Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 769 af 27. juni 2007,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1252 af 13. november 2015

I medfør af § 34, stk. 2 og 4, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Uddannelsens formål og varighed
§ 1

Formålet med farmakonomuddannelsen er at kvalificere eleverne til efter endt uddannelse at handle helhedsorienteret, problemløsende, situationsbestemt og udviklingsorienteret i forhold til apotekets rolle og opgaver efter gældende regler og standarder ved at

 • 1) vurdere og formidle faglig viden,

 • 2) arbejde for forbedret sikkerhed og livskvalitet for apotekets brugere,

 • 3) arbejde systematisk, metodisk og kvalitetsbevidst,

 • 4) arbejde selvstændigt, fleksibelt, ansvarsbevidst og etisk forsvarligt og

 • 5) arbejde ud fra en bevidsthed om egne faglige og personlige kompetencer.

Stk. 2 Eleverne skal kvalificere sig til at

 • 1) kunne udøve klinisk farmaci, herunder varetage lægemiddeldistribution og rådgive om lægemidler, under hensyntagen til lægemiddelformulering samt rådgive om lægemiddelbeslægtede produkter og egenomsorg,

 • 2) kunne gennemføre relevante sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende ydelser,

 • 3) kunne indgå i kvalitetsstyring af apotekets opgaver samt være bevidst om betydningen af kvalitetsudvikling,

 • 4) være bevidst om, hvordan værdier og normer har betydning for farmakonomens rolle og ansvar,

 • 5) være bevidst om apotekets rolle i samfundet, både som en del af sundhedssektoren og som virksomhed, herunder kunne deltage i apotekets økonomiske samt ledelses-, markedsførings-, arbejdsmiljø- og samarbejdsmæssige opgaver og

 • 6) være bevidst om betydningen af kvalitetssikring af lægemidler.

Stk. 3 Ved ordet apotek forstås såvel privat- som sygehusapotek.

§ 2

Uddannelsen til farmakonom foregår på Farmakonomskolen samt på et uddannelsesapotek.

Stk. 2 Farmakonomskolen tilrettelægger uddannelsen, herunder indhold, struktur, pædagogik samt koordinering og kvalitetssikring af uddannelsens teoretiske og praktiske uddannelseselementer. Uddannelsen begynder 1. september..

Stk. 3 Uddannelsesapoteket udvælger og ansætter eleverne og sikrer, at eleverne som adgangskrav opfylder

 • 1) gymnasial uddannelse eller

 • 2) social- og sundhedsuddannelse (trin 2) samt dansk C, naturfag C og engelsk D som specifikke adgangskrav.

Stk. 4 Uddannelsen er normeret til 3 årsværk eller 180 ECTS-point. Et årsværk svarer til fuldtidsarbejde for en elev i et år. Et årsværk svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).

Stk. 5 Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter uddannelsens påbegyndelse. Farmakonomskolen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra.

§ 3

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Farmakonom. Betegnelsen på engelsk er Pharmaconomist.

Kapitel 2 Uddannelsens tilrettelæggelse og indhold
§ 4

Uddannelsen tilrettelægges i forhold til apotekernes virksomhedsfelt, så der etableres en vekselvirkning og kombination mellem teoretisk og praktisk uddannelse.

§ 5

Uddannelsen tilrettelægges med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem forløbet. Fagenes placering, omfang og indhold prioriteres i uddannelsen i forhold til problemstillinger, der er relevante for professionen.

§ 6

Nationale og internationale forskningsresultater fra det apoteksfaglige område og andre fagområder, der er relevante for professionen, integreres i størst muligt omfang i undervisningen.

§ 7

I uddannelsens teoretiske og praktiske dele indgår læringsformer og -miljøer, der medvirker til at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kvalifikationer, jf. § 1.

§ 8

I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant for det pågældende fagområde, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

§ 9

Uddannelsen omfatter en teoretisk uddannelsesdel svarende til 85 ECTS-point og en praktisk uddannelsesdel svarende til 95 ECTS-point.

Stk. 2 I uddannelsen indgår et valgfrit emne svarende til 8 ECTS-point, jf. § 10. Emnerne fastsættes af farmakonomskolen og fremgår af uddannelsesordningen. Emnerne realiseres i det omfang, de efterspørges.

Stk. 3 Det valgfri emne består af teoretisk undervisning på Farmakonomskolen, svarende til 1,5 ECTS-point, udstationering, svarende til 3 ECTS-point, og udarbejdelse af projekt, svarende til 3,5 ECTS-point.

Stk. 4 I projektet behandles en selvvalgt problemformulering. Problemformuleringen godkendes af Farmakonomskolen.

§ 10

Uddannelsen omfatter teoretisk og praktisk uddannelse inden for følgende fagområder:

 • 1) Medicinsk-farmaceutiske fag, herunder anatomi og fysiologi, patologi, almen farmakologi, speciel farmakologi og farmaci (i alt 78 ECTS).

 • 2) Samfundsfarmaceutiske fag, herunder medicinsk sociologi, lovforståelse, sundhedsøkonomi, klinisk farmaci og sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (i alt 48 ECTS).

 • 3) Humanistiske fag, psykologi, etik, kommunikation, pædagogik og formidling (i alt 25 ECTS).

 • 4) Organisation og ledelse, organisation, ledelse og samarbejde, markedsføring og salg, logistik, arbejdsmiljø og kvalitetsstyring (i alt 16 ECTS).

 • 5) Metodefag, metode (i alt 5 ECTS).

 • 6) Valgfrit emne jf. § 9, stk. 2 (i alt 8 ECTS).

§ 11

Målet med den teoretiske og praktiske uddannelse er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis og derved skabe basis for kvalificeret udøvelse af apotekspraksis.

Stk. 2 Kursusperioderne består af en kombination af lærer- og elevstyrede elementer.

Stk. 3 Praktikperioderne består af praktisk oplæring og træning i udøvelse af apotekspraksis, ugentlige studiedage, tilrettelagt af Farmakonomskolen, decentrale uddannelsesdage, afholdt af Farmakonomskolen og 4 ugers udstationering, hvoraf de 2 indgår i det valgfri emne.

Kapitel 3 Eksamen, prøver og bedømmelse m.v.
§ 12

Uddannelsen indeholder 1 prøve med intern censur efter 1. uddannelsesår, 1 prøve med intern censur efter 2. uddannelsesår, 1 prøve med ekstern censur i løbet af 3. uddannelsesår samt 3 prøver med ekstern censur efter 3. uddannelsesår. En af prøverne på 3. år er et projekt i forbindelse med det valgfri emne.

Stk. 2 Det fremgår af uddannelsesordningen, i hvilket omfang uddannelsens prøver skal være bestået, for at eleven kan fortsætte udddannelsesforløbet.

Stk. 3 For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterskalabekendtgørelsen).

Kapitel 4 Uddannelsesordningen
§ 13

Farmakonomskolen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler for uddannelsen i en uddannelsesordning. Uddannelsesordningen godkendes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indhentet udtalelse fra Sundheds- og ældreministeren.

Stk. 2 Uddannelsesordningen skal beskrive:

 • 1) Mål, indhold, omfang af fagene i ECTS-point, placering og tilrettelæggelse af henholdsvis uddannelsen på Farmakonomskolen og den praktiske uddannelse på apotek, jf. §§ 10 og 11.

 • 2) Det valgfri emne, jf. § 9, stk. 2 og 3, herunder udarbejdelse af projekt, jf. § 9, stk. 4.

 • 3) Læringsformer og -miljøer i uddannelsen, jf. § 7.

 • 4) Retningslinjer for den praktiske uddannelse, jf. § 11.

 • 5) Retningslinjer for samarbejdet mellem apoteket og Farmakonomskolen, herunder krav og forventninger til de involverede parter.

 • 6) Krav til undervisning og eksamen, herunder særlige forudsætninger i uddannelsesforløbet.

Stk. 3 Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder uddannelsesordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

§ 14

Det skal af uddannelsesordningen fremgå, at Farmakonomskolen, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra regler i uddannelsesordningen, der alene er fastsat af Farmakonomskolen.

Stk. 2 Ved udarbejdelsen af uddannelsesordningen deltager en repræsentant for eleverne og en repræsentant for uddannelsesapotekerne. Ved væsentlige ændringer af uddannelsesordningen tager Farmakonomskolen kontakt til aftagerrepræsentanter og indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Uddannelsesordningen, herunder væsentlige ændringer i denne, træder i kraft ved uddannelsesårets begyndelse og skal indeholde overgangsregler. Uddannelsesordningen og ændringer heri skal godkendes af Styrelsen for Videregående Uddannelser efter indhentet udtalelse fra Sundheds- og ældreministeren.

Stk. 3 Gældende uddannelsesordning skal være tilgængelig på Farmakonomskolens hjemmeside.

Kapitel 5 Andre regler
§ 15

Farmakonomskolen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler fastsat af Farmakonomskolen godkende, at uddannelseselementer fra en anden uddannelse, der er bestået efter reglerne herom, træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

§ 16

Styrelsen for Videregående Uddannelser kan godkende fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 17

Farmakonomskolens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til Farmakonomskolen. Farmakonomskolen videresender, hvis afgørelsen fastholdes, klagen til ministeriet ledsaget af en udtalelse. Farmakonomskolen giver klageren lejlighed til inden for en frist på mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til ministeriet.

Stk. 2 Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 6 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
§ 18

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2007 og finder anvendelse for elever, der begynder uddannelsen den 1. september 2007 eller senere.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 486 af 9. juni 1997 om apoteksassistentuddannelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder dog fortsat anvendelse for elever, der er begyndt på farmakonomuddannelsen før den 1. september 2007.

Stk. 4 For elever, der er begyndt på uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, og som ikke har afsluttet uddannelsen inden 2010, kan skolen tilrettelægge overgangsordninger, således at disse elever afslutter uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.