Miljøskadeloven Kapitel 3

Denne konsoliderede version af miljøskadeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

Lov nr. 466 af 17. juni 2008, jf.
lovbekendtgørelse nr. 482 af 25. april 2022

Kapitel 3 1 Påbud om forebyggende og afhjælpende foranstaltninger m.v.
§ 20

Miljøministeren skal påbyde den ansvarlige at give de oplysninger og foretage de undersøgelser m.v., som har betydning for vurderingen af, hvordan følgerne af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade afhjælpes eller forebygges. Den ansvarlige kan herunder påbydes at foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer m.v. og andre undersøgelser med henblik på at klarlægge

  • 1) årsagerne til og virkningerne af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade,

  • 2) en miljøskades art og omfang og

  • 3) ændringer i omfanget og arten af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som er indberettet efter § 28.

§ 21

Hvis der fremkommer oplysninger, som ikke forelå på tidspunktet for afgørelsen om, at sagen skal behandles efter denne lov, og som viser, at en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade med overvejende sandsynlighed ikke kan være forvoldt af adressaten for myndighedens afgørelse, sender miljøministeren de nye oplysninger til den myndighed, som har truffet afgørelsen, jf. § 2, med henblik på, at sagen igen behandles efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, er truffet efter.

Stk. 2 Konstateres der under sagsbehandlingen, at der ikke kan tilvejebringes sikkerhed efter § 19, behandles sagen efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, er truffet efter. Kan der kun tilvejebringes sikkerhed for en del af udgifterne, behandles den resterende del af sagen efter disse regler.

§ 22

Miljøministeren kan påbyde den ansvarlige at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med en overhængende fare for en miljøskade eller praktisk gennemførlige tiltag med henblik på at begrænse eller forhindre yderligere miljøskade.

Stk. 2 Påbuddet skal omfatte krav om at fjerne en konstateret forurening eller anden negativ påvirkning af naturressourcer og at genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, i det omfang påbud herom kunne være meddelt efter den lov, hvorefter der blev truffet afgørelse om, at forureningen eller anden negativ påvirkning indebar en overhængende fare for en miljøskade.

Stk. 3 Påbuddet kan ikke omfatte de indgreb og foranstaltninger, der træffes af forsvarsministeren i medfør af lov om beskyttelse af havmiljøet.

§ 23

Miljøministeren skal påbyde den ansvarlige at afhjælpe en miljøskade på beskyttede arter eller naturtyper eller på vandmiljøet i overensstemmelse med regler fastsat efter § 14, stk. 3.

Stk. 2 Miljøministeren skal påbyde den ansvarlige at afhjælpe en miljøskade på jord ved at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.

Stk. 3 Påbud efter stk. 1 kan ikke omfatte de indgreb og foranstaltninger, der træffes af forsvarsministeren i medfør af lov om beskyttelse af havmiljøet.

§ 24

Er der indtruffet flere miljøskader på en sådan måde, at afhjælpende foranstaltninger efter § 23 ikke kan iværksættes samtidig, afgør miljøministeren, hvilken miljøskade der skal afhjælpes først under hensyntagen til miljøskadernes art, udbredelse og alvor, muligheder for naturlig retablering og risikoen for menneskers sundhed.

§ 25

Påbud efter §§ 20, 22 og 23 kan meddeles, uanset om den ansvarlige har rådighed over den ejendom, hvor der er påvist en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. I påbuddet skal der fastsættes en pligt til retablering af ejendommen.

Stk. 2 Hvis den ansvarlige ikke har rådighed over ejendommen, kan miljøministeren meddele den, der har rådighed over ejendommen, påbud om at tåle, at undersøgelser og forebyggende og afhjælpende foranstaltninger gennemføres af den ansvarlige for miljøskaden eller den overhængende fare for en miljøskade.

Stk. 3 Når andre ved udførelse af foranstaltninger efter denne lov har forvoldt skade på anden mands ejendom, kan ejeren eller brugeren af ejendommen gøre erstatningskrav gældende over for miljøministeren, når der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelsen, eller når skadevolderen ikke kan dække erstatningskravet og miljøministeren indtræder i skadelidtes erstatningskrav mod den, der har forvoldt skaden.

Stk. 4 Erstatningsfastsættelse efter stk. 3 og erstatningsfastsættelse vedrørende skade, der er forårsaget ved miljøministerens udførelse af foranstaltninger efter denne lov, foretages i mangel af enighed af de taksationsmyndigheder, der er nedsat efter lov om offentlige veje. §§ 107-111, 114-118 og 122 i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse, idet det dog er ministeren, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje.

§ 26

Hvis en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade kan henføres til flere ansvarlige, kan påbud efter §§ 20, 22 og 23 meddeles dem alle. Påbuddet til den enkelte ansvarlige fastsættes under hensyn til den andel af den samlede skade eller fare for skade, som den pågældende bærer ansvaret for. Hvis det ikke er muligt at vurdere flere ansvarliges respektive andele af ansvaret for skaden eller faren for skaden, skal ministeren i påbuddene lægge til grund, at ligelige andele af ansvaret for skaden eller faren for skaden, herunder de dele, der ikke med sikkerhed kan henføres til en eller flere ansvarlige, skal henføres til de ansvarlige.

Stk. 2 Der kan ikke meddeles påbud til en ansvarlig, hvis det må antages, at kun en ubetydelig andel af ansvaret kan henføres til den pågældende.

Stk. 3 Hvis de ansvarlige, der er meddelt påbud efter stk. 1, ikke kan blive enige om sammen at efterkomme påbuddene, kan et nyt påbud om foretagelse af undersøgelser eller forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger meddeles til den ansvarlige, som må antages at have forårsaget den største andel af skaden eller faren for skade.

Stk. 4 Hvis miljøministeren har påbudt, at ligelige andele af ansvaret for skaden eller faren for skade skal henføres til de ansvarlige, og hvis de ansvarlige ikke kan blive enige om sammen at efterkomme påbuddene, kan påbud om foretagelse af undersøgelser eller forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger meddeles til den ansvarlige eller de ansvarlige, der har rådighed over den eller de berørte ejendomme. Hvis ingen ansvarlige har rådighed over den eller de berørte ejendomme, kan et sådant påbud rettes mod den eller de ansvarlige, der senest har haft rådighed over den enkelte berørte ejendom. I tilfælde af at ingen af de ansvarlige har eller har haft rådighed over den eller de berørte ejendomme, kan påbuddet meddeles enhver af de ansvarlige.

Stk. 5 Den, der er forpligtet til at gennemføre påbud efter stk. 3 eller 4, kan kræve udgifterne dækket af de øvrige ansvarlige, i det omfang omkostningerne til efterkommelse af påbuddet kan henføres til deres andel af skaden og de øvrige ansvarlige var eller kunne være adressat for et påbud efter denne lov.

§ 27

Miljøministeren lader oplysninger om forvarslede eller meddelte påbud tinglyse på den eller de ejendomme, der er berørt af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, for påbudsadressatens regning, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Oplysninger om forvarslede eller meddelte påbud efter § 25, stk. 2, tinglyses ikke.

Stk. 3 Hvis et påbud, der er forvarslet, ikke meddeles endeligt, afholder miljøministeren tinglysningsudgiften.

Stk. 4 Miljøministeren lader oplysninger om forvarslede eller meddelte påbud aflyse, når påbuddet er efterkommet.