Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1664 af 12. december 2023

I medfør af § 2 c og § 17, stk. 8, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 1538 af 12. december 2023, § 66, stk. 14, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1179 af 21. september 2023, som ændret ved lov nr. 1538 af 12. december 2023, og § 45, stk. 14, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1180 af 21. september 2023, som ændret ved lov nr. 1538 af 12. december 2023, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Det samlede ATP-bidrag
§ 1

Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for lønmodtagere, der får udbetalt dagpenge fra en arbejdsgiver, kommunen eller Udbetaling Danmark efter lov om sygedagpenge eller efter barselsloven.

Stk. 2 Ved udbetaling af syge- eller barselsdagpenge fra arbejdsgiveren udgør bidraget det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, afhængig af det bidrag, der gælder i det aktuelle beskæftigelsesforhold. Arbejdsgiveren sidestiller ved opgørelsen af lønperiodens timetal det antal timer, der er udbetalt syge- eller barselsdagpenge for, med beskæftigelsesperioder.

Stk. 3 Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark udgør bidraget det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales bidrag for hver time, der udbetales syge- eller barselsdagpenge for. Grundbidraget pr. time fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 2,13 kr. Det dobbelte timebidrag udgør 4,26 kr.

Stk. 4 Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark som supplement til lønnen, beregnes det timetal, for hvilket der skal betales ATP-bidrag, ved at dividere det udbetalte beløb med timesatsen efter § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge henholdsvis § 35, stk. 1, i barselsloven.

Stk. 5 Ved beregning af ATP-bidrag af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, jf. stk. 1, 3 og 4, bortset fra dagpenge ved arbejdsturnus, jf. § 47, stk. 2, i lov om sygedagpenge henholdsvis § 33, stk. 2, i barselsloven, kan ATP-bidraget dog højst beregnes på grundlag af i alt 37 timer pr. uge.

Finansiering af ATP-bidraget
§ 2

Dagpengemodtageren afholder 1/3 af ATP-bidraget efter § 1.

Stk. 2 Arbejdsgiveren, kommunen eller Udbetaling Danmark tilbageholder bidraget ved udbetaling af syge- eller barselsdagpengene.

Stk. 3 Det af kommunen eller Udbetaling Danmark beregnede bidrag for dagpengemodtageren, jf. stk. 1, afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Kommunens eller Udbetaling Danmarks andel af det samlede ATP-bidrag udgør det dobbelte af det afrundede beløb.

§ 3

Ved udbetaling af syge-eller barselsdagpenge fra arbejdsgiveren afholder denne 2/3 af bidraget efter § 1, stk. 2.

§ 4

Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark afholder kommunen henholdsvis Udbetaling Danmark 2/3 af bidraget efter § 1, stk. 3. Kommunens eller Udbetaling Danmarks udgifter dækkes af et finansieringsbidrag, der betales af arbejdsgiverne og beregnes efter reglerne i bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne efter reglerne i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

Arbejdsgiverens indbetaling og indberetning til ATP
§ 5

Arbejdsgiveren indbetaler ATP-bidraget efter § 1, stk. 2, for perioden, hvor arbejdsgiveren udbetaler syge- eller barselsdagpenge, sammen med sine øvrige ATP-bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 6

Arbejdsgiveren indberetter en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt lønmodtager, jf. § 5, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kommunernes eller Udbetaling Danmarks indbetaling og indberetning til ATP
§ 7

Det samlede ATP-bidrag efter § 1, stk. 3, forfalder til betaling den 1. juli (for 1. kvartal), 1. oktober (for 2. kvartal), 1. januar (for 3. kvartal) og 1. april (for 4. kvartal).

Stk. 2 ATP-bidraget opkræves kvartalsvis af Arbejdsmarkeds Tillægspension. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension til kommunen eller Udbetaling Danmark Danmark via digital post. Ved indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension skal kommunen eller Udbetaling Danmark anvendes den af Arbejdsmarkedets Tillægspension anviste betalingskanal. Dette kan være den betalingskanal, som fremgår af opkrævningen, Informationsservice, Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning. Ved betaling via Betalingsservice overføres beløbet automatisk til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Indbetalingen skal ske på de særlige SE-numre, der henholdsvis anvendes til udbetaling af sygedagpenge eller barselsdagpenge.

Stk. 3 Såfremt bidragene forfalder til betaling på en banklukkedag, anses forfald for den førstkommende bankdag.

Stk. 4 Hvis kommunen eller Udbetaling Danmark ikke indbetaler bidraget rettidigt, skal den indbetalende myndighed fra forfaldsdagen betale renter med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.

§ 8

Kommunen eller Udbetaling Danmark indberetter en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager, jf. § 7, stk. 1. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister og under de i § 7, stk. 2, nævnte SE-numre.

Tilbagebetaling af ATP-bidrag
§ 9

Hvis en lønmodtager skal tilbagebetale syge- eller barselsdagpenge, der er modtaget med urette, skal indbetalte ATP-bidrag af disse ydelser tilbagebetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension til arbejdsgiveren, kommunen eller Udbetaling Danmark.

Ikrafttræden m.v.
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1348 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven ophæves.