Bekendtgørelse om LetLøn

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om LetLøn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1615 af 12. december 2006

I medfør af § 3, stk. 1, 2. pkt., § 3, stk. 4, § 8, stk. 2, § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 2 og 3, i lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn), jf. lov nr. 1262 af 20. december 2000, som ændret ved § 22 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, og efter aftale med skatteministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Tilmelding og framelding
§ 1

Virksomheder m.v., der er omfattet af LetLønslovens § 1, og som er registreret i ToldSkats Erhvervssystem, og som ikke er under konkursbehandling, likvidation eller tvangsopløsning (herefter kaldet »virksomheder«), kan tilmelde sig til registrering i det fælles indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn).

Stk. 2 Virksomheder, som nævnt i stk. 1, der udbetaler løn, og som tilmelder sig LetLøn, jf. stk. 1, kan yderligere tilmelde sig til registrering i LetLøns beregningsmodul.

Stk. 3 Tilmelding til LetLøn, LetLøns beregningsmodul og LetLøns abonnementsordning kan foretages af virksomheden selv eller på dennes vegne af lønservicebureauer, erhvervsserviceleverandører, revisorer og andre, der leverer lønadministrationsydelser. Tilmelding skal ske til og som anvist af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 4 Ved tilmeldingen skal der, efter regler udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen, elektronisk eller på blanketter udarbejdet af told- og skatteforvaltningen gives oplysninger om virksomheden og om virksomhedens ønsker til anvendelsen af LetLøns faciliteter. Oplysning om tilmelding til LetLøns beregningsmodul og LetLøns abonnementsordning, oplysning om kommunikationsform og -adresse, indberetningsomfang, kontoudtog og opkrævnings- og betalingsform i overensstemmelse med told- og skatteforvaltningens anvisninger er omfattet af denne bestemmelse. Såfremt virksomheden ønsker, at LetLøn skal forestå betalingsformidling, omfatter betalingsformidlingen samtlige tilsvar, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1.

Stk. 5 Efter tilmeldingen tilsendes virksomheden et tilmeldingsbevis påført de ved tilmeldingen givne oplysninger samt oplysninger om reglerne, jf. stk. 4, herunder rettigheder og pligter for virksomhedens anvendelse af LetLøn.

Stk. 6 Virksomheden skal gøre de ansatte m.fl. bekendt med, at indberetninger og betalinger m.v. sker ved anvendelse af LetLøn, herunder at den enkelte ansatte m.fl. har adgang til at gøre sig bekendt med de indberettede oplysninger om sig selv. Dette gælder dog ikke oplysninger, der udelukkende er indberettet til statistisk brug til Danmarks Statistik. Told- og skatteforvaltningen stiller i elektronisk form informationsmateriale til rådighed for virksomheden, så den kan opfylde sin oplysningspligt over for de ansatte.

Stk. 7 LetLøn kan tidligst anvendes med virkning for den kalendermåned, hvori virksomheden har modtaget det i stk. 5 nævnte tilmeldingsbevis.

Stk. 8 Ændringer vedrørende de ved tilmeldingen afgivne oplysninger m.v. skal meddeles told- og skatteforvaltningen. Stk. 5, 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 9 Ansvaret, for at reglerne for anvendelse af LetLøn i overensstemmelse med det på tilmeldingsbeviset anførte, jf. stk. 5, overholdes, og meddelelse af ændringer, jf. stk. 8, påhviler virksomheden, uanset indberetninger og betalinger m.v. og meddelelse af ændringer forestås af lønservicebureauer m.v., som nævnt i stk. 3, på vegne af virksomheden.

§ 2

Virksomheder kan når som helst udtræde af LetLøn. Frameldelsen skal ske til told- og skatteforvaltningen af virksomheden eller af lønservicebureauer m.v., som nævnt i § 1, stk. 3, på vegne af virksomheden.

Stk. 2 I forbindelse med frameldelsen orienteres virksomheden af told- og skatteforvaltningen om konsekvenserne ved at udtræde af LetLøn, herunder at frameldelse med virkning i løbet af et kalenderår indebærer, at virksomheden skal foretage indberetning til indkomstregisteret og ATP for den del af året, hvor virksomheden ikke har anvendt LetLøn. Told- og skatteforvaltningen stiller en oversigt over de indberetninger, told- og skatteforvaltningen har registreret i kalenderåret indtil frameldelsen, til rådighed for virksomheden.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved ophør af virksomhed.

Indberetning og betaling m.v.
§ 3

Virksomheder, der er tilmeldt LetLøn, jf. § 1, stk. 1, og som er omfattet af afregningsreglerne i opkrævningslovens § 2, stk. 4 og 5, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3 (små virksomheder med et sammenlagt årligt tilsvar af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing eller A-skat på op til 250.000 kr. henholdsvis 1 mill. kr.), skal senest indberette oplysninger vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing, jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 1, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten m.v. vedrører. Samme frist gælder for indberetning af oplysninger efter § 3 i lov om et indkomstregister i det omfang oplysningerne ikke er omfattet af LetLønslovens § 3, stk. 1. Indberetning af oplysninger vedrørende ATP-bidrag, særlig pensionsopsparing af dagpenge m.v., jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 3, FerieKonto og lønindeholdelse samt oplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, skal i det omfang oplysningerne ikke skal indberettes til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister senest ske den sidste hverdag (bankdag) i den måned, der afslutter afregningsperioden henholdsvis indberetningsperioden. For indberetninger, der vedrører enten december måned eller årets 4. kvartal, forlænges indberetningsfristerne dog til den sidste hverdag (bankdag) før den 5. januar.

Stk. 2 Såfremt virksomheder, som nævnt i stk. 1 ved tilmeldingen, jf. § 1, stk. 4, har valgt at være tilmeldt LetLøn med en automatisk betalingsordning eller en anden elektronisk opkrævningsform efter told- og skatteforvaltningens nærmere bestemmelse, forlænges indberetningsfristerne i stk. 1 til den 2. sidste hverdag (bankdag) før den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden henholdsvis indberetningsperioden. For indberetninger, der skal ske i januar måned, forlænges indberetningsfristerne dog til den 2. sidste hverdag (bankdag) før den 15. januar.

§ 4

Virksomheder, der er tilmeldt LetLøn, jf. § 1, stk. 1., og som er omfattet af afregningsreglerne i opkrævningslovens § 2, stk. 6 (store virksomheder med et sammenlagt årligt tilsvar af arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing eller A-skat på over 250.000 kr. henholdsvis 1 mill. kr.), skal senest indberette oplysninger vedrørende A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing, jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 1, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, den 3. sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten m.v. vedrører. Samme frist gælder for indberetning af oplysninger efter § 3 i lov om et indkomstregister, i det omfang oplysningerne ikke er omfattet af LetLønslovens § 3, stk. 1. Indberetning af oplysninger vedrørende ATP-bidrag, særlig pensionsopsparing af dagpenge m.v., jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 3, FerieKonto og lønindeholdelse samt oplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik, som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 3, skal i det omfang oplysningerne ikke skal indberettes til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister senest ske den 3. sidste hverdag (bankdag) i den måned, der afslutter afregningsperioden henholdsvis indberetningsperioden.

§ 5

Henvisningerne til "arbejdsmarkedsfondsloven" er forkerte da den lov er ophævet, jf. § 8, stk. 2 i lov nr. 471 af 12/06 2009 (bemærk at lovens navn i mellemtiden var blevet ændret til "lov om arbejdsmarkedsbidrag", jf. § 1, nr. 1 i lov nr. 1235 af 24/10 2007). For virksomheder, der er tilmeldt LetLøn, jf. § 1, stk. 1, og som er omfattet af afregningsreglerne i kildeskattelovens § 56 og arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 9, (stat og kommuner), finder § 4 tilsvarende anvendelse for personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst henholdsvis bidragspligtig indkomst, efter at retten til indkomsten er erhvervet (bagudlønnede). For personer, der har fået udbetalt eller godskrevet A-indkomst henholdsvis bidragspligtig indkomst, før retten til indkomsten er erhvervet (forudlønnede), skal oplysninger som nævnt i § 4, 1. og 2. pkt., senest indberettes den 2. sidste hverdag (bankdag) i måneden, før den måned indkomsten m.v. vedrører, og oplysninger, som nævnt i § 4, 3. pkt., skal senest indberettes den 3. sidste hverdag (bankdag) i den måned, der afslutter afregningsperioden henholdsvis indberetningsperioden. Opgjorte arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsfondslovens § 9, stk. 2, jf. § 11, stk. 2, 1. pkt., af bidragspligtige indbetalinger, som ikke kan henføres til den enkelte ansatte, til pensionskasser og pensionsfonde omfattet af samme lovs § 9, stk. 1, skal senest indberettes den 3. sidste hverdag (bankdag) i den måned, indbetalingerne sker til pensionsinstituttet m.fl.

§ 6

Virksomheder, der er tilmeldt LetLøns beregningsmodul, jf. § 1, stk. 2, skal indberette lønoplysninger til brug for beregning af A-skat m.v. til beregningsmodulet. På baggrund af de i 1. pkt. nævnte lønoplysninger leverer beregningsmodulet et beregningssvar, der indeholder specifikation af beløb til indeholdelse vedrørende A-skat m.v. fordelt på CPR-nr. niveau. For virksomheder, der er tilmeldt LetLøns beregningsmodul, erstatter godkendelse af det i 2. pkt. nævnte beregningssvar indberetning af oplysninger som nævnt i §§ 3-5. Indberetningsfristerne i §§ 3-5 gælder tilsvarende for godkendelse af beregningssvar.

Stk. 2 Indberetning af lønoplysninger, som nævnt i stk. 1, 1. pkt., samt godkendelse af beregningssvar, som nævnt i stk. 1, 3. pkt., skal bortset fra de i stk. 3 nævnte tilfælde ske elektronisk på vilkår fastsat af told- og skatteforvaltningen. Ved elektronisk indberetning af lønoplysninger, som nævnt i stk. 1, 1. pkt., vil virksomheden modtage beregningssvar i elektronisk format i umiddelbar forlængelse af indberetningen.

Stk. 3 Virksomheder, som nævnt i § 3, stk. 1, der er tilmeldt LetLøns beregningsmodul, jf. § 1, stk. 2, kan indberette lønoplysninger, som nævnt i stk. 1, 1. pkt., på blanketter udarbejdet af told- og skatteforvaltningen. For virksomheder, der indberetter lønoplysninger på blanketter, erstatter indberetningen af lønoplysninger på blanketter indberetningen af oplysninger som nævnt i § 3, stk. 1. Indberetninger af lønoplysninger på blanketter skal være told- og skatteforvaltningen i hænde inden udløbet af de i § 3, stk. 1 nævnte frister.

Stk. 4 Senest 2 hverdage efter told- og skatteforvaltningens modtagelse af lønoplysninger som nævnt i stk. 3, sender told- og skatteforvaltningen beregningssvar som nævnt i stk. 1, 2. pkt. til virksomheden på papir.

§ 7

Indberetningsfristerne i §§ 3-5 samt indberetningsfristen i § 6, stk. 1, finder anvendelse, såfremt virksomheden ved tilmeldingen, jf. § 1, stk. 4, har valgt, at told- og skatteforvaltningen skal medvirke til at formidle rettidig betaling for alle beregnede tilsvar vedrørende afregningsperioden.

Stk. 2 Indberetningerne, som nævnt i §§ 3-5, skal ske elektronisk på af told- og skatteforvaltningen nærmere fastsatte vilkår.

Stk. 3 Virksomheder omfattet af §§ 4 eller 5 skal tillige være tilmeldt LetLøn med en automatisk betalingsordning eller en anden elektronisk opkrævningsform efter told- og skatteforvaltningens nærmere bestemmelse.

§ 8

Ved indberetning af beløb som nævnt i LetLønslovens § 3, stk. 1, vedrørende ansatte m.fl., der ikke har CPR-nr., skal der oplyses om den ansattes m.fl. navn, adresse samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den ansatte m.fl.

Stk. 2 Henvisningerne til "arbejdsmarkedsfondsloven" er forkerte da den lov er ophævet, jf. § 8, stk. 2 i lov nr. 471 af 12/06 2009 (bemærk at lovens navn i mellemtiden var blevet ændret til "lov om arbejdsmarkedsbidrag", jf. § 1, nr. 1 i lov nr. 1235 af 24/10 2007). Opgjorte arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsfondslovens § 9, stk. 2, jf. § 11, stk. 2, indberettes særskilt.

Stk. 3 Virksomheder kan ikke foretage beregninger ved hjælp af LetLøns beregningsmodul for personer, der ikke har et CPR-nr., ligesom virksomheder ikke kan abonnere på skattekort samt trækkort til lønindeholdelse for personer, der ikke har et CPR-nr.

Dækningsrækkefølge vedrørende betalinger til primærmodtagere m.v.
§ 9

Ved betalinger til told- og skatteforvaltningen, hvor det ikke klart fremgår, hvilke tilsvar i afregningsperioden betalingen skal dække, og det ikke har været muligt for told- og skatteforvaltningen at afklare, hvilke tilsvar betalingen skal dække inden for 7 dage fra told- og skatteforvaltningens modtagelse af betalingen, skal der ske dækning af tilsvar vedrørende afregningsperioden, hvor krav ikke er videregivet til inddrivelse hos primærmodtagerne i henhold til aftaler indgået efter LetLønslovens § 8, stk. 1, som følger:

Stk. 2 Såfremt der efter dækningen af tilsvar efter stk. 1 resterer et overskydende beløb, skal told- og skatteforvaltningen kontakte primærmyndighederne med henblik på at afklare, om der er registreret restancer vedrørende den pågældende afregningsperiode eller tidligere afregningsperioder. Såfremt der hos primærmodtagerne er registreret sådanne restancer, skal der ske dækning heraf efter den i stk. 1 nævnte dækningsrækkefølge. Eventuelle overskydende beløb tilbagebetales til virksomheden.

Modtagelse og videresendelse af oplysninger og betalingsinformation til andre modtagere
§ 10

Henvisningerne til "arbejdsmarkedsfondsloven" er forkerte da den lov er ophævet, jf. § 8, stk. 2 i lov nr. 471 af 12/06 2009 (bemærk at lovens navn i mellemtiden var blevet ændret til "lov om arbejdsmarkedsbidrag", jf. § 1, nr. 1 i lov nr. 1235 af 24/10 2007). Virksomheders oplysninger og betalingsinformation til pensionsinstitutter m.v. om pensionsbidrag, herunder oplysninger om, hvilke indbetalinger pensionsinstituttet skal opgøre og indeholde arbejdsmarkedsbidrag af, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 11, stk. 5, kan indberettes til told- og skatteforvaltningen. Told- og Skattedirektøren indgår aftale med forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark (Forsikring & Pension) om det præcise omfang af oplysninger og betalingsinformation, der kan indberettes af virksomhederne til told- og skatteforvaltningen, og om de nærmere forhold, herunder tidsmæssige, vedrørende told- og skatteforvaltningens videresendelse af oplysninger og betalingsinformation til pensionsinstitutterne m.v.

Stk. 2 Virksomheders oplysninger, der afgives til Dansk Arbejdsgiverforening som led i produktionssamarbejdet med Danmarks Statistik, og lønrelaterede oplysninger, der afgives til Dansk Arbejdsgiverforening i øvrigt, kan indberettes til told- og skatteforvaltningen. Told- og Skattedirektøren indgår aftale med Dansk Arbejdsgiverforening om det præcise omfang af oplysninger, der kan indberettes af virksomhederne til told- og skatteforvaltningen, og om de nærmere forhold, herunder tidsmæssige, vedrørende told- og skatteforvaltningens videresendelse af oplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening.

Klageadgang
§ 11

Klage over told- og skatteforvaltningens administration af LetLønsloven eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov kan indbringes for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2 Klage i henhold til stk. 1 indgives skriftligt til told- og skatteforvaltningen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke giver told- og skatteforvaltningen grundlag for at give klageren fuldt ud medhold, videresender told- og skatteforvaltningen klagen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bilagt told- og skatteforvaltningens udtalelse i sagen og redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder samt sagens dokumenter.

Stk. 3 Indbringelse af klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser har ikke opsættende virkning.

Stk. 4 Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 12

Indberetningssystemet i LetLønslovens § 1 kan bortset fra §§ 4-6 anvendes fra den 1. april 2002.

Stk. 2 LetLønslovens § 4 har virkning fra den 15. november 2002.

§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2007 og har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 2007 og senere. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 909 af 11. november 2002, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 1, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 909 af 11. november 2002 ophæves dog først den 1. januar 2008.