Bekendtgørelse om særtransport § 34

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om særtransport er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 635 af 31. maj 2023

Kørsel med blokvogn
§ 34

Til et trækkende køretøj må kun kobles blokvogn og blokvognsmodul med tilkoblingsordning, som fremgår af det trækkende køretøjs attest om trækkraft for blokvogn, jf. dog § 7, stk. 4. Til en blokvognsdolly må kun kobles blokvogn, eller sættevogne, som fremgår af dollyens blokvognsattest, jf. dog § 7, stk. 4.

Stk. 2 Blokvogne bestående af blokvognsmoduler skal være sammensat i henhold til blokvognsfabrikantens anvisning. Blokvognsmodulerne skal sammensættes således, at det færdselssikkerhedsmæssige udstyr fungerer korrekt og således, at gældende bestemmelser om lygter, refleksanordninger og afmærkning er opfyldt.

Stk. 3 Hvis godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og hovedbolten, skal anvisningen fra blokvognsfabrikant eller prøvningslaboratorium om fastgørelse af gods være fulgt.

Stk. 4 Trækkende køretøjer og blokvogne skal sammenkobles således, at det færdselssikkerhedsmæssige udstyr fungerer korrekt og i henhold til køretøjernes godkendelse.

Stk. 5 Blokvogn, der ikke er tildelt nummerplade, må under benyttelse af prøveskilte og prøvemærker anvendes uden tilladelse til de for prøveskilte og prøvemærker anførte formål i lov om registrering af køretøjer. Det er en forudsætning, at blokvognen henholdsvis vogntoget ikke overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.

Stk. 6 Hvis blokvogn henholdsvis vogntog, omfattet af stk. 5, overskrider reglerne i dimensionsbekendtgørelsen, skal der forud for kørslens gennemførelse indhentes tilladelse hos Vejdirektoratet.

Stk. 7 Køretøj og blokvognsmodul må ikke belastes med større vægt og akseltryk, end de er godkendt til.

Stk. 8 Blokvogn må ikke fremføres med en højere hastighed end angivet i den af Vejdirektoratet udstedte særtransporttilladelse. Hastigheden må endvidere ikke overstige den angivne hastighedsbegrænsning ved den pågældende akselbelastning i blokvognsattesten og i attest om trækkraft for blokvogn.