14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1348 af 30. november 2015, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

I medfør af § 2 c og § 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, og § 66, stk. 13, i lov nr. 938 af 12. august 2015 om sygedagpenge, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Det samlede ATP-bidrag
Der indbetales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for lønmodtagere, der får udbetalt dagpenge fra en arbejdsgiver, kommunen eller Udbetaling Danmark efter lov om sygedagpenge eller efter barselsloven.

Stk. 2 Ved udbetaling af syge- eller barselsdagpenge fra arbejdsgiveren udgør bidraget det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. de i bilaget anførte A-, B-, C-, D-, E-, og F-satser, afhængig af det bidrag, der gælder i det aktuelle beskæftigelsesforhold. Arbejdsgiveren sidestiller ved opgørelsen af lønperiodens timetal det antal timer, der er udbetalt syge- eller barselsdagpenge for, med beskæftigelsesperioder.

Stk. 3 Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark udgør bidraget det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales bidrag for hver time, der udbetales syge- eller barselsdagpenge for. Grundbidraget pr. time fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 2,01 kr. Det dobbelte timebidrag udgør 4,02 kr.

Stk. 4 Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark som supplement til lønnen, beregnes det timetal, for hvilket der skal betales ATP-bidrag, ved at dividere det udbetalte beløb med timesatsen efter § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge henholdsvis § 35, stk. 1, i barselsloven.

Stk. 5 Ved beregning af ATP-bidrag af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, jf. stk. 1, 3 og 4, bortset fra dagpenge ved arbejdsturnus, jf. § 47, stk. 2, i lov om sygedagpenge henholdsvis § 33, stk. 2, i barselsloven, kan ATP-bidraget dog højst beregnes på grundlag af i alt 37 timer pr. uge.

§2 Finansiering af ATP-bidraget
Dagpengemodtageren afholder 1/3 af ATP-bidraget efter § 1.

Stk. 2 Arbejdsgiveren, kommunen eller Udbetaling Danmark tilbageholder bidraget ved udbetaling af syge- eller barselsdagpengene.

Stk. 3 Det af kommunen eller Udbetaling Danmark beregnede bidrag for dagpengemodtageren, jf. stk. 1, afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Kommunens eller Udbetaling Danmarks andel af det samlede ATP-bidrag udgør det dobbelte af det afrundede beløb.

§3 Ved udbetaling af syge-eller barselsdagpenge fra arbejdsgiveren afholder denne 2/3 af bidraget efter § 1, stk. 2.

§4 Ved udbetaling af sygedagpenge fra kommunen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark afholder kommunen henholdsvis Udbetaling Danmark 2/3 af bidraget efter § 1, stk. 3. Kommunens eller Udbetaling Danmarks udgifter dækkes af et finansieringsbidrag, der betales af arbejdsgiverne og beregnes efter reglerne i bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension forestår opkrævning og inddrivelse af finansieringsbidrag fra arbejdsgiverne efter reglerne i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

§5 Arbejdsgiverens indbetaling og indberetning til ATP
Arbejdsgiveren indbetaler ATP-bidraget efter § 1, stk. 2, for perioden, hvor arbejdsgiveren udbetaler syge- eller barselsdagpenge, sammen med sine øvrige ATP-bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§6 Arbejdsgiveren indberetter en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt lønmodtager, jf. § 5, i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§7 Kommunernes eller Udbetaling Danmarks indbetaling og indberetning til ATP
Det samlede ATP-bidrag efter § 1, stk. 3, forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Kommunen eller Udbetaling Danmark indbetaler det samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden. Indbetalingen skal ske under det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge henholdsvis det særlige SE-nummer, der anvendes til udbetaling af dagpenge efter barselsloven. Kommunen eller Udbetaling Danmark kan vælge at betale bidraget via eget lønsystem eller et lønservicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal der enten anvendes Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets) Overførselsservice, Informationsservice eller Letløn. Hvis kommunen eller Udbetaling Danmark ikke betaler via en af de nævnte muligheder, bliver beløbet opkrævet via Nets Betalingsservice, hvorefter beløbet opkræves ved automatisk træk, elektronisk indbetalingskort eller fysisk indbetalingskort. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets.

Stk. 2 Hvis kommunen eller Udbetaling Danmark ikke indbetaler bidraget rettidigt, ifalder den indbetalende myndighed ansvar for betaling af renter for forsinket indbetaling. Renterne opkræves af Arbejdsmarkedets Tillægspension og udgør 1½ pct. af det samlede bidrag for hver påbegyndt måned regnet fra kvartalets udløb.

§8 Kommunen eller Udbetaling Danmark indberetter en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager, jf. § 7, stk. 1. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister og under de i § 7, stk. 1, nævnte SE-numre.

§9 Tilbagebetaling af ATP-bidrag
Hvis en lønmodtager skal tilbagebetale syge- eller barselsdagpenge, der er modtaget med urette, skal indbetalte ATP-bidrag af disse ydelser tilbagebetales af Arbejdsmarkedets Tillægspension til arbejdsgiveren, kommunen eller Udbetaling Danmark.

§10 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1115 af 29. november 2012 om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven ophæves.

profile photo
Profilside