Apotekerloven § 34

Denne konsoliderede version af apotekerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om apoteksvirksomhed

Lov nr. 279 af 06. juni 1984, jf.
lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 1555 af 19. december 2017, lov nr. 1554 af 18. december 2018, lov nr. 1555 af 18. december 2018, lov nr. 2070 af 21. december 2020, lov nr. 2393 af 14. december 2021 og lov nr. 908 af 21. juni 2022

§ 34

Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om beføjelser og betegnelser for det personale, som beskæftiges på apotekerne.

Stk. 2 Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelse af apotekernes tekniske personale. Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen Eksamensbekendtgørelsen Karakterskalabekendtgørelsen Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Stk. 3 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om apotekernes pligt efter § 11, stk. 1, nr. 9.

Stk. 4 Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 kan indbringes for ministeren, og at omprøve og om bedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter. Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen Eksamensbekendtgørelsen Karakterskalabekendtgørelsen