Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021

I medfør af § 26, stk. 2 og 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1753 af 30. august 2021, § 42, stk. 2 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1752 af 30. august 2021, og § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012, og efter aftale med rigsrevisor fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for følgende:

 • 1) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 • 2) Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

Revisor
§ 2

Institutionens regnskab revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2 Institutionens bestyrelse udpeger en institutionsrevisor (intern revisor), som skal være en godkendt revisor.

Stk. 3 Bestyrelsen underretter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Rigsrevisionen om den udpegede institutionsrevisor og om skift af institutionsrevisor.

Stk. 4 I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende institutionsrevisor rette henvendelse til den fratrædende institutionsrevisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

Revision
§ 3

Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i denne bekendtgørelse i stk. 2-5, §§ 4-8 og ifølge Standarder for Offentlig Revision (SOR).

Stk. 2 Revisionen omfatter:

 • 1) institutionens årsregnskab,

 • 2) kontrol med institutionens tilskudsgrundlag, og

 • 3) attestation af indberetninger, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kræver særskilt revisorerklæring.

Stk. 3 Institutionsrevisor efterprøver:

 • 1) om årsregnskabet er rigtigt, dvs. om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. med tilhørende bekendtgørelser samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledninger (ØAV), og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og

 • 2) om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med vilkår for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 4 Forvaltningsrevisionen indgår som en integreret del af revisionen. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i institutionens rapportering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om mål og opnåede resultater samt om emnerne i henhold til Standard for Offentlig Revision nr. 6 – Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab og Standard for Offentlig Revision nr. 7 - Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab.

Stk. 5 Institutionsrevisor afgiver en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

§ 4

Institutionsrevisor planlægger revisionen med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Væsentlige og risikofyldte områder revideres hvert år. De enkelte revisionshandlinger indenfor områderne udføres over en årrække og ikke nødvendigvis hvert år.

Stk. 2 Revisionens omfang afhænger af institutionens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 5

Revisor foretager revision i årets løb og foretager revision af årsrapporten. Som led i revisionen undersøger institutionsrevisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, at den interne kontrol er betryggende. Institutionsrevisor udfører systemrevision og i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen og kontrol af tilskudsgrundlag udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan indgå i revisionen.

§ 6

Institutionen skal give institutionsrevisor de oplysninger, som må anses at have betydning for bedømmelsen af institutionens årsregnskab og for institutionsrevisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Institutionen skal give institutionsrevisor adgang til at foretage de undersøgelser, som institutionsrevisor finder nødvendige, og skal sørge for, at institutionsrevisor får de oplysninger og den bistand, som institutionsrevisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 7

Bliver institutionsrevisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, skal institutionsrevisor give institutionens bestyrelse meddelelse derom, og påse, at bestyrelsen inden tre uger giver Styrelsen for Kvalitet og Undervisning og Rigsrevisionen meddelelse herom. I modsat fald er det institutionsrevisors pligt at orientere Styrelsen for Kvalitet og Undervisning og Rigsrevisionen. Institutionsrevisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Hvis institutionsrevisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre årsager, finder stk. 1 anvendelse.

§ 8

Institutionsrevisor skal afgive en revisorerklæring på det reviderede årsregnskab, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold, og fremhævelser om henholdsvis revision og regnskab, usikkerhed om fremtidig drift og andre rapporteringsforpligtelser skal fremgå af erklæringen. Institutionsrevisor skal afgive en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen. Institutionsrevisor skal anvende det gældende erklæringsparadigme, der findes på Rigsrevisionens hjemmeside på adressen: www.rigsrevisionen.dk.

Stk. 2 Institutionsrevisor skal føre en revisionsprotokol.

Stk. 3 I revisionsprotokollen skal institutionsrevisor redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Institutionsrevisor skal som minimum oplyse om følgende, når der er udført revision:

 • 1) Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende institutionens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

 • 2) Den udførte forvaltningsrevision. Institutionsrevisor skal navnlig oplyse om revisors undersøgelser, vurderinger og konklusioner vedrørende emnerne i henhold til Standard for Offentlig Revision nr. 6 – Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab og Standard for Offentlig Revision nr. 7 - Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab samt om dispositioner uden for institutionens formål.

 • 3) Andre ydelser end revision, der er leveret til den reviderede institution af revisionsvirksomheden.

Stk. 4 Institutionsrevisor skal afgive et revisionsprotokollat i tilknytning til revisionen af årsregnskabet, der blandt andet skal indeholde rapportering om de områder, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller krav om standardoverskrifter, jf. ”Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet”. Paradigmet findes på hjemmesiden for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på adressen: www.uvm.dk. Revisionsprotokollatet skal underskrives af alle stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5 Det skal i revisionsprotokollatet til årsregnskabet oplyses:

 • 1) hvorvidt institutionsrevisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed,

 • 2) hvorvidt institutionsrevisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

 • 3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og

 • 4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 6 Institutionsrevisor skal udfylde en revisortjekliste i forbindelse med revisionen af årsregnskabet, der er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Revisortjeklisten findes på hjemmesiden på adressen: www.uvm.dk. Tjeklisten er en del af revisionsprotokollatet til årsregnskabet. Revisionsprotokollatets sider skal nummereres fortløbende.

Stk. 7 Institutionsrevisors bemærkninger i revisionsprotokollatet kan ikke erstattes af andre meddelelser.

Rigsrevisionen
§ 9

Det påhviler institutionsrevisor at medvirke til en koordinering af Rigsrevisionens og institutionsrevisors samlede revisionsindsats. Rigsrevisionen og institutionsrevisor tilrettelægger deres samarbejde ved møder efter behov. Rigsrevisionen har adgang til institutionsrevisors revisionsplaner, arbejdspapirer, registreringer og IT-systemer mv.

Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning fra regnskabsåret 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. ophæves.