgning om tilladelse til kørsel med blokvogn, mobilkran eller køretøj, jf. § 1, stk. 2, skal være ledsaget af

 • 1) en klassificeringsattest for køretøjet/vogntoget i henhold til Vejdirektoratets klassificeringssystem for Tungvogns Vejnettet, hvis bestemmelserne om totalvægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen overskrides, og

 • 2) blokvognsattest og attest for trækkraft for blokvogn med synsvirksomhedens påtegning om godkendelse af køretøjerne og køretøjets registreringsnummer.

Stk. 4 For udenlandske blokvogne, mobilkraner, trækkraft for blokvogn og køretøj, jf. § 1, stk. 2, skal der dog i stedet for attesterne nævnt under stk. 3, nr. 2, vedlægges oplysninger om særtransportens vægte og dimensioner samt tekniske køretøjsdata. Udenlandske køretøjer, der anvendes som trækkraft for blokvogne, skal opfylde bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen. Dog kan lastbiler, der anvendes som trækkraft for bloksættevogn, have større tilladte akseltryk og tilladte vægte.

§21 Udstedelse af særtransporttilladelse
Tilladelse meddeles det trækkende køretøjs registrerede ejer (bruger) skriftligt på en af Vejdirektoratet godkendt blanket.

§22 Tilladelse udstedes enten som en generel tilladelse for et bestemt tidsrum af højst fem år, strækningstilladelse for et bestemt tidsrum af højst fem år, eller som en engangstilladelse.

Stk. 2 Ved dokumentation for gentaget særtransportbehov, kan Vejdirektoratet, på baggrund af en konkret vurdering, udstede generel tilladelse til kørsel med omfangsrige særtransporter, hvis længde, bredde eller højde ikke overstiger henholdsvis 30,00 m, 3,65 m eller 4,10 m.

Stk. 3 Generel tilladelse til kørsel på Tungvogns Vejnettet kan udstedes til tunge særtransporter, hvis køretøjets eller vogntogets klasse ikke overstiger klasse 100 i henhold til Vejdirektoratets klassificeringssystem for særtransporter.

Stk. 4 Ved dokumentation for gentaget særtransportbehov ad samme rute, kan Vejdirektoratet i begrænset omfang, på baggrund af en konkret vurdering, udstede strækningstilladelser med større dimensioner end de i stk. 2 og større klasse end den i stk. 3 nævnte.

§23 Vejdirektoratet påfører den størst tilladte hastighed på særtransporttilladelsen. Denne fastsættes, på baggrund af de i medfør af § 18 forelagte oplysninger, og de aktuelt ansøgte vægte, akseltryk og dimensioner. Den tilladte hastighed for en særtransport må desuden ikke fastsættes højere end den laveste af de i stk. 2, 3 og 4 angivne.

Stk. 2 For belæssede og ubelæssede blokvogne, som ikke overskrider bestemmelserne om vægte og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen, må den tilladte hastighed fastsættes til den for almindelig lastbil gældende hastighedsgrænse.

Stk. 3 For belæssede blokvogne, blokvogne, som i ubelæsset stand overskrider bestemmelserne om vægte og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen, samt for mobilkraner, afhænger den størst tilladte hastighed af særtransportens samlede faktiske totalvægt. Hastigheden må højst fastsættes til

 • 1) 60 km/t., såfremt særtransportens faktiske totalvægt ikke overstiger 150.000 kg,

 • 2) 45 km/t., såfremt særtransportens faktiske totalvægt ikke overstiger 250.000 kg, og

 • 3) 30 eller 15 km/t., svarende til den størst tilladelige hastighed angivet på blokvognsattesten såfremt særtransportens faktiske totalvægt overstiger 250.000 kg.

Stk. 4 Tilladelsen skal indeholde vilkår om, at de spærretider og særlige meddelte vilkår, som fremgår af udskrift til særtransporter, skal overholdes.

Stk. 5 Tilladelsen kan indeholde supplerende vilkår. Der kan eksempelvis fastsættes vilkår med hensyn til område, tidspunkt, hastighed, rute, særlig afmærkning og ledsagelse, herunder vilkår om at transporten skal ledsages af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter, ligesom der i øvrigt kan fastsættes andre vilkår, som anses for påkrævet af hensyn til færdselssikkerheden og vejforholdene. I generelle tilladelser og strækningstilladelser kan der endvidere fastsættes vilkår om, at politiet og/eller vej- eller brobestyrelserne skal underrettes forud for hver kørsel i henhold til tilladelsen.

Stk. 6 Vejdirektoratet kan tilbagekalde tilladelsen, hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes, hvis dette er nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden eller vejforholdene.

Kapitel 5

Udførelse af særtransporter

§24 Grundlæggende betingelser for udførelse af særtransport
Transport, som nødvendiggør overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, må kun foregå, hvis godset er udeleligt i den pågældende dimension eller ikke uden væsentlig vanskelighed kan adskilles, og hvis der kun transporteres ét stykke gods, jf. dog stk. 2-4, og § 18, stk. 4-7, § 19, § 28, stk. 2 og §§ 31 og 34.

Stk. 2 Det udelelige gods må placeres i en container, ”flat” eller lignende, uanset dimensioner og vægt af særtransporten herved forøges. Det samme gælder supplerende, deleligt gods, som nævnt i § 18, stk. 4-6, og § 34. Udeleligt bredt gods må i øvrigt transporteres vandret liggende, uanset bredden af transporten herved forøges, hvis bredden af transporten ikke overskrider 3,30 m.

Stk. 3 Ved transport af gods, der er for langt, bredt eller højt, kan der medbringes yderligere udeleligt, langt, bredt eller højt gods, hvis godset ikke medfører yderligere overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, jf. dog § 18, stk. 6 og § 29.

Stk. 4 Ved transport af gods, der er for langt, bredt eller højt, kan der medbringes yderligere deleligt gods på alle følgende forudsætninger:

 • 1) Der må ikke udnyttes længere ladflade end:

  • a) 15,65 m på (blok)påhængsvogntog.

  • b) At lastbilens totallængde ikke overskrider 12,00 m, regnet fra dens forreste punkt.

  • c) 13,60 m på (blok)sættevogn.

 • 2) Der må ikke udnyttes større bredde end 2,55 m fordelt ligeligt fra køretøjets midterlinje, og det øverste punkt af det yderligere gods må ikke være højere end 4,10 m over vejbanen.

 • 3) Bestemmelserne om vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen må ikke overskrides.

Stk. 5 Under udførelse af særtransporter skal reglerne i bilag 1 (Almindelige betingelser for særtransport) og bilag 2 (Afmærkning) være opfyldt.

Stk. 6 Ved udførelse af særtransport, som efter denne bekendtgørelse forudsætter en særtransporttilladelse, skal tilladelse medbringes, eventuelt i kopi eller i elektronisk form og på given foranledning forevises for politiet.

Stk. 7 Særtransporter, hvis tilladte hastighed, jf. § 23 afviger fra den for almindelig lastbil gældende, skal bagpå være forsynet med et skilt, der angiver den højeste tilladte hastighed. Skiltet skal være udformet som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 2.03.001. Andre hastighedsskilte skal være afmonterede eller tildækkede.

Stk. 8 Særtransporter, hvis tilladte hastighed er fastsat til 30 km/t. eller 15 km/t., skal endvidere være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 6.10.001.

Stk. 9 Hvis gennemførelse af særtransporten nødvendiggør regulering af færdslen, skal føreren af særtransporten og ejer/bruger af det trækkende køretøj, som udfører særtransporten, sikre sig, at særtransportens ledsages af politiet eller af en eller flere personer, der er bemyndiget til at regulere færdsel i forbindelse med særtransporter, og at der er det nødvendige udstyr til kommunikation mellem føreren og den eller de bemyndigede.

§25 Tilladelsesfri kørsel med stor bredde
Bredt, udeleligt gods med en bredde på op til 3,30 m må transporteres uden tilladelse på lastbil og vogntog bestående af lastbil og påhængs-/sættevogn.

Stk. 2 Tilsvarende gælder for blokvogn, blokpåhængsvogn eller bloksættevogn, belæsset såvel som ubelæsset, med en samlet bredde af blokvogn, blokpåhængsvogn eller bloksættevogn og gods på op til 3,30 m.

Stk. 3 Tilsvarende gælder for mobilkran og stort påhængsredskab på op til 3,30 m.

§26 Tilladelsesfri kørsel med brede armeringsnet
Armeringsnet med stor bredde må transporteres vandret liggende uden tilladelse på lastbil og vogntog bestående af lastbil og påhængsvogn eller sættevogn, hvis bredden af transporten ikke overskrider 3,30 m.

§27 Tilladelsesfri kørsel med stor længde
Udeleligt gods må transporteres uden særtransporttilladelse på lastbil med en samlet længde på indtil 15,00 m på følgende betingelser:

 • 1) I ikke-udtrukket stand skal lastbilen være mindst 9,50 m lang. Når lastbilen er udtrukket og belæsset, må den være længere end 12,00 m. Lastbilen kan eventuelt være forsynet med læssekran.

 • 2) Godset må ikke føres længere bagud end 6,00 m fra bagakslen/bogiemidten.

 • 3) Godset må ikke føres længere frem end 1,00 m foran lastbilens forreste punkt i bilfabrikkens normale udførelse.

 • 4) For lastbiler registreret første gang før den 1. februar 2005 må godset ikke føres længere bagud end 2,00 m fra ladets bageste punkt.

 • 5) For lastbiler registreret første gang den 1. februar 2005 eller senere, skal lastbilen være specielt indrettet til transport af langt, udeleligt gods, det vil sige, at bagkofangeren, og eventuelt ladet, kan trækkes ud, så bagkofangeren er placeret højst 0,70 m foran godsets bageste punkt.

Stk. 2 Tilsvarende gælder for belæsset såvel som ubelæsset motordrevet blokvogn.

Stk. 3 Mobilkran med en længde på indtil 15,00 m må køre uden særtransporttilladelse.

§28 Langt, udeleligt gods må transporteres uden særtransporttilladelse på sættevogntog og vogntog bestående af lastbil og bloksættevogn, med en samlet længde af bil, sættevogn/bloksættevogn og gods på indtil:

 • 1) 18,50 m.

 • 2) 22,00 m, hvis sættevognen/bloksættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, eller bloksættevognens koblingslængde overstiger 12,00 m, så det ubelæssede vogntog er længere end 16,50 m.

 • 3) 30,00 m, hvis sættevognen/bloksættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, eller bloksættevognens koblingslængde overstiger 12,00 m, og hvis der er tvangsstyring på alle aksler. Den forreste aksel kan dog være uden tvangsstyring.

Stk. 2 Ved transport af gods, hvor der er afmonteret tilhørende dele (f.eks. en mejetærsker/skårlægger og tilhørende skærebord), må afmonterede dele medtages på en sættevogn eller en bloksættevogn indenfor grænserne i stk. 1, uanset at længden af særtransporten derved forøges til en samlet længde på indtil 30,00 m. Intet gods må rage ud over sættevognens eller bloksættevognens bagende.

Stk. 3 Sættevogntog og bloksættevogntog, der med udtræk er længere end 16,50 m, kan, indenfor grænserne i stk. 1, benyttes ubelæsset i fuld længde til kørsel på strækninger på maksimalt 10 km i forbindelse med afhentning eller levering af langt gods, til garage, til syn, eller reparatør, hvis sættevognen eller bloksættevognen under kørslen er forsynet med lad.

Stk. 4 Bloksættevogntog må i ubelæsset stand køre uden tilladelse med kortest mulig længde med bloksættevognen i sammenskubbet stand.

Stk. 5 Ved kørsel med stort påhængsredskab gælder bestemmelserne i stk. 1.

§29 Udeleligt gods må transporteres uden særtransporttilladelse på vogntog bestående af lastbil og påhængs-/sættevogn med en samlet længde på indtil 23,00 m, uanset det udelelige gods kunne være transporteret på et andet vogntog indenfor gældende bestemmelser om længde i dimensionsbekendtgørelsen. Det er en forudsætning, at

 • 1) den konkrete særtransport forudsætter denne vogntogslængde,

 • 2) den trækkende lastbil er opbygget med en kran på mindst 25 tm, og

 • 3) læsning og/eller losning af godset forudsætter brug af kranen.

Stk. 2 Tilbehør, der skal benyttes sammen med det udelelige gods, kan medbringes, hvis det maksimalt udgør 10 pct. af vægten af det udelelige gods. Yderligere gods må ikke medbringes, uanset § 24, stk. 2, 3 eller 4, måtte være opfyldt. Når påhængs-/sættevognen er udtrukket og belæsset, må koblingslængden overstige 12,00 m.

Stk. 3 Bortset fra de i stk. 1 nævnte tilfælde må vogntog, der består af lastbil og påhængsvogn, ikke benyttes til særtransporter, hvor bestemmelserne om største længde i dimensionsbekendtgørelsen er overskredet.

Stk. 4 Tilsvarende gælder for vogntog, der består af lastbil og blokvogn, belæsset såvel som ubelæsset, jf. dog § 18, stk. 8, nr. 2, og § 34, stk. 1.

§30 Tilladelsesfri kørsel med stor højde
Mobilkran og stort påhængsredskab må fremføres uden særtransporttilladelse med en samlet højde på indtil 4,10 m.

§31 Kørsel med containere på registrerede køretøjer og vogntog
Container lastet med deleligt gods anses ikke som udeleligt gods.

Stk. 2 Ved kørsel direkte til og fra skib eller jernbane i kombineret trafik kan der dog transporteres en container med deleligt gods, der giver sættevogntoget en samlet længde på indtil 17,00 m og en højde på indtil 4,10 m. Den nævnte kørsel forudsætter ikke tilladelse.

Stk. 3 En tom container anses som udeleligt gods.

Stk. 4 En container, der er indrettet eller benyttes til en arbejdsopgave (f.eks. personalerum, kontor, mobilt værksted, mobilt hospital, fastinstalleret generator, rensningsanlæg og lign.) anses som udeleligt gods, uanset den transporteres med det tilbehør, der er naturligt for dens funktion.

Stk. 5 Ved kørsel med container efter stk. 2, skal betingelserne i bilag 1, pkt. 2 og 11 ikke være opfyldt.

§32 Kørsel med blokvogn
Til et trækkende køretøj må kun kobles blokvogn og blokvognsmodul med tilkoblingsordning, som fremgår af det trækkende køretøjs attest om trækkraft for blokvogn, jf. dog § 8, stk. 4. Til en blokvognsdolly må kun kobles blokvogn, eller sættevogne, som fremgår af dollyens blokvognsattest, jf. dog § 8, stk. 4.

Stk. 2 Blokvogne bestående af blokvognsmoduler skal være sammensat i henhold til blokvognsfabrikantens anvisning. Blokvognsmodulerne skal sammensættes således, at det færdselssikkerhedsmæssige udstyr fungerer korrekt og således, at gældende bestemmelser om lygter, refleksanordninger og afmærkning er opfyldt.

Stk. 3 Hvis godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og hovedbolten, skal anvisningen fra blokvognsfabrikant eller prøvningslaboratorium om fastgørelse af gods være fulgt.

Stk. 4 Trækkende køretøjer og blokvogne skal sammenkobles således, at det færdselssikkerhedsmæssige udstyr fungerer korrekt og i henhold til køretøjernes godkendelse.

Stk. 5 Blokvogn, der ikke er tildelt nummerplade, må under benyttelse af prøveskilte og prøvemærker anvendes uden særtransporttilladelse til de for prøveskilte og prøvemærker anførte formål i lov om registrering af køretøjer. Det er en forudsætning, at blokvognen henholdsvis vogntoget ikke overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.

Stk. 6 Hvis blokvogn henholdsvis vogntog, omfattet af stk. 5, overskrider reglerne i dimensionsbekendtgørelsen, skal der forud for kørslens gennemførelse indhentes tilladelse hos Vejdirektoratet.

Stk. 7 Køretøj og blokvognsmodul må ikke belastes med større vægt og akseltryk, end de er godkendt til.

§33 Ved kørsel med blokvogn skal følgende medbringes, eventuelt i kopi eller i elektronisk form, og på forlangende forevises for politiet og Færdselsstyrelsen:

 • 1) Blokvognsattest(er). For udenlandsk blokvogn dog registreringsattest eller anden dokumentation for godkendelse, hvoraf blokvognens tilladte vægte fremgår.

 • 2) Attest om trækkraft for blokvogn (for blokvogntog). For udenlandsk trækkraft for blokvogn dog registreringsattest eller anden dokumentation for godkendelse, hvoraf køretøjets tilladte vægte fremgår.

 • 3) Anvisning fra blokvognsfabrikant eller prøvningslaboratorium om fastgørelse af gods, når godset udgør en nødvendig del af forbindelsen mellem blokvognsmoduler.

 • 4) Den af Vejdirektoratet udstedte særtransporttilladelse, jf. dog §§ 25 og 28-30.

 • 5) Klassificeringsattest i henhold til Vejdirektoratets klassificeringssystem for tunge særtransporter, hvis bestemmelserne om totalvægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen overskrides.

 • 6) For tunge særtransporter, der udføres på generel tilladelse: Kort, eller farvekopi heraf, med den relevante strækning af Tungvogns Vejnettet.

Stk. 2 Blokvogn må ikke fremføres med en større hastighed end angivet i den af Vejdirektoratet udstedte særtransporttilladelse.

§34 Kørsel med tilbehør m.v. på blokvogn
Blokvogn må benyttes til kørsel med tilbehør, aftagelige komponenter, og ledsagebil(er) hidrørende fra en forestående/gennemført særtransport, forudsat at eventuelt udtræk er skubbet sammen, og eventuelt aftagelige komponenter er afmonteret, så vogntogets længde bliver kortest mulig. Blokvogn, der kun medbringer tilbehør, aftagelige komponenter og eventuelt ledsagebil(er), anses som en ubelæsset blokvogn.

Stk. 2 Blokvogn med tilbehør til mobilkran må endvidere benyttes til transport af en cykel, knallert, motorcykel eller en bil med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kg, hvis

 • 1) transportmidlet udelukkende anvendes til transport med relation til mobilkranens opgave, og

 • 2) det ikke er muligt at medbringe transportmidlet på mobilkranens påhængskøretøj i overensstemmelse med § 36, 3. pkt.

§35 Kørsel med mobilkran
For kørsel med mobilkran gælder reglerne om kørsel med blokvogn.

§36 Mobilkran må kun benyttes til transport af kontravægte og arbejdsredskaber m.v., som er knyttet til mobilkranens funktion. Vægten af arbejdsredskaber på mobilkranen må maksimalt udgøre 10 pct. af mobilkranens egenvægt. Påhængskøretøj til mobilkran må kun benyttes til transport af kontravægte og arbejdsredskaber, som er knyttet til mobilkranens funktion, og en cykel, knallert, motorcykel, eller en bil med en faktisk vægt, der ikke overstiger 3.500 kg, til transport af kranens fører. Påhængskøretøjet må ikke belæsses til en større bredde end den trækkende mobilkran.

Kapitel 6

Ledsagebil

§37 Anvendelse af ledsagebil
Særtransporter, hvis samlede længde eller bredde overstiger henholdsvis 30,00 m og 3,65 m, på motorvej dog 4,00 m, skal være assisteret af en ledsagebil.

Stk. 2 Særtransporter, hvis tilladte hastighed på motorvej er 45 km/t. eller derunder, skal på motorvej være assisteret af en ledsagebil, uanset dimensionerne af særtransporten.

Stk. 3 Ved krav om ledsagebil skal der anvendes mindst én ledsagebil for hver særtransport. Ved ledsagelse på veje med midterrabat skal ledsagebilen køre bag særtransporten. Ved ledsagelse på veje uden midterrabat, hvor særtransporten bredde overstiger 3,65 m, skal ledsagebilen køre foran særtransporten. I øvrige tilfælde skal ledsagebilen køre, hvor det er mest hensigtsmæssigt i den aktuelle situation.

Stk. 4 Føreren af særtransporten skal have udsyn bagud til horisonten langs godsets ydre sider, parallelt med køretøjets længdeakse. Udsynet kan eventuelt etableres med en kameraløsning. Hvis føreren af særtransporten ikke har udsyn bagud til horisonten langs godsets ydre sider, parallelt med køretøjets længdeakse, og hvis godset rager mere end 2,00 m ud fra køretøjets længdeakse, skal der dog, udover en eventuel forankørende ledsagebil, til stadighed være en bagvedkørende ledsagebil.

Stk. 5 Vejdirektoratet kan, når forholdene nødvendiggør det, fastsætte krav om assistance af yderligere ledsagebil(er).

Stk. 6 Hvis politiet assisterer særtransporten, kan brugen af ledsagebiler indskrænkes.

§38 Krav til fører af ledsagebil
Føreren af ledsagebilen skal have gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport. Føreren af ledsagebilen skal kunne tale et sprog, som også tales af særtransportens fører. Føreren af ledsagebilen skal endvidere kunne tale dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk. Alternativt til nævnte krav til føreren af ledsagebilen kan der være en passager i ledsagebilen, der har gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport, og som kan tale dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk, samt tale et sprog, som også tales af føreren af ledsagebilen og føreren af særtransporten.

Stk. 2 Ledsagebilen skal under afvikling af særtransporten til stadighed være i radiokontakt med det transporterende køretøj, og der skal herudover være en tændt, virksom mobiltelefon i ledsagebilen og i det transporterende køretøj.

§39 Indretning af ledsagebil
Ledsagebil skal opfylde de krav som fremgår af bilag 3.

Kapitel 7

Klageadgang

§40 Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Digital kommunikation

§41 Uanset formkravene i denne bekendtgørelse kan der, i forbindelse med ansøgninger, udstedelse af attester, udskrifter m.m., anvendes digital kommunikation.

Kapitel 9

Straf og ikrafttræden

§42 Straffebestemmelser
Tilsidesættelse af vilkår for en tilladelse i henhold til færdselsloven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfør af færdselsloven, straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, med bøde.

Stk. 2 I henhold til færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 3, straffes den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til loven eller i henhold til forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, med bøde.

Stk. 3 Med bøde straffes den, der overtræder § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, 1. pkt., § 8, stk. 2, § 8, stk. 5, 2. pkt., § 8, stk. 6, § 9, stk. 2, 3. pkt., § 9, stk. 5, 2. pkt., § 11, stk. 1, § 11, stk. 4, 1. pkt., § 11, stk. 5 og 6, § 13, stk. 2, 3. og 4. pkt., § 13, stk. 3, §§ 14 og 15, § 18, stk. 5 og 6, § 24, stk. 1, § 24, stk. 3-9, §§ 25-30, § 31, stk. 2, §§ 32-34, § 36, § 37, stk. 1-4, og §§ 38 og 39. Det samme gælder den, der efter udløbet af blokvognsattesten undlader at aflevere blokvognens nummerplade til Skatteforvaltningen eller en autoriseret nummerpladeoperatør.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§43 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1881 af 30. september 2021 om særtransport ophæves.

profile photo
Profilside