Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 Kapitel 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020

Kapitel 6 Kontrol og sanktioner
§ 11

Arrangøren skal på forlangende udlevere øvrige oplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen træffer på baggrund af de udleverede oplysninger i stk. 1, afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen har ændret sig.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen træffer endvidere afgørelse om tilbagebetaling af kompensation, hvis arrangøren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.