Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1416 af 16. december 2014

I medfør af § 66, stk. 7 og 13, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 27. juni 2014, § 80 a, stk. 7 og 13, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, og § 45, stk. 3, i barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 872 af 28. juni 2013, samt §§ 5-7 i bekendtgørelse nr. 804 af 27. juni 2014 om beregning af finansieringsbidrag, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2015 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge fastsættes til 69 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 2 Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2015 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb fastsættes til 8 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 3 Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2015 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af barseldagpenge fastsættes til 73 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 4 Bidragene efter stk. 1-3 opkræves og indbetales som et samlet beløb. Det samlede beløb udgør for 2015 på årsbasis 150 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2 Bidraget opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 2. marts 2015 - 1. juni 2015.