Genstandsbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022

§ 1

Indsatte i kriminalforsorgens institutioner har ret til at medtage, besidde og råde over egne genstande i institutionen, medmindre dette er uforeneligt med hensynet til orden, sikkerhed eller andres rettigheder, jf. straffuldbyrdelseslovens § 36, stk. 1. En indsat har ikke ret til at medtage, besidde og råde over mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i institutionen, medmindre det er foreneligt med hensynet til orden og sikkerhed, jf. straffuldbyrdelseslovens § 36, stk. 2.

Stk. 2 Indsatte må ikke bære en beklædning, som gør det vanskeligt for personalet at identificere den indsatte og aflæse ansigtsudtryk m.v., hvis dette konkret skønnes uforeneligt med ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Stk. 3 Reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 36 og i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse for varetægtsarrestanter. Politiet og retten kan af hensyn til varetægtsfængslingens øjemed fastsætte andre begrænsninger med hensyn til varetægtsarrestanters adgang til at medtage, besidde og råde over genstande og penge i institutionen, jf. retsplejelovens § 773, samt træffe bestemmelse om ophør af sådanne begrænsninger.

Stk. 4 § 2, stk. 1, nr. 4-8, nr. 10-11 og nr. 15-16, §§ 22-28, § 30 og § 35, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse i kriminalforsorgens udslusningsfængsler.