Bekendtgørelse om særtransport § 16

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 635 af 31. maj 2023

Særtransporttilladelse til blokvogn
§ 16

Vejdirektoratet kan efter nedenstående regler tillade særtransport med blokvogn, der nødvendiggør overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, jf. dog §§ 28-31.

Stk. 2 Transport med blokvogn må kun foregå med udeleligt gods, der ikke lovligt kan transporteres på registrerede køretøjer, jf. dog stk. 3, 4 og 6-7.

Stk. 3 Ved transport af gods, der er for langt, bredt eller højt, kan der ligeledes medbringes andet gods efter reglerne i stk. 4 og 5, samt § 27, stk. 3 og 4.

Stk. 4 Ved transport af gods, hvor der er afmonteret tilhørende dele nødvendige for godsets funktion, må afmonterede dele og andet tilbehør medtages på en blokvogn uanset, at længden af særtransporten derved forøges til en samlet længde på indtil 30,00 m. Intet gods må rage ud over blokvognens bagende. Overstiger vægten af tilbehøret 5.000 kg, må vægten af tilbehøret ikke overstige 10 pct. af vægten af det udelelige gods.

Stk. 5 Ved transport af gods, der er for langt, og eventuelt samtidig for bredt eller højt, kan der medbringes op til tre stykker gods, der hver især er for lange, under forudsætning af, at

  • 1) intet akseltryk overstiger 10.000 kg, for vejvenlig drivaksel/-aksler dog 11.500 kg,

  • 2) vogntogsvægten ikke overstiger 70.000 kg,

  • 3) højden ikke overskrides yderligere ved transport af mere end ét stykke gods,

  • 4) bredden ikke overskrides yderligere ved transport af mere end ét stykke gods, og

  • 5) længden af særtransporten forøges med højst 2,5 m ved transport af to eller tre stykker gods i forhold til transport af ét stykke gods.

Stk. 6 Gods, der giver særlig punktbelastning dvs. belastning på et eller flere koncentrerede punkter på ladet, anses som særlig tungt gods, og må transporteres på en blokvogn, der er egnet til transporten, også i tilfælde hvor transportens vægt og dimensioner ikke ville medføre overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen ved transport på lastbil eller vogntog bestående af lastbil og påhængs-/sættevogn.

Stk. 7 Vejdirektoratet kan udstede tilladelse til returkørsel med køretøjer, jf. § 1, stk. 3, som har været anvendt til nødretsopgaver. Tilladelse kan endvidere meddeles til kørsel mellem militære eller civile lufthavne, som led i beredskabsøvelser.

Stk. 8 Vejdirektoratet kan tillade kørsel med blokvogntog, der transporterer deleligt udstyr til én mobilkran. Det er en betingelse, at blokvogntoget ikke har højere køretøjsklasse end 100.