Varetægtsbekendtgørelsen § 92

Denne konsoliderede version af varetægtsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 173 af 31. januar 2022

§ 92

Der kan ikendes varetægtsarrestanter disciplinærstraf i form af advarsel, bøde og strafcelle, jf. retsplejelovens § 775, stk. 1.

Stk. 2 Ved ikendelse af strafcelle som disciplinærstraf fastsættes varigheden til et tidsrum af højst 4 uger, jf. retsplejelovens § 775, stk. 2, 1. pkt. For unge under 18 år fastsættes tidsrummet dog til højst 7 dage, medmindre sagen angår vold mod personale i institutionen, jf. retsplejelovens § 775, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3 Under anbringelse i strafcelle er varetægtsarrestanten udelukket fra fællesskab i institutionen, jf. retsplejelovens § 775, stk. 3, 1. pkt. Unge under 18 år kan dog deltage i beskæftigelse i institutionen, medmindre konkrete grunde taler herimod, jf. retsplejelovens § 775, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 4 Ved ikendelse af disciplinærstraf over for varetægtsarrestanter finder reglerne i bekendtgørelse om udståelse af strafcelle, anvendelse af forhørscelle og behandlingen af disciplinærsager (disciplinærstrafbekendtgørelsen) anvendelse.