BBR-loven

Denne konsoliderede version af bBR-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bygnings- og boligregistrering

Lov nr. 243 af 12. maj 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 06. august 2019

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 44 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Byggeret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Skatteministeren etablerer og driver et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. Hver kommune fører dette register efter regler, der fastsættes af skatteministeren.

Stk. 2 Bygnings- og Boligregistret (BBR) har til formål at

 • 1) indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v.,

 • 2) indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser og ejendomsidentifikationer og

 • 3) stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.

Stk. 3 Udgifterne til registrets vedligeholdelse og drift afholdes af kommunalbestyrelsen. Skatteministeren kan fastsætte regler om fordelingen af udgifterne mellem de enkelte kommuner. Andre parter kan dog bidrage efter aftale med skatteministeren.

Stk. 4 Skatteministeren er dataansvarlig myndighed.

§ 1a

Skatteministeren kan bemyndige en anden offentlig myndighed eller et privat selskab til helt eller delvis at etablere, drive og udvikle registret. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for, hvordan myndigheden eller selskabet skal etablere, drive og udvikle Bygnings- og Boligregistret og udbyde driftsopgaverne efter stk. 2. Kravspecifikationer m.v. udarbejdes af myndigheden eller selskabet efter skatteministerens nærmere anvisninger.

Stk. 2 Myndigheden eller selskabet, der bemyndiges efter stk. 1, er forpligtet til at udbyde opgaven med etablering, drift og udvikling m.v. af registret med jævne mellemrum. Udbuddet skal følge de fællesskabsretlige regler for tildeling af offentlige kontrakter, der gælder for offentligretlige organer omfattet af udbudsdirektivet.

Stk. 3 Afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelse af udbud efter denne lov og efter bestemmelser fastsat i medfør heraf, kan påklages til Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om Klagenævnet for Udbud og bestemmelser i medfør heraf.

Stk. 4 Myndigheden eller selskabet skal stille registret gratis til rådighed for kommunerne til ajourføring, forespørgsler og udskrifter.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om levering af data fra registret.

Stk. 6 Skatteministeren fører tilsyn med myndigheden eller selskabet, for så vidt angår registret. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om myndighedens eller selskabets oplysningspligt over for skatteministeren.

Stk. 7 Rigsrevisor kan kræve selskabets regnskab forelagt til gennemgang.

§ 2

I Bygnings- og Boligregistret skal registreres oplysninger om:

 • 1) hver enkelt bygnings identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer, energiforsyning og anvendelse og om

 • 2) hver enkelt bolig- eller erhvervsenheds identifikation, oprettelsesår, størrelse, huslejeforhold, indretning, installationer, energiforsyning og anvendelse.

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte regler om registrering af andre oplysninger om bygnings- og boligforhold samt af tekniske anlæg m.v., som har betydning for varetagelsen af opgaver, der påhviler offentlige myndigheder eller har anden væsentlig samfundsmæssig interesse.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan på eget initiativ og for egen regning opbygge administrative systemer oven på Bygnings- og Boligregistrets grænseflade.

Stk. 4 Skatteministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren og justitsministeren fastsætte særlige regler for registrering af oplysninger vedrørende ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.

§ 3

Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre den fornødne entydighed og kvalitet i registreringen af bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v., herunder at føre kontrol med ejeres indberetninger. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på, at data i Bygnings- og Boligregistret ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, skal kommunalbestyrelsen aktivt sørge for at ajourføre de pågældende data.

Stk. 2 Kommunen har efter forudgående underretning, uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation adgang til enhver ejendom med henblik på udvendig besigtigelse og opmåling for at tilvejebringe oplysninger til brug for registreringen i Bygnings- og Boligregistret. Kommunen kan ved formodning om, at der er væsentlige afvigelser i oplysninger, som ejeren er pligtig til at afgive, med retskendelse få adgang til indvendig besigtigelse og opmåling.

Stk. 3 Skatteministeren fører tilsyn med kommunernes føring af Bygnings- og Boligregistret samt med kommunernes indsats med rettidig indberetning og opfølgning på oplysninger i Bygnings- og Boligregistret.

Stk. 4 Kommunerne skal efter anmodning fra skatteministeren udlevere oplysninger, data og dokumenter, som er nødvendige for udøvelse af tilsynet.

Stk. 5 Skatteministeren og kommunerne kan samkøre oplysninger fra andre datakilder med Bygnings- og Boligregistret for at sikre tilstrækkelige og korrekte oplysninger til brug for registreringen.

Stk. 6 Registrets oplysninger må ikke benyttes til kontrol med energiforbrug.

Stk. 7 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvordan kontrol af ejeres indberetninger til Bygnings- og Boligregistret skal foretages.

§ 3a

(Ophævet)

§ 3b

(Ophævet)

§ 3c

(Ophævet)

§ 3d

(Ophævet)

§ 3e

(Ophævet)

§ 3f

(Ophævet)

§ 3g

(Ophævet)

§ 4

Offentlige myndigheder samt ejere af registrerede bygninger, enheder m.v. skal efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger til brug for registrets drift.

Stk. 2 Offentlige og private virksomheder m.fl. kan efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger til brug for registrets drift.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om eventuelt vederlag for oplysninger meddelt efter stk. 2.

Stk. 4 Virksomheder, der leverer elektricitet, fjernvarme, naturgas, bygas eller fyringsolie, skal efter regler, der fastsættes af skatteministeren, meddele oplysninger om den enkelte slutbrugers energiforbrug og installationer til brug for registrets drift.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte regler om Energinet.dk's meddelelse af oplysninger om den enkelte slutbrugers energiforbrug og installationer til brug for registrets drift.

§ 5

På begæring af offentlige myndigheder skal der fra registret meddeles sådanne oplysninger, som har betydning for en sags afgørelse eller for myndighedens virksomhed.

Stk. 2 Koncessionerede selskaber har på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger, der er af betydning for en sags afgørelse eller for selskabets virksomhed.

Stk. 3 Virksomheder m.v. har på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger til brug i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art eller til brug i andet lovligt øjemed.

Stk. 4 Private personer har på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger.

Stk. 5 Personhenførbare oplysninger om energiforbrug fra Bygnings- og Boligregistret kan kun videregives til ejendommens ejer, offentlige myndigheder og Den Offentlige Informationsservers datadistributører. Sådanne oplysninger kan dog tillige videregives til virksomheder og personer, der ifølge lov om fremme af energibesparelser i bygninger er berettigede til at udarbejde energimærkninger af bygninger eller udføre eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger, når videregivelsen sker til brug for udarbejdelsen af energimærkning eller udførelse af eftersyn. Skatteministeren kan endvidere videregive personhenførbare oplysninger om energiforbrug fra Bygnings- og Boligregistret til forskningsbrug.

§ 6

Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret kan anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring.

Stk. 2 Skatteministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren og justitsministeren fastsætte særlige regler for videregivelse af oplysninger vedrørende ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet og Justitsministeriet.

Stk. 3 Oplysninger om ejeres og lejeres økonomiske forhold og om forhold, der i øvrigt har væsentlig betydning for beskyttelse af ejeres og lejeres interesser, må ikke videregives. Skatteministeren kan dog fastsætte regler om, at videregivelse af sådanne oplysninger kan ske på nærmere vilkår. Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Stk. 4 Oplysninger, der er afgivet fra Bygnings- og Boligregistret, skal opbevares forsvarligt.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte regler om opbevaring, anvendelse, tilintetgørelse og videregivelse af oplysninger efter § 5 og § 6, stk. 1-4. Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Stk. 6 Skatteministeren fastsætter regler om vederlag for registrets ydelser, herunder vederlag for ejeres og lejeres indsigtsret. Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

§ 7

Det påhviler skatteministeren at søge gennemført sådanne regler eller foranstaltninger, at der i videst muligt omfang sker en samordning og forenkling af registreringen af oplysninger vedrørende fast ejendom og andre oplysninger, der naturligt knytter sig hertil. Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

Stk. 2 Skatteministeren kan efter forhandling med energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret, for at ejendomsregistrering kan gennemføres i matriklen.

Stk. 3 Det påhviler skatteministeren i videst muligt omfang at fremme udveksling af oplysninger mellem registre indeholdende oplysninger som nævnt i stk. 1 og registre indeholdende oplysninger om personer og virksomheder.

Stk. 4 Det påhviler skatteministeren at etablere rammer og vilkår for videregivelsen af oplysninger efter stk. 1, der sikrer, at disse oplysninger er tilgængelige på en enkel og sikker måde.Hvis modtagelse af oplysninger efter stk. 1 er pålagt en afgift efter anden lovgivning, kan skatteministeren hos modtageren af oplysningerne opkræve et tilsvarende beløb til dækning af afgiften. Skatteministeren kan endvidere opkræve et gebyr hos brugere af tjenester, der etableres med henblik på videregivelse af oplysninger til brug ved handel med fast ejendom m.v., til dækning af omkostningerne til etablering, drift, vedligeholdelse, udvikling og administration af tjenesterne.

§ 8

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed

 • 1) undlader rettidigt at meddele oplysninger, der afkræves efter § 4, stk. 1 og 4,

 • 2) afgiver urigtige oplysninger til Bygnings- og Boligregistret,

 • 3) uden tilladelse skaffer sig oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret eller

 • 4) overtræder vilkår for behandlingen af meddelte oplysninger.

Stk. 2 I de forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)

§ 9

I sager om overtrædelse af § 4, stk. 1, samt overtrædelser af forskrifter udstedt i henhold til loven, kan kommunen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt vedkommende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en bøde, der er angivet i tilkendegivelsen på højst 5.000 kr.

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejeloven om indhold af anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4 Provenuet fra vedtagne bødeforlæg efter stk. 1 fordeles efter skatteministerens nærmere bestemmelser mellem staten og den pågældende kommune.

§ 9a

(Ophævet)

§ 10

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.