14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Genstandsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Generelle begrænsninger i de indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande
Indsatte må ikke medtage, besidde eller råde over følgende genstande:

 • 1) Genstande, som besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben og eksplosivstoffer.

 • 2) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer og andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning.

 • 3) Alkohol.

 • 4) Genstande, som kan benyttes som våben, og andre personfarlige genstande.

 • 5) Genstande, som kan benyttes i forbindelse med flugt, herunder værktøj, tovværk og lignende.

 • 6) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for sundhedsfare i institutionen.

 • 7) Genstande, som kan frembyde eller medføre risiko for brandfare i institutionen.

 • 8) Genstande, hvor det på grund af genstandens beskaffenhed ikke vil være muligt at foretage nødvendige undersøgelser af genstanden.

 • 9) Medicin, medmindre særlige omstændigheder taler for, at medicinen udleveres til den indsatte.

 • 10) Fotoudstyr, videokameraer og lignende samt kikkerter og lignende.

 • 11) Mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr, herunder visse spillekonsoller samt tilbehør m.v. hertil.

 • 12) Tøj og andre genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for andre.

 • 13) Tøj og lignende genstande med racistiske eller andre stærkt krænkende symboler eller slogans, som indsatte har mulighed for at bære på sig i institutionen.

 • 14) Proteinpulvere og lignende, der må antages at have som særligt formål at virke muskelopbyggende, medmindre der er tale om et produkt, som er indkøbt i institutionens butik eller ved kriminalforsorgsområdets foranstaltning.

 • 15) Computer, telefax og modem, jf. dog stk. 3.

 • 16) Røgtobak og rygeremedier samt genstande til brug for fremstilling af cigaretter, såfremt besiddelsen m.v. finder sted i eget eller andre indsattes opholdsrum.

 • 17) Tøj og andre genstande, der reklamerer for forsvarsadvokater.

•••

Stk. 2 Genstande eller penge, som den indsatte har besiddet eller rådet over i strid med reglerne, og som er inddraget med henblik på udlevering ved løsladelsen efter reglen i § 35, stk. 1, kan ikke udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende. For genstande, som kriminalforsorgsområdet har besluttet at opbevare efter reglen i § 32, stk. 1, gælder følgende:

 • 1) Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 12, herunder genstande, der kan virke som en magtdemonstration over for personalet, og genstande som nævnt i stk. 1, nr. 17, kan ikke udleveres af personalet til den indsatte i forbindelse med, at den indsatte skal på udgang og lignende.

 • 2) Genstande, der er omfattet af stk. 1, nr. 13, kan ikke udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvor den indsatte ledsages af personalet.

 • 3) Andre genstande, der er omfattet af stk. 1, kan udleveres til den indsatte til brug under udgang og lignende, hvis dette i det enkelte tilfælde er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Tilsvarende gælder med hensyn til udlevering af genstande, som er omfattet af stk. 1, nr. 13, i forbindelse med uledsaget udgang.

•••

Stk. 3 I de åbne fængsler kan kriminalforsorgsområdet tillade udlevering af spillekonsoller, der er omfattet af stk. 1, nr. 11, og tillade installering af egen telefon på eget opholdsrum, medmindre ordens- og sikkerhedshensyn eller hensynet til beskyttelsen af den forurettede ved lovovertrædelsen i det enkelte tilfælde taler herimod, jf. telefonbekendtgørelsens § 7, stk. 1. I de åbne fængsler kan kriminalforsorgsområdet endvidere tillade, at indsatte får udleveret computer til opstilling i eget opholdsrum, hvis uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Der kan kun tillades udlevering af telefax og modem, når særlige grunde taler derfor, og det er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i ganske særlige tilfælde, og når det er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn, tillade udlevering af computer til indsatte i lukkede fængsler og arresthuse (Københavns Fængsler). Inden kriminalforsorgsområdet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen giver tilladelse til udlevering af computer til indsatte, der er dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet, skal der indhentes en udtalelse fra SKAT og fra den politidirektør, der har behandlet straffesagen. Der skal derudover indhentes en udtalelse i tilfælde, hvor SKAT eller politiet i den enkelte sag har anmodet derom. Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at der bør gives tilladelse til udlevering af computer, uanset at dette frarådes af SKAT eller af politidirektøren, afgøres spørgsmålet om udlevering af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•••
profile photo
Profilside