Bilag 2

Tilbage til: Bekendtgørelse om særtransport


Afmærkning

Gul afmærkningslygte på særtransporter

1) Gul(e) afmærkningslygte(r) skal anvendes under kørsel, hvis bredden eller længden af særtransporten overstiger henholdsvis 2,85 m og 26,00 m, eller afskærmning bagtil mod underkøring er placeret mere end 0,70 m foran godsets bageste punkt, eller når særtransportens tilladte hastighed er 60 km/t. eller derunder. Afmærkningslygten(rne) skal endvidere anvendes under standsning eller parkering på kørebanen. Der skal være én eller flere afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider af særtransporten.

Anden afmærkning af særtransporter, der overskrider bestemmelserne om længde og bredde i dimensionsbekendtgørelsen

2) Påbudte lygter til markering og signalgivning samt refleksanordninger skal være synlige bagfra. Om nødvendigt skal der anbringes en lygtebom på særtransporten.

3) Ved transport af langt gods skal der i områder, hvor der ikke er monteret sidemarkeringslygter i en højde af højst 1,50 m direkte på godset, på wirer eller på faste dele af chassis/karrosseri, være ophængt gule afmærkningslygter i en højde af højst 1,50 m over vejbanen, og med højst 5,00 m mellem hver afmærkningslygte. Afmærkningslygternes afstand fra en sidemarkeringslygte må højst være 3,00 m, og afstanden fra det bageste punkt af godset til den bageste sidemarkerings- eller afmærkningslygte må højst være 1,00 m. Afmærkningslygterne skal mindst give lys til siderne.

4) Ved transport af gods, som rager mere end 0,15 m ud over det trækkende køretøjs side, eller ved kørsel med køretøj, hvis bredde overstiger 2,85 m, skal godset/køretøjet være afmærket med fremad- og bagudvendende skilte med skråtstillede, røde og hvide eller røde og gule, reflekterende striber. Stribernes bredde skal være 0,07-0,10 m. Striberne skal anbringes på skrå fra midten og udad/nedad.

5) Afmærkningens bredde og højde skal være mindst 0,42 x 0,42 m, 0,28 x 0,56 m eller 0,14 x 0,80 m. Afmærkningen skal være placeret foran og bagved det bredeste sted på godset/køretøjet og skal være placeret således, at afmærkningen går lige så langt ud som det yderste punkt af godset/køretøjet. Underkanten af afmærkningen skal være højst 1,50 m over vejbanen. Hvis godset rager mindre end 0,30 m ud over det trækkende køretøjs side, kan afmærkningens bredde nedsættes svarende hertil.

6) Bagudvendende afmærkning skal være suppleret med mindst en rød bagudvendende markeringslygte, anbragt i en afstand af højst 0,05 m fra afmærkningens yderste kant og højst 0,05 m over afmærkningens underste kant. Fremadvendende afmærkning skal være suppleret med mindst en hvid fremadvendende markeringslygte, anbragt højst 0,05 m fra afmærkningens yderste kant og højst 0,05 m over afmærkningens underste kant.

7) Afmærkningen skal endvidere anbringes således, at føreren af køretøjet har tilstrækkeligt udsyn og således, at afmærkningen ikke kan volde fare for andre trafikanter.

8) Alternativt til de nævnte skilte og markeringslygter kan der anvendes gul(e) afmærkningslygte(r) til markering af godset fremad og/eller bagud.

9) Hvis særtransportens længde overskrider 26,00 m eller bredden overskrider 2,85 m, skal der på særtransporten være monteret et fremadvendende og et bagudvendende gult skilt med rød kant og teksten SÆRTRANSPORT (alternativt ABNORMAL TRANSPORT, SCHWERTRANSPORT, CONVOI EXCEPTIONNEL eller alternativt LANG LAST eller BRED LAST, hvis kun længden eller bredden er overskredet) med sorte bogstaver. Den gule baggrund skal være reflekterende, eller der skal være et ekstra skilt med lysende bogstaver, som skal være tændt i lygtetændingstiden. Skiltene skal være læselige på en afstand af mindst 30 m. Skiltene skal afmonteres eller tildækkes, når transportens længde og bredde ikke overskrider de i dimensionsbekendtgørelsen tilladte.

10) Skilte og lygter til afmærkning skal være rengjorte.