Genstandsbekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022

I medfør af § 36, stk. 3 og 4, § 67, stk. 1, nr. 8 og 9, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019, som blev ændret ved lov nr. 893 af 21. juni 2022, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 9080 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Politi
 • Procesret
 • Strafferet
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Fælles regler
§ 1

Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, medmindre dette er uforeneligt med hensynet til orden, sikkerhed eller andres rettigheder, jf. straffuldbyrdelseslovens § 36, stk. 1. En indsat har ikke ret til at medtage, besidde og råde over mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i institutionen, medmindre det er foreneligt med hensynet til orden og sikkerhed, jf. straffuldbyrdelseslovens § 36, stk. 2.

Stk. 2 Indsatte må ikke bære en beklædning, som gør det vanskeligt for personalet at identificere den indsatte og aflæse ansigtsudtryk m.v., hvis dette konkret skønnes uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Stk. 3 Reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 36 og i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter. Politiet og retten kan af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed fastsætte andre begrænsninger med hensyn til varetægtsarrestanters adgang til at medtage, besidde og råde over genstande og penge i institutionen, jf. retsplejelovens § 773, samt træffe bestemmelse om ophør af sådanne begrænsninger.

Stk. 4 § 2, stk. 1, nr. 4-8, nr. 10-11 og nr. 15-16, §§ 22-28, § 30 og § 35, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse i kriminalforsorgens udslusningsfængsler.

Kapitel 2 Egne genstande
Generelle begrænsninger i de indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande
§ 2

Indsatte må ikke medtage, besidde eller råde over følgende genstande:

 • 1) Genstande, som besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer.

 • 2) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning.

 • 3) Alkohol.

 • 4) Genstande, som kan benyttes som våben, og andre personfarlige genstande.

 • 5) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med flugt, herunder værktøj, tovværk og lignende.

 • 6) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for sundhedsfare i institutionen.

 • 7) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for brandfare i institutionen.

 • 8) Genstande, hvor det på grund af genstandens beskaffenhed ikke vil være muligt at foretage nødvendige undersøgelser af genstanden.

 • 9) Medicin, medmindre særlige omstændigheder taler for, at medicinen udleveres til den indsatte.

 • 10) Fotoudstyr, videokameraer og lignende samt kikkerter og lignende.

 • 11) Mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr, herunder visse spillekonsoller samt tilbehør m.v. hertil.

 • 12) Tøj og andre genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for andre.

 • 13) Tøj og lignende genstande med racistiske eller andre stærkt krænkende symboler eller slogans, som indsatte har mulighed for at bære på sig i institutionen.

 • 14) Proteinpulvere og lignende, der må antages at have som særligt formål at virke muskelopbyggende, medmindre der er tale om et produkt, som er indkøbt i institutionens butik eller ved kriminalforsorgsområdets foranstaltning.

 • 15) Computer, telefax og modem, jf. dog stk. 3.

 • 16) Røgtobak og rygeremedier samt genstande til brug for fremstilling af cigaretter, såfremt besiddelsen m.v. finder sted i eget eller andre indsattes opholdsrum.

 • 17) Tøj og andre genstande, der reklamerer for forsvarsadvokater.

Stk. 2 Genstande eller penge, som den indsatte har besiddet eller rådet over i strid med reglerne, og som er inddraget med henblik på udlevering ved løsladelsen efter reglen i § 35, stk. 1, kan ikke udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende. For genstande, som kriminalforsorgsområdet har besluttet at opbevare efter reglen i § 32, stk. 1, gælder følgende:

 • 1) Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 12, herunder genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for personalet, og genstande som nævnt i stk. 1, nr. 17, kan ikke udleveres af personalet til den indsatte i forbindelse med, at den indsatte skal på udgang og lignende.

 • 2) Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 13, kan ikke udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvor den indsatte ledsages af personalet.

 • 3) Andre genstande, der er omfattet af stk. 1, kan udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Tilsvarende gælder med hensyn til udlevering af genstande, som er omfattet af stk. 1, nr. 13, i forbindelse med uledsaget udgang.

Stk. 3 I de åbne fængsler kan kriminalforsorgsområdet tillade udlevering af spillekonsoller, der er omfattet af stk. 1, nr. 11, og tillade installering af egen telefon på eget opholdsrum, medmindre ordens- og sikkerhedshensyn eller hensynet til beskyttelsen af den forurettede ved lovovertrædelsen i det enkelte tilfælde taler herimod, jf. telefonbekendtgørelsens § 7, stk. 1. I de åbne fængsler kan kriminalforsorgsområdet endvidere tillade, at indsatte får udleveret computer til opstilling i eget opholdsrum, hvis uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Der kan kun tillades udlevering af telefax og modem, når særlige grunde taler derfor, og det er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i ganske særlige tilfælde, og når det er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn, tillade udlevering af computer til indsatte i lukkede fængsler og arresthuse (Københavns Fængsler). Inden kriminalforsorgsområdet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen giver tilladelse til udlevering af computer til indsatte, der er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet, skal der indhentes en udtalelse fra SKAT og fra den politidirektør, der har behandlet straffesagen. Der skal derudover indhentes en udtalelse i tilfælde, hvor SKAT eller politiet i den enkelte sag har anmodet derom. Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at der bør gives tilladelse til udlevering af computer, uanset at dette frarådes af SKAT eller af politidirektøren, afgøres spørgsmålet om udlevering af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Særlige begrænsninger for indsatte i de lukkede fængsler
§ 3

Udover de i § 2, stk. 1, nævnte egne genstande må indsatte i lukkede fængsler ikke medtage, besidde eller råde over:

 • 1) Fjernsyn, dvd- og cd-afspillere, alle typer spillekonsoller, radioer og lignende.

 • 2) Andre genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, jf. dog stk. 2, og § 2, stk. 3, 3. pkt.

 • 3) Tilbehør til genstande omfattet af nr. 1 og 2, jf. dog § 4, stk. 1.

 • 4) Pas.

 • 5) Genstande, som kan benyttes i stedet for penge, f.eks. checks, betalingskort og lignende.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at en indsat får udleveret genstande, som er omfattet af stk. 1, nr. 2, hvis udlevering er begrundet i ganske særlige omstændigheder, herunder den indsattes sygdom, handicap eller lignende. Kriminalforsorgsområdet kan ligeledes tillade, at en indsat får udleveret eget armbåndsur, uanset at dette måtte være batteridrevet.

Stk. 3 For genstande, som er omfattet af stk. 1, gælder § 2, stk. 2, 1. pkt., tilsvarende. Genstande, som kriminalforsorgsområdet har besluttet at opbevare efter reglen i § 32, stk. 1, kan udleveres til brug under udgang, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.

§ 4

Uanset § 3, stk. 1, nr. 3, kan tilbehør til dvd- og cd-afspillere, spillekonsoller og lignende, som en indsat efter reglerne i kapitel 3 har fået stillet til rådighed af kriminalforsorgsområdet, udleveres i et sådant omfang, at den indsatte maksimalt er i besiddelse af i alt 30 originale dvd-film, cd’er, spil til spillekonsoller og lignende.

Stk. 2 I institutioner, hvor der som følge af klientellets karakter er ganske særlige sikkerhedsmæssige risici forbundet med udlevering af bestemte typer af dvd-film og lignende, kan kriminalforsorgsområdet bestemme,

 • 1) at sådanne typer dvd-film og lignende ikke kan udleveres i institutionen, og

 • 2) at kun dvd-film og lignende i ubrudt originalemballage kan medbringes i institutionen.

Særlige begrænsninger for indsatte i arresthusene, herunder Københavns Fængsler
§ 5

Udover de i § 2, stk. 1, nævnte egne genstande må indsatte i arresthusene ikke medtage, besidde eller råde over:

 • 1) Fjernsyn.

 • 2) Pas.

 • 3) Genstande, som kan benyttes i stedet for penge, f.eks. checks, betalingskort og lignende.

Stk. 2 For genstande, som er omfattet af stk. 1, gælder § 2, stk. 2, 1. pkt., tilsvarende. Genstande, som kriminalforsorgsområdet har besluttet at opbevare efter reglen i § 32, stk. 1, kan udleveres til brug under udgang, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.

Overdragelse, udsendelse og plombering af genstande m.v.
§ 6

Det kan gøres til et vilkår for udlevering af genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, at genstanden

 • 1) mærkes med henblik på at kunne identificere genstandens ejer, og

 • 2) plomberes.

§ 7

Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at genstande, der kræver tilslutning til el-net eller batterier, i tilfælde hvor kriminalforsorgsområdet ikke selv kan foretage en tilstrækkelig undersøgelse af apparatet, kun kan udleveres på betingelse af, at den indsatte betaler for undersøgelsen.

§ 8

Indsatte må ikke overdrage (sælge, bytte, udleje, pantsætte eller bortgive) eller udsende genstande, der er registrerede, jf. § 31.

Stk. 2 Hvis ganske særlige omstændigheder taler for det, kan kriminalforsorgsområdet give tilladelse til, at en registreret genstand overdrages eller sendes ud af institutionen.

§ 9

Kriminalforsorgsområdet fastsætter nærmere regler om udlevering af indsattes egne genstande. Kriminalforsorgsområdet kan i denne forbindelse under hensyn til forholdene i den enkelte institution fastsætte yderligere begrænsninger i de indsattes ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, herunder med hensyn til genstandenes størrelse, antal og art m.v.

§ 10

Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte nærmere regler om benyttelsen af udleverede genstande.

§ 11

Kriminalforsorgsområdet kan bestemme, at bestemte genstande ikke kan udleveres til en indsat, hvis udlevering konkret er uforenelig med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn.

Kapitel 3 De indsattes adgang til leje m.v. af visse genstande, der er omfattet af kapitel 2
Lukkede fængsler
§ 12

Indsatte i lukkede fængsler har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. § 17, til brug i eget opholdsrum ret til at leje

 • 1) fjernsyn,

 • 2) radio,

 • 3) dvd-afspiller og

 • 4) cd-afspiller.

Stk. 2 Indsattes ret til at leje genstande som nævnt i stk. 1 kan betinges af, at den indsatte accepterer at leje en enhed, der indeholder flere eller alle de genstande, der er nævnt i stk. 1.

§ 13

Indsatte i lukkede fængsler kan få tilladelse til at leje en spillekonsol til brug i eget opholdsrum.

Stk. 2 Spillekonsoller, der udlejes til indsatte, skal være af en type, der er godkendt af direktoratet.

§ 14

Indsatte i lukkede fængsler har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. § 17, ret til gennem kriminalforsorgsområdet at købe

 • 1) hårtørrer,

 • 2) hår- og skægtrimmer,

 • 3) barbermaskine, og

 • 4) bordventilator.

§ 15

Såfremt særlige uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor, kan indsatte i lukkede fængsler låne computere indkøbt af kriminalforsorgsområdet og opstillet i skolens regi. Indsatte, der ikke har mulighed for at udarbejde skriftlige opgaver m.v. inden for det tidsrum, hvor disse lokaler er tilgængelige, kan undtagelsesvis få tilladelse til at få udleveret en computer til opstilling på egen celle.

Arresthuse, herunder Københavns Fængsler
§ 16

Indsatte i arresthusene, herunder Københavns Fængsler, har, i det omfang det er praktisk muligt, jf. § 17, ret til at leje fjernsyn til brug i eget opholdsrum.

Fælles bestemmelser
§ 17

Til opfyldelse af de indsattes adgang til at leje og købe bestemte genstande efter reglerne i § 12, § 14 og § 16 påhviler det kriminalforsorgsområderne at etablere lejeordninger m.v. for de nævnte genstande i et omfang, der i forhold til antallet af indsatte og forholdene i den enkelte institution i øvrigt, generelt må anses for dækkende i forhold til de indsattes behov for leje m.v.

Stk. 2 Indsatte, hvis ønske om leje af fjernsyn og radio ikke umiddelbart kan imødekommes, skal ved adgang til fjernsyn og radio i fællesskabsrum eller lignende, have mulighed for at holde sig orienteret gennem radio- og fjernsynsudsendelser.

§ 18

Priser for leje og køb af genstande efter reglerne i dette kapitel fastsættes svarende til de direkte omkostninger ved anskaffelse, reparation, vedligeholdelse, visse licensudgifter m.v.

§ 19

Direktoratet kan fastsætte maksimumspriser for udlejning og salg af genstande efter reglerne i dette kapitel.

§ 20

Genstande, der ved leje eller køb stilles til rådighed for de indsatte efter reglerne i dette kapitel, skal, inden de udleveres til indsatte, plomberes med særlige markerings-stripes, så det kan kontrolleres, at genstanden ikke anvendes til gemmested for euforiserende stoffer eller lignende.

§ 21

Ved udlejning af genstande efter reglerne i dette kapitel skal den indsatte efter vejledning herom ved sin underskrift erklære sig indforstået med, at

 • 1) den pågældende er erstatningsansvarlig for genstanden efter dansk rets almindelige erstatningsregler,

 • 2) hvis den pågældende forvolder skade på genstanden ved en erstatningspådragende adfærd, kan erstatningsbeløbet modregnes i den pågældendes vederlag for beskæftigelse, jf. straffuldbyrdelseslovens § 74 og varetægtsbekendtgørelsens § 92,

 • 3) hvis den pågældende foretager indgreb i genstanden, herunder bryder plomberingen, vil genstanden blive udtaget af opholdsrummet, og

 • 4) hvis den indsatte ved grovere gentagen erstatningspådragende adfærd forvolder skade på genstanden, vil adgangen til leje af genstanden efter dette kapitel til brug i eget opholdsrum kunne nægtes den pågældende.

Stk. 2 Ved salg af genstande efter reglerne i dette kapitel, skal den indsatte vejledes om,

 • 1) at genstandene ikke må overdrages (sælges, byttes, udlejes, pantsættes eller bortgives) eller udsendes af institutionen, og

 • 2) at genstandene alene kan medtages ved overførsel til anden institution, hvis den indsatte ved overførslen kan fremvise kvittering for køb af genstandene.

Kapitel 4 Adgangen til at medtage, besidde og råde over egne penge
§ 22

Indsatte kan medtage penge ved indsættelsen i institutionen og efter udgang samt få penge overført elektronisk.

Stk. 2 I de åbne fængsler kan pengene udleveres til indsatte. Dette gælder dog ikke, hvis der er truffet bestemmelse om, at de indsatte i den pågældende institution ikke må besidde kontante penge, jf. § 23, stk. 3.

Stk. 3 I de lukkede fængsler og arresthusene (Københavns Fængsler) indsættes pengene på en konto i institutionen.

§ 23

Indsatte i åbent fængsel og arresthus (Københavns Fængsler) må højst være i besiddelse af 3.000 kr. I lukkede fængsler må en indsat højst være i besiddelse af 1.500 kr. Hvis der er indført kontantløshed i institutionen, jf. stk. 3, må de indsatte dog ikke være i besiddelse af kontante penge. De nævnte beløbsgrænser gælder ikke i institutioner for frihedsberøvede asylansøgere.

Stk. 2 Hvis det er påkrævet af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, kan kriminalforsorgsområdet under hensyn til forholdene i den enkelte institution fastsætte en lavere beløbsgrænse end den i stk. 1 anførte. Kriminalforsorgsområdet kan ligeledes fastsætte begrænsninger med hensyn til hvilke betalingsenheder, de indsatte må være i besiddelse af.

Stk. 3 Direktoratet for Kriminalforsorgen kan bestemme, at de indsatte i en institution ikke må være i besiddelse af kontante penge.

§ 24

En indsat må kun anvende penge til formål, der er forenelige med hensynet til orden og sikkerhed i institutionen. Kriminalforsorgsområdet kan forlange fornøden dokumentation for beløbets anvendelse.

§ 25

Kriminalforsorgsområdet skal i rimeligt omfang medvirke til, at indsatte kan købe daglige fornødenheder og købe eller leje andre ting enten i institutionens butik eller ved bestilling hos kriminalforsorgsområdets leverandører.

Stk. 2 Bestilte genstande kan kun udleveres til en indsat, hvis den pågældende har betalt eller straks betaler for genstandene, jf. dog § 26, stk. 2.

§ 26

Kriminalforsorgsområdet kan nægte at medvirke til køb på afbetaling eller lignende.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan dog tillade udlevering af genstande, der er købt på afbetaling, hvis omstændighederne taler for det.

§ 27

Indsatte i lukkede fængsler og i Københavns Fængsler må ikke sende penge ud af institutionen, medmindre der er tale om udsendelse af arbejdspenge til nærstående, og ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde ikke taler imod. Kriminalforsorgsområdet kan dog give tilladelse til udsendelse af andre penge end arbejdspenge, hvis ganske særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde taler for det.

Stk. 2 I arresthusene kan kriminalforsorgsområdet forbyde udsendelse af penge, såfremt ordens- eller sikkerhedshensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Kriminalforsorgsområdet kan, hvis særlige omstændigheder taler derfor, godkende gennemførelse af ordninger som nævnt i stk. 1. Eventuel godkendelse gives for en tidsbegrænset periode.

§ 28

Kriminalforsorgsområdet fastsætter under hensyn til forholdene i den enkelte institution nærmere regler om anvendelse af penge i institutionen, herunder om medtagelse af penge til brug under udgang og i forbindelse med besøg. I de lukkede fængsler kan kriminalforsorgsområdet i denne forbindelse fastsætte regler om begrænsninger for indsattes anvendelse af de penge, som er nævnt i § 22, stk. 1, herunder regler om, at sådanne penge ikke må bruges til at købe bestemte ting, herunder f.eks. nydelsesmidler.

Kapitel 5 Vejledning, gennemgang af genstande og registrering m.v.
§ 29

Ved modtagelsen skal den indsatte vejledes om de begrænsninger, der er for at medtage, besidde og råde over egne genstande og penge. Den pågældende skal i denne forbindelse have mulighed for at sende medbragte genstande og penge til en adresse uden for institutionen.

Stk. 2 Den indsatte skal endvidere i relevant omfang vejledes om de begrænsninger, der efter § 2, stk. 2, § 3, stk. 3, og § 5, stk. 2, gælder med hensyn til udlevering af visse genstande i forbindelse med udgang og lignende.

§ 30

Kriminalforsorgsområdet skal gennemgå alle genstande og penge, som den indsatte ønsker at medtage i institutionen. Ved gennemgangen skal genstandene og pengene desuden undersøges for at forhindre indsmugling af genstande og penge, som det er ulovligt at besidde i institutionen.

Stk. 2 I forbindelse med gennemgangen tages der stilling til, hvilke genstande og penge der udleveres til den pågældende. Den indsatte skal underskrive en erklæring om, at udlevering af genstande og penge sker på den pågældendes eget ansvar, medmindre kriminalforsorgsområdet er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 3 Hvis der er genstande eller penge, som ikke kan udleveres, skal kriminalforsorgsområdet endvidere mundtligt orientere den indsatte herom.

§ 31

Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at bestemte genstande altid skal registreres.

Stk. 2 I lukkede fængsler og Københavns Fængsler skal genstande af større værdi, der udleveres til indsatte, registreres.

Stk. 3 Genstandene registreres på en særskilt liste for hver enkelt indsat. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at udlevering af de pågældende genstande betinges af, at listen underskrives af den indsatte.

§ 32

Genstande eller penge, som ikke udleveres til den indsatte eller sendes til en adresse uden for institutionen, skal opbevares og registreres af kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2 Genstandene registreres på en særskilt liste for hver enkelt indsat. Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om, at opbevaring af de pågældende genstande betinges af, at listen underskrives af den indsatte.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan nægte at opbevare genstande under henvisning til genstandenes størrelse, antal og art. Hvis opbevaring nægtes, skal kriminalforsorgsområdet hjælpe den indsatte med at finde passende opbevaring. Opbevaringen skal ske uden udgifter for kriminalforsorgsområdet.

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet kan undlade at registrere genstande og penge, der opbevares i en registreret kuffert, kasse eller lignende uden mulighed for sammenblanding med andres genstande.

§ 33

Reglerne i §§ 29-32 anvendes tilsvarende med hensyn til genstande, der tilsendes under opholdet, modtages ved besøg eller medtages efter udgang og for penge, der under opholdet overføres elektronisk eller medtages efter udgang. I kriminalforsorgens udslusningsfængsler anvendes reglerne endvidere for penge, der under opholdet modtages ved besøg.

§ 34

Hvis en indsat er væk fra institutionen i længere tid, skal kriminalforsorgsområdet sørge for, at den pågældendes genstande opbevares på depot. Dette gælder også ved fravær, der skyldes undvigelse eller udeblivelse. Aflåsning af indsattes opholdsrum kan midlertidigt anvendes i stedet for opbevaring på depot.

Stk. 2 Når genstandene pakkes ned, skal det ved registrering eller plombering sikres, at de holdes adskilt fra andres genstande.

Stk. 3 Ved fravær, der skyldes undvigelse eller udeblivelse, skal kriminalforsorgsområdet opbevare de pågældende genstande i mindst 1 år. Efter udløbet af denne frist kan genstandene afleveres til politiet. Er det åbenbart, at genstandene er værdiløse, kan disse i stedet destrueres.

Kapitel 6 Forskellige bestemmelser
Inddragelse og disciplinærstraf m.v.
§ 35

Hvis indsatte er i besiddelse af eller råder over genstande eller penge i strid med reglerne i denne bekendtgørelse eller regler udstedt af kriminalforsorgsområdet i medfør af denne bekendtgørelse, kan kriminalforsorgsområdet bestemme, at genstandene eller pengene skal inddrages med henblik på udlevering ved løsladelsen, medmindre kriminalforsorgsområdet træffer bestemmelse om konfiskation, jf. straffuldbyrdelseslovens § 73.

Stk. 2 En indsat kan ikendes disciplinærstraf ved overtrædelse af § 2, § 3, stk.1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 8, stk. 1, påbud efter § 11, § 21, stk. 2, nr. 1, § 23, stk. 1, § 24 og § 27, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan fastsætte regler om disciplinærstraf for overtrædelse af regler fastsat i medfør af § 4, stk. 2, § 9, § 10, § 23, stk. 2, § 28, og § 31, stk. 1.

Opbevaring efter løsladelsen
§ 36

Genstande, som en indsat ikke medtager ved løsladelsen, skal opbevares af kriminalforsorgsområdet i mindst 3 måneder. Efter udløbet af denne frist kan genstandene inddrages til nyttiggørelse i kriminalforsorgsområdet, sælges på offentlig auktion eller destrueres.

Kapitel 7 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
§ 37

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Uanset bestemmelserne i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, bevarer indsatte, der før disse bestemmelsers ikrafttræden henholdsvis den 15. april og 15. maj 2005 havde fået tilladelse til udlevering af egne genstande, som er nævnt i disse bestemmelser, under den fortsatte indsættelse

 • 1) tilladelsen hertil og

 • 2) muligheden for at medbringe genstandene ved overførsel til andet lukket fængsel, hvor sådanne genstande var tilladt indtil ikrafttræden af henholdsvis § 3, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 400 af 11. marts 2021 om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) ophæves.