Apotekerloven § 34

Denne konsoliderede version af apotekerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om apoteksvirksomhed

Lov nr. 279 af 06. juni 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023,
som ændret ved lov nr. 1778 af 28. december 2023

§ 34

Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om beføjelser og betegnelser for det personale, som beskæftiges på apotekerne.

Stk. 2 Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelse af apotekernes tekniske personale. Eksamensbekendtgørelsen Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen Karakterskalabekendtgørelsen Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Stk. 3 Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte regler om apotekernes pligt efter § 11, stk. 1, nr. 9.

Stk. 4 Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 kan indbringes for ministeren, og at omprøve og om bedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter. Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen Eksamensbekendtgørelsen Karakterskalabekendtgørelsen