14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Retsplejeloven § 776

Lov om rettens pleje paragraf 776

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af retsplejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1835 af 15. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§776 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af varetægtsarrestanter. Justitsministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om, at afgørelser, der er truffet af kriminalforsorgsområderne vedrørende varetægtsarrestanter, kan indbringes for Direktoratet for Kriminalforsorgen. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler om klagefrist, behandling af klagesager og opsættende virkning af klager. For indsatte i den undervisningspligtige alder fastsætter justitsministeren særlige regler om undervisning. For arrestanter, der er isoleret efter rettens bestemmelse, fastsætter justitsministeren særlige regler om øget personalekontakt, udvidet adgang til besøg, særlig adgang til eneundervisning og bestemte typer af arbejde samt tilbud om regelmæssige og længerevarende samtaler med præster, læger, psykologer eller andre. Justitsministeren fastsætter endvidere regler om den bistand, der i øvrigt ydes varetægtsarrestanter for at begrænse de erhvervsmæssige, sociale og personlige ulemper, der følger af varetægten. Justitsministeren fastsætter desuden særlige regler om varetægtsarrestanters ret til social behandling mod stofmisbrug. Justitsministeren kan herudover fastsætte nærmere regler om kriminalforsorgens adgang til at foretage konfiskation af genstande og penge hos varetægtsarrestanter, når genstandene eller pengene er ulovligt indført, erhvervet eller tilvirket i institutionen eller i øvrigt er medtaget, besiddet eller rådet over i strid med regler eller anvisninger for ophold i institutionen. Bekendtgørelse om anvendelse af millimeterbølgescanner i kriminalforsorgens institutioner Fællesskabsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. Beskæftigelsesbekendtgørelsen Sundhedsbekendtgørelsen Varetægtsbekendtgørelsen Genstandsbekendtgørelsen Undersøgelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab Bekendtgørelse om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (2022) Talsmandsbekendtgørelsen Konfiskationsbekendtgørelsen Disciplinærstrafbekendtgørelsen Magtanvendelsesbekendtgørelsen Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte

•••
profile photo
Profilside