Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020

I medfør af akt nr. 129 af 2. april 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til arrangørers allerede afholdte udgifter til landsindsamlinger, som skulle have været afviklet i perioden fra og med den 1. marts til og med den 31. marts 2020, men aflyses eller udskydes, som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19.

Stk. 2 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder alene for landsindsamlinger, der har været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. marts 2020, og som har fået tilladelse af Indsamlingsnævnet til afholdelse af landsindsamlingen.

Stk. 3 Retten til kompensation, jf. stk. 1, tilkommer arrangøren af landsindsamlingen.

§ 2

Arrangører, som er organer inden for den offentlige forvaltning, er ikke omfattet af kompensationsordningen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Kompensationsberettigede udgifter
§ 3

Arrangøren kan blive kompenseret for udgifter, som påviseligt er relaterede til den aflyste eller udskudte landsindsamling, og som arrangøren ikke har kunnet afværge.

Stk. 2 Det er muligt at få kompenseret såvel direkte udgifter som en begrundet forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte udgifter, såfremt disse skulle have været dækket af indtjening fra landsindsamlingen.

Stk. 3 Retten til kompensation, jf. stk. 1, gælder ikke for udgifter til elementer, som kan anvendes ved en senere indsamling. Dette gælder også, hvis indsamlingen er blevet udskudt eller kan udskydes.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation for udgifter, som godtgøres arrangøren på anden vis, herunder ved fx forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til landsindsamlingen, og som oppebæres uanset indsamlingens gennemførelse.

Stk. 5 Der ydes ikke kompensation for den potentielle indtægt, som indsamlingen måtte have til formål.

§ 4

Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos arrangøren af landsindsamlingen.

Kapitel 3 Dokumentationskrav
§ 5

Ansøgning om udbetaling af kompensation indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen via en digital løsning (blanket), som tilgås via www.slks.dk.

Stk. 2 Blanketten vedlægges dokumentation som foreskrevet i §§ 6 og 7.

§ 6

Arrangøren skal indsende dokumentation for:

  • 1) At indsamlingen er blevet aflyst eller udskudt, dvs. ikke er blevet afholdt på den planlagte dato. Det skal desuden sandsynliggøres, at aflysningen eller udskydelsen alene sker som følge af covid-19.

  • 2) At landsindsamlingen, der er blevet aflyst eller udskudt, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 1. marts til og med den 31. marts 2020 og er godkendt af Indsamlingsnævnet.

  • 3) At arrangørens udgifter ikke kan kompenseres via arrangørens egen forsikring.

§ 7

Der skal til ansøgningen vedlægges et budget og regnskab, med opgørelse over udgifterne, i henhold til bestemmelserne i kapitel 4.

Kapitel 4 Betingelser for ansøgning, regnskab mv.
Kompensation på 500.000 kr. eller derunder
§ 8

Ved ansøgninger om kompensation på 500.000 kr. og derunder skal budget og regnskab være underskrevet af arrangørens ledelse samt være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person.

Stk. 2 Ved gennemgangen skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om den ansøgte kompensation anvendes til formålet, jf. § 1, stk. 1, samt opfylder betingelserne for kompensation, i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3 Kompensationsmodtageren, jf. § 1, stk. 3, skal til brug for gennemgang afgive de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Kompensationsmodtageren skal give den regnskabskyndige adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen, og skal sørge for, at denne får de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Kompensation over 500.000 kr.
§ 9

Ved ansøgninger om kompensation, der overstiger 500.000 kr. skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Stk. 2 Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 3 Ved revisionen skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om den ansøgte kompensation anvendes til formålet, jf. § 1, stk. 1, samt opfylder betingelserne for kompensation, i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Der kan ydes kompensation for rimelige og dokumenterbare udgifter op til 30.000 kr. til revision, efter stk. 1.

Stk. 5 Kompensationsmodtageren, jf. § 1, stk. 3, skal til brug for revisionen afgive de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Kompensationsmodtageren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen, og skal sørge for, at denne får de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Kapitel 5 Udbetaling af kompensation
§ 10

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til arrangøren, når de i bekendtgørelsen fastsatte krav til dokumentation for udgifter er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Der udbetales ikke kompensation, hvis den fremsendte dokumentation er utilstrækkelig.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis arrangøren ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation sker direkte til arrangørens NemKonto.

Kapitel 6 Kontrol og sanktioner
§ 11

Arrangøren skal på forlangende udlevere øvrige oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1, afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen træffer endvidere afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis arrangøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Kapitel 7 Klageadgang
§ 12

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Kapitel 8 Ikrafttræden
§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har udelukkende virkning for afgivne tilsagn om kompensation for udgifter til landsindsamlinger i perioden fra og med den 1. marts og til med og den 31. marts 2020 grundet foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2021.