Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 31. marts 2021

Bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020

Kapitel 2 Kompensationsberettigede udgifter
§ 3

Arrangøren kan blive kompenseret for udgifter, som påviseligt er relaterede til den aflyste eller udskudte landsindsamling, og som arrangøren ikke har kunnet afværge.

Stk. 2 Det er muligt at få kompenseret såvel direkte udgifter som en begrundet forholdsmæssig andel af arrangørens indirekte udgifter, såfremt disse skulle have været dækket af indtjening fra landsindsamlingen.

Stk. 3 Retten til kompensation, jf. stk. 1, gælder ikke for udgifter til elementer, som kan anvendes ved en senere indsamling. Dette gælder også, hvis indsamlingen er blevet udskudt eller kan udskydes.

Stk. 4 Der ydes ikke kompensation for udgifter, som godtgøres arrangøren på anden vis, herunder ved fx forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres direkte til landsindsamlingen, og som oppebæres uanset indsamlingens gennemførelse.

Stk. 5 Der ydes ikke kompensation for den potentielle indtægt, som indsamlingen måtte have til formål.

§ 4

Kompensationen må ikke bidrage til et overskud hos arrangøren af landsindsamlingen.