14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Genstandsbekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af genstandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1023 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Ved udlejning af genstande efter reglerne i dette kapitel skal den indsatte efter vejledning herom ved sin underskrift erklære sig indforstået med, at

  • 1) den pågældende er erstatningsansvarlig for genstanden efter dansk rets almindelige erstatningsregler,

  • 2) hvis den pågældende forvolder skade på genstanden ved en erstatningspådragende adfærd, kan erstatningsbeløbet modregnes i den pågældendes vederlag for beskæftigelse, jf. straffuldbyrdelseslovens § 74 og varetægtsbekendtgørelsens § 92,

  • 3) hvis den pågældende foretager indgreb i genstanden, herunder bryder plomberingen, vil genstanden blive udtaget af opholdsrummet, og

  • 4) hvis den indsatte ved grovere gentagen erstatningspådragende adfærd forvolder skade på genstanden, vil adgangen til leje af genstanden efter dette kapitel til brug i eget opholdsrum kunne nægtes den pågældende.

•••

Stk. 2 Ved salg af genstande efter reglerne i dette kapitel, skal den indsatte vejledes om,

  • 1) at genstandene ikke må overdrages (sælges, byttes, udlejes, pantsættes eller bortgives) eller udsendes af institutionen, og

  • 2) at genstandene alene kan medtages ved overførsel til anden institution, hvis den indsatte ved overførslen kan fremvise kvittering for køb af genstandene.

•••
profile photo
Profilside