Bekendtgørelse om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1460 af 07. december 2015

I medfør af § 73 f, stk. 4, og § 80, stk. 1 og 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, § 38 f, stk. 4, og § 59, stk. 1 og 2, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 895 af 3. juli 2015, § 5, stk. 1 og 2, og § 68 e, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, § 54 f, stk. 4, og § 63, stk. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015, § 70, stk. 1 og 2, og § 77 e, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, § 37 f, stk. 2, og § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 940 af 3. juli 2013, § 60 g, stk. 4, og § 78, stk. 1 og 2, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013, og § 33 g, stk. 4, og § 38, stk. 1 og 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 380 af 23. april 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Inden kommunalbestyrelsen eller regionsrådet træffer afgørelse om, at en stedfunden påvirkning af naturen eller miljøet er en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter reglerne i miljøskadeloven, skal den pågældende myndighed forelægge et udkast til afgørelse til udtalelse for Miljøstyrelsen. Udkastet til afgørelse skal herunder omfatte, hvem der anses som ansvarlig herfor.

Stk. 2 Miljøstyrelsens udtalelse er bindende for kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

§ 2

Miljøstyrelsens udtalelse efter § 1, stk. 1, kan først påklages som led i en klage over en afgørelse efter miljøskadelovens kapitel 2 eller 3. Klagen skal indgives i overensstemmelse med miljøskadelovens § 52.

Stk. 2 Stk. 1 finder kun anvendelse på udtalelser, hvorefter der er tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven.

Stk. 3 Miljøstyrelsens udtalelse efter § 1, stk. 1, kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 658 af 26. juni 2008 om indhentelse af udtalelse om miljøskade m.v. ophæves.